ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

สังคหวัตถุ  ๔ อย่าง

๑.  ทาน  ให้ปันสิ่งของ ๆ ตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

๒.  ปิยวาจา  เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน

๓.  อัตถจริยา  ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

๔.  สมานัตตตา  ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว

คุณทั้ง  ๔ อย่างนี้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของผู้อื่นไว้ได้

สุขของคฤหัสถ์  ๔ อย่าง

๑.  สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์

๒.  สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค

๓.  สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้

๔.  สุชเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ

ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายด้วยยาก ๔ อย่าง

๑.  ขอสมบัติจงเกิดแก่เราโดยทางชอบ

๒.  ขอยศจงเกิดแก่เรากับญาติพวกพ้อง

๓.  ขอเราจงรักษาอายุให้ยืนนาน

๔.  เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว  ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค์

ธรรมเป็นเหตุให้สมหมายมีอยู่ ๔ อย่าง

๑.  สัทธาสัมปทา    ถึงพร้อมด้วยศรัทธา

๒.  สีลสัมปทา        ถึงพร้อมด้วยศีล

๓.  จาคสัมปทา      ถึงพร้อมด้วยบริจาคทาน

๔.  ปัญญาสัมปทา   ถึงพร้อมด้วยปัญญา

ตระกูลอันมั่นคงจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถาน ๔

๑.  ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว

๒.  ไม่บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่า

๓.  ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ

๔.  ตั้งสตรีให้บุรุษทุศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน

ผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถาน  ๔ ประการนี้เสีย

ธรรมของฆราวาส  ๔

๑.  สัจจะ                สัตย์ซื่อแก่กัน

๒.  ทมะ                 รู้จักข่มจิตของตน

๓.  ขันติ                 อดทน

๔.  จาคะ                สละให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน