ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ปัญจกะ

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์  ๕ อย่าง

แสวงหาโภคทรัพย์ได้ในทางที่ชอบแล้ว

๑.  เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่  ให้เป็นสุข

๒.  เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข

๓.  บำบัดอันตรายทีเกิดแต่เหตุต่างๆ

๔.  ทำพลี  ๕ อย่าง  คือ

ก.       ญาติพลี  สงเคราะห์ญาติ

ข.      อติถิพลี  ต้อนรับแขก

ค.      ปุพพเปตพลี  ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย

ฆ. ราชพลี  ถวายเป็นหลวง  มีภาษีอากร เป็นต้น

ง.       เทวตาพลี  ทำบุญอุทิศให้เทวดา

๕.  บริจาคทานให้สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ

ศีล  ๕

๑.  ปาณาติปาตา เวรมณี  เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป

๒.  อทินนาทานา เวรมณี  เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  ด้วยอาการแห่งขโมย

๓.  กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี  เว้นจากประพฤติผิดในกาม

จัดเป็นวจีกรรม  คือทำด้วยวาจา  ๔ อย่าง

๔.  มุสาวาทา เวรมณี  เว้นจากพูดเท็จ

๕.  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี  เว้นจากดื่มน้ำเมา  คือสุราเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีล   ๕ ประการนี้  คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์

มิจฉาวณิชชา  คือการค้าขายไม่ชอบธรรม  ๕ อย่าง

๑.  ค้าขายเครื่องประหาร

๒.  ค้าขายมนุษย์

๓.  ค้าขายสัตว์เป็น สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร

๔.  ค้าขายน้ำเมา

๕.  ค้าขายยาพิษ

การค้าขาย  ๕ อย่างนี้  เป็นข้อห้ามอุบาสกไม่ให้ประกอบ