ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

โพชฌงค์  ๗

๑.  สติ                    ความระลึกได้

๒.  ธัมมวิจยะ         ความสอดส่องธรรม

๓.  วิริยะ                ความเพียร

๔.  ปีติ                   ความอิ่มใจ

๕.  ปัสสัทธิ             ความสงบใจและอารมณ์

๖.  สมาธิ                ความตั้งใจมั่น

๗.  อุเปกขา            ความวางเฉย

เรียกตามประเภทว่า  สติสัมโพชฌงค์ไปโดยลำดับจนถึงอุเปกขาสัมโพชฌงค์

อัฏฐกะ  คือ  หมวด ๘

โลกธรรม  ๘

ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่  และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น  เรียกว่าโลกธรรม  โลกธรรมนั้นมี  ๘ อย่าง  คือ  มีลาภ ๑  ไม่มีลาภ ๑  มียศ ๑  ไม่มียศ ๑  นินทา ๑  สรรเสริญ ๑  สุข ๑  ทุกข์ ๑

ในโลกธรรม ๘ ประการนี้  อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น  ควรพิจารณาว่า  สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรา  ก็แต่ว่ามันไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  ควรรู้ตามที่เป็นจริง  อย่าให้มันครอบงำจิตได้  คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนา อย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนา

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย  ๘ ประการ

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนดย้อมใจ ๑

เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ ๑

เป็นไปเพื่อความสละกองกิเลส ๑

เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ ๑

เป็นไปเพื่อความไม่สันโดดยินดีด้วยของมีอยู่ คือ มีนี่แล้วอยากได้นั่น ๑

เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ๑

เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ๑

เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก ๑

ธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดา

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด ๑

เป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ ๑

เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลส ๑

เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย ๑

เป็นไปเพื่อความสันโดดยินดีด้วยของมีอยู่ ๑

เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่ ๑

เป็นไปเพื่อความเพียร ๑

เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย ๑

ธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่า  เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา

มรรคมีองค์  ๘

๑.  สัมมาทิฏฐิ  ปัญญาอันเห็นชอบ  คือเห็น อริยสัจ ๔

๒.  สัมมาสังกัปปะ  ดำริชอบ  คือ  ดำริจะออกจากกาม ๑  ดำริในอันไม่พยาบาท ๑  ดำริในอันไม่เบียดเบียน ๑

๓.  สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  คือเว้นจากวจีทุจริต ๔

๔.  สัมมากัมมันตะ  ทำการงานชอบ  คือเว้นจากกายทุจริต ๓

๕.  สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ  คือเว้นจากความเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด

๖.  สัมมาวายามะ  เพียรชอบ  คือเพียรในที่ ๔ สถาน

๗.  สัมมาสติ  ระลึกชอบ  คือระลึกในสติปัฏฐานทั้ง ๔

๘.  สัมมาสมาธิ  ตั้งใจไว้ชอบ  คือเจริญฌานทั้ง ๔

ในองค์มรรคทั้ง ๘ นั้น  เห็นชอบ ดำริชอบ  สงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขา  วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีปชอบ  สงเคราะห์เข้าในสีลสิกขา  เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจไว้ชอบ  สงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขา