Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

300Yog 00Lagna

 

โชคที่เป็นได้เฉพาะลัคน์ในบางราศี

โชค                                     เป็นได้สมบูรณ์สำหรับลัคน์ในราศี

๑๔.ปรรพโชค                          ทุกราศี ยกเว้นกันย์ กุมภ์

๑๙.หังสโชค                            เมษ,กรกฏ,ตุลย์,มกร,มิถุน,กันย์,ธนู,มิน

๒๑.ศาสโชค                            เมษ,กรกฏ,ตุลย์,มกร,พฤษภ,สิงห์,พิจิก,กุมภ์

๒๒.รุจกโชค                            เมษ,กรกฏ,ตุลย์,มกร,พฤษภ,สิงห์,พิจิก,มีน

๒๓.ภัทรโชค                            มิถุน,กันย์,ธนู,มีน

๓๑.ศรีนาถโชค                        ธนู

๕๕.เทเวนทรโชค                     พฤษภ,พฤศจิก

๕๗.จันฑิกาโชค                       พฤษภ,สิงห์,พิจิก,กุมภ์

๖๑.ศิวโชค                               พิจิก, มีน

๖๓.พรหมโชค                          พฤษภ,มิถุน,สิงห์,ตุลย์,พิจิก,มกร,กุมภ์,มีน

๖๔.อินทรโชค                          ทุกราศี,เว้นมีน

๖๕.รวิโชค                               มิถุน,กรกฏ,ตุลย์,กุมภ์,มิน

๖๗.โคโชค                               เมษ,พฤษภ,มิถุน,กรกฏ,กันย์,ตุลย์,พิจิก

๑๑๘.ธนโชค                            มกร,มิถุน

๑๑๙.ธนโชค                            กุมภ์,พฤษภ

๑๒๐.ธนโชค                      กันย์,ตุลย์

๑๒๑.ธนโชค                      เมษ

๑๒๒.ธนโชค                      สิงห์,พิจิก

๑๒๓.ธนโชค                      สิงห์

๑๒๔.ธนโชค                      กรกฎ

๑๒๕.ธนโชค                      เมษ,พิจิก

๑๒๖.ธนโชค                      มิถุน,กันย์

๑๒๗.ธนโชค                      ธนู,มีน

๑๒๘.ธนโชค                    พฤษภ,ตุลย์

๑๒๙.พาหุทรัพย์อรรชนโชค     ทุกราศี,เว้นสิงห์,มกร,กุมภ์

๑๘๐.ทวาทศสโหทรโชค          มิถุน,สิงห์,พิจิก,ธนู,มีน

๑๘๘.วิจิตรเสาธปรกรโชค       สิงห์,ตุลย์,พิจิก,มกร

๑๙๓.พันธุปูชยโชค                 เมษ,มิถุน,กรกฏ,ธนู,มิน

๒๐๗.มาตรุศตรูตวโชค            มิถุน

๒๐๘.มาตรุเสนหโชค               มิถุน,ธนู

๒๑๒.สารปศาปโชค                กรกฏ,ธนู

๒๑๖.ปิตรุศาปสูตกษัยโชค     (ก)มิถุน         (ข)พฤษภ,กันย์,มกร,มิถุน,ตุลย์,กุมภ์,กรกฏ,พิจิก,มีน            (ค)เมษ

๒๑๗.มาตรุศาปสูตกษัยโชค   ทุกราศี เว้นราศีสิงห์ กุมภ์

๒๒๖.สัตปุตรโชค                    สิงห์,พิจิก

๒๓๑.พุทธิมตุรยโชค               พฤษภ,มิถุน,สิงห์,พิจิก,มกร,กุมภ์,มีน

๒๔๘.ราชาโชค                        กุมภ์

๒๕๔.ราชาโชค                        ทุกราศี,เว้นกันย์,ธนู,มังกร

๒๕๗.ราชาโชค                        เมษ,สิงห์,พิจิก,กุมภ์

๒๕๙.ราชาโชค                        พฤษภ

๒๖๐.ราชาโชค                        เมษ,กรกฏ,ตุลย์,มังกร

๒๖๓.ราชาโชค                        พฤษภ,สิงห์,พิจิก,กุมภ์

๒๖๕.วรณโชค                         มิถุน,สิงห์,กันย์,พิจิก,มีน

๒๗๕.ยุทเธมรณโชค               เมษ,มิถุน,กันย์,พิจิก

๒๙๘.ราชาโชคภังค                 สิงห์

 

..................................................................................................