ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ต้นฉบับเดิม

๑. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันโน  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะ  โส  ภะคะวา

อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ

อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ

สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ

สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ

โลกะวิทัง  สะระณัง  คัจฉามิ

โลกะวิทัง  สิระสา  นะมามิ

๒. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนุตตะโร  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปุริสะทัมมะสาระถิ  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา

อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ

อะนุตตะรัง    สิระสา   นะมามิ

ปุริสะทัมมะสาระถิ   สะระณัง   คัจฉามิ

ปุริสะทัมมะสาระถิ   สิระสา   นะมามิ

สัตถา   เทวะมะนุสสานัง   สะระนัง   คัจฉามิ

สัตถา   เทวะมะนุสสานัง   สิระสา   นะมามิ

พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ

พุทธัง   สิระสา   นะมามิ   อิติปิ   โส   ภะคะวา ฯ

๓.  อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปะขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เวทะนาขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัญญาขันโธ   อะนิจจะลักขะณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สังขาระขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณะขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมิ  จะ  สัมปันโน

๔.  อิติปิ   โส    ภะคะวา    ปะถะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา    อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา    เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา    วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา    อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา    วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา    จักกะวาฬธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

๕.  อิติปิ   โส    ภะคะวา     จาตุมมะหาราชิกาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ตาวติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

๖.  อิติปิ   โส    ภะคะวา     ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     จะตุตถะฌานะสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

๗.  อิติปิ   โส    ภะคะวา     อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     วิญญาณัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     เนวะสัญญาณาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

๘.  อิติปิ   โส    ภะคะวา     โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวา     อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ   โส    ภะคะวะ     อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน

๙. กุสะลา  ธัมมา  อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะอายาวะ  ชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ชัมภูทีปัญจะอิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  นะโม  พุทธายะ  นะโม  ธัมมายะ  นะโม

สังฆายะ  ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง  อา  ปา  มะ  จุ  ปะ  ที  มะ  สัง  อัง  ขุ  สัง

วิ  ธา  ปุ  กะ  ยะ  ปะ  อุ  ปะ  สะ  ชะ  สะ  เห  ปาสายะโส ฯ

โส  โส  สะ  สะ  อะ  อะ  อะ  อะ  นิ  เต  ชะ  สุ  เน  มะ  ภู  จะ  นา  วิ  เว  อะ  สัง

วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  ภุ  พะ  อิสวาสุ,  สุสวาอิ  กุสะลา  ธัมมา  จิตติวิอัตถิ

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  อะอา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สาโพธิปัญจะ  อิสสะโร  ธัมมา

กุสะลา  ธัมมา  นันทะวิวังโก  อิติ  สัมมาสัมพุทธโธ  สุคะลาโน  ยาวะชีวัง

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

๑๐. จาตุมมะหาราชิกา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  อิติ  วิชชาจะระณะสัมปันโน

อุอุ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตาวะติงสา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  นันทะ  ปัญจะ  สุคะโต  โลกะวิทู

มะหาเอโอ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ยามา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  พรหมาสัททะ  ปัญจะ  สัตตะ  สัตตาปาระมี

อะนุตตะโร  ยะมะกะขะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตุสิตา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  ปุยะกะปะ  ปุริสะทัมมะสาระถิ  ยาวะชีวัง

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

นิมมานะระตี  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  เหตุโปวะ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง

ตะถา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  สังขาระขันโธ  ทุกขัง

อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  พุทธะปะผะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

พรหมา  อิสสะโร  กุสะลา  ธัมมา  นัตถิปัจจะยา  วินะปัญจะ  ภะคะวะตา

ยาวะนิพพานัง  สะระนัง  คัจฉามิ ฯ

๑๑.                     นะโม  พุทธัสสะ  นะโม  ธัมมัสสะ  นะโม  สังฆัสสะ  พุทธิลา  โลกะลา

กะระกะนา  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ

นะโม  พุทธัสสะ  นะโม  ธัมมัสสะ  นะโม  สังฆัสสะ  วิตติ  วิตติ  วิตติ

มิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  วัตติ  วัตติ  มะยะสุ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู

สะวาหายะ

อินทะสาวัง   มะหาอินทะสาวัง   พรหมะสาวัง   มะหาพรหมะสาวัง

จักกะวัตติสาวัง   มะหาจักกะวัตติสาวัง   เทวาสาวัง   มะหาเทวาสาวัง  อิสีสาวัง

มะหาอิสีสาวัง   มุนีสาวัง   มะหามุนีสาวัง   สัปปุริสะสาวัง   มะหาสัปปุริสะสาวัง

พุทธะสาวัง   ปัจเจกะพุทธะสาวัง   อะระหัตตะสาวัง   สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง

สัพพะโลกา  อิริยานังสาวัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ

สาวัง  คุณัง  วะชะ  พะลัง  เตชัง  วิริยัง  สิทธิ  กัมมัง  ธัมมัง  สัจจัง  นิพพานัง

โมกขัง  คุยหะกัง  ทานัง  สีลัง  ปัญญานิกขัง  ปุญญัง  ภาคะยัง  ยะสัง  ตัปปัง  สุขัง

สิริรูปัง  จะตุวีสะติเทสะนัง  เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ  หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

๑๒.                   นะโม  พุทธัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ

สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ  นะโม  อิติปิ  โส  ภะคะวา

นะโม  ธัมมัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ

สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ  นะโม  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

นะโม  สังฆัสสะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปะขันโธ  เวทะนาขันโธ

สัญญาขันโธ  สังขาระขันโธ  วิญญาณะขันโธ  นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ  วาหะปะริตตัง

นะโม  พุทธายะ  มะอะอุ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  ยาวะ  ตัสสะ  หาโย

โมนะ  อุอะมะ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา  อุอะมะอะ  วันทา  นะโม  พุทธายะ

นะอะกะติ  นิสะระณะ  อาระปะขุทธัง  มะอะอุ  ทุกขัง  อะนิจจัง  อะนัตตา ฯ

****************