ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

การเริ่มต้นและวิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

การเริ่มต้นสวดภาวนา   ให้หาวันดี   คือวันพฤหัสบดีเป็นวันเริ่มต้น    โดยน้อมนำดอกไม้ธูปเทียน

ถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย  และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ถ้าไปที่วัดระฆังได้

ก็ยิ่งดี  ถ้าไปไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงท่าน  หันหน้าไปทางวัดระฆังก็ใช้ได้   เมื่อบูชาพระรัตนตรัยและดวงวิญญาณ

ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้ว   จึงเริ่มต้นสวดโดยอ่านตามบทให้ได้  ๑  จบ  ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น

พระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์  ( โต  พรหมรังสี )

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  แห่งรัตนโกสินทร์

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น  ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรให้ตั้งนะโม  ๓  จบ  แล้วระลึกถึงและบูชา

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยคำว่า

ปุตตะกาโม  ละเภ  ปุตตัง  ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนัง

อัตถิ  กาเย  กายะญายะ  เทวานัง  ปิยะตัง  สุตตะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ

มะระณัง  สุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโม  พุทธายะ

๑.

ชะยาสะนาคะตา  พุทธา                  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง                    เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

๒.

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา                 อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง                มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

๓.

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                    พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                 อุเร  สัพพะคุณากะโร

๔.

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ                    สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง             โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

๕.

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง                 อาสุง  อานันทะราหุโล

กัสสะโป  จะ  มะหานาโม               อุภาสุง  วามะโสตะเก

๖.

เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง                    สุริโย  วะ  ปะภังกะโร

นิสินโน  สิริสัมปันโน                      โสภิโต  มุนิปุงคะโว

๗.

กุมาระกัสสะโป  เถโร                      มะเหสี  จิตตะวาทะโก

โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง             ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

๘.

ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ                  อุปาลี  นันทะสีวะลี

เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา                 นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

๙.

เสสาสีติ  มะหาเถรา                        วิชิตา  ชินะสาวะกา

เอเตสีติ  มะหาเถรา                          ชิตะวันโต  ชิโนระสา

ชะลันตา  สีละเตเชนะ                     อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

๑๐.

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ                     ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ                 วาเม  อังคุลิมาละกัง

๑๑.

ขันธะโมระปะริตตัญจะ                  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ                   เสสา  ปาการะสัณฐิตา

๑๒.

ชินะนานาวะระสังยุตตา                  สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา                     พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ                     อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ                  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                    วิหะรันตัง  มะหี  ตะเล

สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ             เต  มะหาปุริสาสะภา

๑๕.

อิจเจวะมันโต                                   สุคุตโต  สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                                   ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                                 ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                                 ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต                  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ

*****************