ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***


บัญชีเรื่อง

ธรรมวิภาค

ทุกะ  หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก                              ๒

ธรรมเป็นโลกบาล                                 ๒

ธรรมอันทำให้งาม                                 ๒

บุคคลหาได้ยาก                                   ๒

ติกะ  หมวด ๓

รตนะ                                                   ๓

คุณรตนะ                                                            ๓

อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน           ๓

โอวาทของพระพุทธเจ้า                        ๓

ทุจริต                                                   ๓

สุจริต                                                   ๓

อกุศลมูล                                              ๓

กุศลมูล                                                ๓

สัปปุริสบัญญัติ                                     ๓

อปัณณกปฏิปทา                                  ๓

บุญกิริยาวัตถุ                                       ๓

สามัญลักษณะ                                     ๓

จตุกกะ  หมวด ๔

วุฑฒิ                                                    ๔

จักร                                                      ๔

อคติ                                                     ๔

อันตรายของภิกษุสามเณรผ็บวชใหม่    ๔

ปธาน                                                   ๔

อธิษฐานธรรม                                      ๔

อิทธิบาท                                              ๔

ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน

ปาริสุทธิศีล                                          ๔

อารักขกัมมัฏฐาน                                 ๔

พรหมวิหาร                                          ๔

สติปัฏฐาน                                            ๔

ธาตุกัมมัฏฐาน                                     ๔

อริยสัจ                                                 ๔

ปัญจกะ  หมวด ๕

อนันตริยกรรม                                      ๕

อภิณหปัจจเวกขณ์                               ๕

เวสารัชชกรณธรรม                               ๕

องค์แห่งภิกษุใหม่                                 ๕

องค์แห่งธรรมกถึก                                ๕

ธัมมัสสวนานิสงส์                                 ๕

พละ                                                     ๕

นิวรณ์                                                  ๕

ขันธ์                                                     ๕

ฉักกะ  หมวด ๖

คารวะ                                                  ๖

สาราณิยธรรม                                      ๖

อายตนะภายใน                                    ๖

อายตนะภายนอก                                 ๖

วิญญาณ                                              ๖

สัมผัส                                                   ๖

เวทนา                                                  ๖

ธาตุ                                                      ๖

สัตตกะ  หมวด ๗

อปริหานิยธรรม                                    ๗

อริยทรัพย์                                             ๗

สัปปุริสธรรม                                         ๗

สัปปุริสธรรมอีก                                    ๗

โพชฌงค์                                              ๗

อัฏฐกะ  หมวด ๘

โลกธรรม                                              ๘

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย                       ๘

มรรคมีองค์                                           ๘

นวกะ  หมวด ๙

มละ                                                     ๙

ทสกะ  หมวด ๑๐

อกุศลกรรมบถ                                      ๑๐

กุศลกรรมบถ                                        ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ                                       ๑๐

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนื่องๆ      ๑๐

นาถกรณธรรม                                      ๑๐

กถาวัตถุ                                               ๑๐

อนุสสติ                                                ๑๐

ปกิฌณกะ  หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส                                               ๑๖

โพธิปักขิยธรรม                                     ๓๗

คิหิปฏิบัติ

จตุกกะ

กรรมกิเลส                                            ๔

อบายมุข                                              ๔

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์                        ๔

สัมปรายิกัตถประโยชน์                         ๔

มิตตปฏิรูป                                           ๔

คนปอกลอกมีลักษณะ                          ๔

คนดีแต่พูดมีลักษณะ                           ๔

คนหัวประจบมีลักษณะ                        ๔

คนชักชวนในทางฉิบหายมีลักษณะ       ๔

มิตรแท้                                                 ๔

มิตรมีอุปการะมีลักษณะ                       ๔

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ              ๔

มิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะ            ๔

มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะ                 ๔

สัคหวัตถุ                                              ๔

ความปรารถนาของบุคคลในโลก

ที่ได้สมหมายด้วยยาก                          ๔

ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย                      ๔

ตระกูลอันนมั่นคงจะตั้งอยู่นานไม่ได้

เพราะสถาน                                         ๔

ธรรมของฆราวาส                                 ๔

ปัญจกะ

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์        ๕

ศีล                                                       ๕

มิจฉาวณิชชา                                       ๕

สมบัติของอุบาสก                                 ๕

ฉักกะ

ทิศ                                                       ๖

บุตรพึ่งบำรุงมารดาบิดาด้วยสถาน       ๕

มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน   ๕

ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์ด้วยสถาน            ๕

อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน        ๕

สามีพึงบำรุงภรรยาด้วยสถาน               ๕

ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน           ๕

กุลบุตรพึงบำรุงมิตรด้วยสถาน              ๕

มิตรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน          ๕

นายพึงบำรุงบ่าวด้วยสถาน                   ๕

บ่าวอนุเคราะห์นายด้วยสถาน              ๕

กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยสถาน ๕

สมณพราหมณ์อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖

อบายมุข                                              ๖

ดื่มน้ำเมามีโทษ                                    ๖

เที่ยวกลางคืนมีโทษ                              ๖

เที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัถุที่ไปดู        ๖

เล่นการพนันมีโทษ                               ๖

คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษตามบุคคลที่คบ  ๖

เกียจคร้านการทำงานมีโทษ                 ๖