Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

 

พลังงานทั้งหมดทั้ง 5 ประการที่กล่าวมา หากช่วงเวลาที่ต้องการได้ผลเป็นมงคลดีครบถ้วนทั้ง 5ประการและไม่มีส่วนร้าย ก็ถือว่าช่วงเวลานั้นๆ
สามารถนำไปกำหนดฤกษ์ยามมงคลจะได้ผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีลักษณะพิเศษ
บางประการของกำลังฤกษ์ยามในปฏิทินปัญจางคะนี้ มีขอบเขตจำกัดในการกระทำกิจการในบางอย่างและต้องงดเว้นสำหรับกิจการบางประเภท
ซึ่งขึ้นอยู่กับบางส่วนของ วาร ดิถี นักษัตร โยค และกรณะ เช่น
1.วารที่เป็นวันสำหรับทำการมงคลโดยทั่วไป คือ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์เท่านั้น ส่วนวันเสาร์สามารถทำได้โดยมีกฏยกเว้นบาง
อย่าง ตามหลักของคัมภีร์มุหูรตะ ส่วนวันอังคารให้งดเว้นงานมงคลโดยเด็ดขาด
2.ดิถีที่ดีและเป็นมงคลโดยทั่วไป คือ ดิถีที่ 2,5,7,10,11,13 (ข้างขึ้น) และแรม 1ค่ำ ห้ามแรม 13 ,14 ค่ำ และวันอมาวสี ตามการคำนวณของ
ดิถีเพียร ห้ามริกตะดิถีนอกจากจะได้กำลังอื่นๆและจากกฏเกณฑ์ข้อยกเว้นตามหลักของคัมภีร์มุหูรตะ ดิถีที่เหมาะกับการเริ่มงานใหม่ คือ วาร
วันอาทิตย์ วันพุธ วันพฤหัสฯ และวันศุกร์ ได้ทุกดิถีตามข้อ 2 และห้าม ขึ้น 1 ค่ำ ดิถีที่เหมาะกับงานมงคลสมรส ห้ามริกตดิถีและ ขึ้น 1 ค่ำ
ดิถีที่เหมาะกับการเดินทางไกล ได้ทุกวัน ยกเว้น วาร วันอาทิตย์และวันพุธ ห้ามดิถีข้างขึ้น 1,4,9,14 ค่ำและข้างแรม 4,9,13,14 ค่ำ ดิถีที่เหมาะ
กับการออกรถใหม่ ได้ทุกวันตามข้อ 1 และดิถีที่ดีคือ ดิถี 3,4,5,7,10,13,15 ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม นอกนั้นควรงด
3.นักษัตรที่ให้ผลดีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไป คือ อัศวินี,โรหินี,มฤคศิระ,ปุรวสุ,ปุษยะ,อุตรผลคุนี,หัสตะ,จิตรา,สวาติ,อนุราธะ,อุตราษาฒ,สรวณะ,
ธนิษฐะ,ศตภิษก,อุตรภัทรปท,เรวดีสามารถใช้ได้ดีเพียงแต่ห้ามใช้นักษัตรกำเนิด(คือนักษัตรที่จันทร์เสวยในเวลาเกิดของเจ้าชาตา)นักษัตรที่เหมาะ
กับงานมงคลสมรสที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไป คือ โรหิณี,มฤคศิระ,มาฆะ(ยกเว้นบาทแรก) อุตรผลคุนี,หัสตะ,สวาติ,อารทรา,มูละ,อุตรษาฒ,อุตร-
ภัทรปท,เรวดี (ยกเว้นบาทสุดท้าย) นักษัตรที่เหมาะกับการเดินทางไกลที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไป คือ โรหิณี, มฤคศิระ,ปุษยะ,อุตรผลคุนี,หัสตะ,
จิตรา,สวาติ, อนุราธะ, อุตราษาฒ,สรวณะ,ธนิษฐะ,ศตภิษก,อุตราภัทรปท และ เรวดีนักษัตร นักษัตรที่เหมาะการออกรถใหม่ที่สามารถใช้ได้โดย
ทั่วไป คือ อัศวินี,มฤคศิระ,ปุษยะ,อุตรผลคุนี,หัสตะ,จิตรา,สวาติ,อนุราธะ,อุตราษาฒ,สรวณะ,ธนิษฐะ,ศตภิษก,อุตราภัทรปท และเรวดี นักษัตรที่
เหมาะกับการเริ่มงานใหม่ เปิดร้านค้า เปิดกิจการใหม่ที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไป คือ โรหิณี, อุตรผลคุนี, อุตราษาฒ,ธนิษฐะ,ศตภิศกและเรวดี
4.ทาระพละ คือการคำนวณหาจุดไม่ดีนับจากนักษัตรกำเนิดของดวงชาตา ของผู้ที่จะใช้ฤกษ์ยามนั้นๆ โดยห้ามใช้นักษัตรที่1-3-5-7-10-12-14-16-19
-21-23-25 ที่นับจากนักษัตรกำเนิดของเจ้าชาตา(ที่จันทร์เสวยเวลาเกิด) ตัวอย่างเช่น เจ้าชาตา เกิดในสวาตินักษัตรที่ 15 และวันที่ต้องการจะทำ
การมงคลเป็นวันที่ดาวจันทร์เสวยอัศวินีนักษัตรที่ 1 ตามทีปรากฏในปฏิทิน(ฤกษ์บน) และนับจากสวาตินักษัตรได้ 14 ซึ่งจะเป็นผลร้าย ถึงแม้ว่า
ดวงฤกษ์ในจุดอื่นๆจะดีก็ตามก็ต้องงดเว้น  ทั้งหมดนี้เป็นการหาฤกษ์ยามที่ได้ผลดี ตามหลักทั่วไปจากคัมภีร์มุหูรตะ ซึ่งได้ผลดี และการคำนวณ
และหาฤกษ์ยามได้ง่าย  แม้ว่าจะไม่มีความรู้พื้นฐานทางโหราศาสตร์หรือมีเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถเข้าใจได้จากปฏิทินโหราศาสตร์ที่ได้คำนวณ
เวลาของดิถี นักษัตร โยค การณะ ฯลฯ ดีร้ายเอาไว้ให้อย่างละเอียดแล้ว ส่วนข้อ 4 ทาระพละ ผู้ใช้ปฏิทินอาจจะต้องมีความรู้ทางโหราศาสตร์
บ้างจึงจะพอเข้าใจได้ไม่ยากหรือจะปรึกษานักโหราศาสตร์ หรือเว็บไซด์โหราศาสตร์ เพื่อคำนวนหานักษัตรกำเนิดของตัวท่านเอง โดยไปที่.......
http://www.indianhindunames.com/nakshatra-calculator-find-birth-star.htm  กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ประเทศและเขตเวลาที่เกิดของ
ท่าน ก็จะปรากฏข้อมูลของนักษัตรกำเนิดของท่าน (โดยผลการคำนวณจะระบุว่า Your Nakshatra / Birth star / Naal is ................)
***ส่วนการคำนวณฤกษ์ยามโดยละเอียดซึ่งเป็นฤกษ์ยามชั้นสูง ซึ่งจะมีการคำนวณอีก 6 ส่วนเพิ่มเติมจากปฏิทินปัญจางคฉบับนี้คือ 1.ดาราพละ
หรือกำลังของนักษัตร 2.จันทรพละ หรือกำลังของจันทร์ 3.ปัญจกพละ หรือกำลังทั้ง 5 ประการเพื่อหาราศีลัคน์ของดวงฤกษ์ 4. ปัญจกสุทธิ  
5.มุหูรตะโยค หรือโยคดิถี (ฤกษ์ล่าง) 6.ข้อยกเว้นและกฏเกณฑ์พิเศษ วิธีนี้จะให้ผลสมบูรณ์ที่สุดสำหรับกิจการที่สำคัญมากและจะสมพงษ์กับดวง
ชาตาของเจ้าชาตาอย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการคำนวณฤกษ์แต่งงาน ยกเสาเอกก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์ วางรากฐานอาคารขนาดใหญ่ และ
กิจการสาธารณะและกิจการที่สำคัญของบ้านเมืองซึ่งส่วนนี้จะเหมาะกับโหราจารย์และนักโหราศาสตร์โดยเฉพาะเรียกว่า“มุหูรตะการคำนวณฤกษ์
ยามชั้นสูง”ซึ่งจะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้