Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ความรู้รากฐาน

ท่านนักศึกษาที่ผูกดวงชะตาเบื้องเป็นแล้ว  และต้องการจะทำการพิจารณาพื้นชะตา  โดยอาศัยวิธีเบื้องต้นนี้  คือพิจารณาจากลัคน์และจากดาวเคราะห์ต่าง ๆ ทั้ง 9 ดวงที่ปรากฏในดวงชะตานั้นก่อนอื่นท่านต้องมีความรู้ในเรื่องดวงชะตาและกฎเกณฑ์รากฐานให้จำขึ้นใจเสียก่อนว่า  อะไรเป็นอะไร  เมื่อท่านไปอ่านพบข้อความที่อ้างถึงความรู้รากฐานเข้า  ท่านก็จะได้เข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องพลิกกลับมาดูอีก  ที่เคยทำมาแล้ว  ก็คือนักศึกษาโดยมากได้เขียนใส่แผ่นกระดาษขนาดใหญ่พอสมควร  แล้วติดไว้ตรงที่ ๆ จะแลเห็นได้ง่าย  เมื่อผ่านสายตาท่านทุกวันท่านก็จะจำได้ไม่ยากนัก  นักศึกษาที่จำความรู้รากฐาน ที่จำเป็นเหล่านี้ไม่ได้เสียเลยก็จะไม่สามารถเป็นนักพยากรณ์ที่ดีในอนาคตได้เป็นเด็ดขาด  ดวงมาตรฐานและคำจำกัดความต่อไปนี้ท่านต้องจำให้ขึ้นใจ  หรือเขียนขยายให้ใหญ่ขึ้นติดไว้ใกล้ ๆ ตาดังกล่าวแล้ว

ดวงมาตรฐานที่ต้องจำคือ

1.  ดวงเกษตร คือ  ตำแหน่งที่อยู่ประจำของดาวเคราะห์  บางทีก็เรียกว่าเจ้าเรือน  เจ้าของเรือนเจ้าราศี  ดังนี้  ผู้ใดมีดาวเคราะห์อยู่ในดวงชะตาดังนี้ก็ได้ชื่อว่าได้อิทธิพลของดาวเคราะห์ในทางดี  เรียกว่ามีเกษตรเท่านั้นเท่านี้ตัว

2.  ดวงปรเกษตร คือดาวเคราะห์มาสถิตในเรือนตรงข้ามกับเกษตรนั้นเอง  ย่อมให้ผลในทางตรงกันข้าม

2

ลัคน์และดาวเคราะห์

3.  ดวงมหาจักร ดวงนี้ให้คุณ  ดังมีคำกลอนที่จะต้องจำให้ขึ้นใจว่า

ภุมม์กันย์จันทรเมษพฤษภเสาร์

ศุกร์ธนูครูพิจิตสถิตเนาว์

กรกฎเล่าสุริยาว่าตระหนัก

มังกรราหูนั้นอยู่แท้

พุธแปลประทับสิงห์จักร

ในชะตากาลกินีนั้นกุมลัคน์

ก็อาจจักที่จะแจ้งแสดงคุณ

4.  ดวงมหาอุตม์ ดวงนี้เป็นมาตรฐานของดวงให้คุณ  บางทีก็เรียกว่า  มหาอุจ

ดวงมหาอุจ    พระพุธอยู่กันย์     จันทรพฤษภา

กรกฎาชีโว       ภุมโมมังกร      อสุรินทร์พิจิตร

อาทิตย์สถิตย์เมษ ศุกร์ประเวศมีนา  ดุลยาเสารี

5.  ดวงนิจ ดวงชะตาใดที่มีดาวพระเคราะห์สถิตในราศีดังกล่าวนี้  ย่อมให้ผลเสียตามลักษณะของดาวเคราะห์และเรือนนั้น ๆ

ดวงนิจสังเกต      สถิตเมษโสรา      พฤษภาคม

ราหู     ที่ปูภุมมา      กันยาศุกระ    ตุละอาทิตย์

พิจิตรจันทร            มังกรชีวา             มีนาวุโธ

3

ลัคน์และดาวเคราะห์

6.  ดวงอุจจาวิลาส เป็นมาตราฐานของดวงที่ให้คุณ

เมษศะศิ    รวิมีน    อสุรินทร์ตุล     เมถุนชีโว

ศุกรโรกุมภา    โสรากันยะ    พุธาสิงห์สู่  ธนู

อังคาร

7.  ดวงราราชโชค เป็นมาตรฐานดวงที่ให้คุณ

เมษชีวะภุมมุนี้   พฤษภา

ระวิอยู่มิถุนา       ต่อตั้ง

ศุกร์ปูพุธสิงหา     จันทร์สถิตย์    กันย์แฮ

ตุลอสุราทั้ง         พิจิกนั้นเสาร์

8.  ดวงธาตุของราศี ราศีใดท่านจัดไว้เป็นธาตุใดต้องจำให้ได้  ถ้าจะให้จำง่าย  ก็ท่องเพียงว่า  ไฟ  ดิน  ลม  น้ำ  โดยเริ่มต้นที่ราศีเมษไปก็ได้

4

ลัคน์และดาวเคราะห์

เครื่องหมายในดวงชะตา ลั   หรือ   ส                          หมายความว่า       ลัคนา

1                                                        ,,                                อาทิตย์

2                                                        ,,                                จันทร์

3                                                        ,,                                อังคาร

4                                                        ,,                                พุธ

5                                                        ,,                                พฤหัสบดี

6                                                        ,,                                ศุกร์

7                                                        ,,                                เสาร์

8                                                        ,,                                ราหู

9                                                        ,,                                เกตุ

0                                                        ,,                                มฤตยู หรือ อินทร์

ความหมายต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์ทั้งหมดท่านจัดไว้เป็นสองพวก    คือพวกดีเรียกว่า                ดาวศุภเคราะห์

พวกไม่ดีเรียกว่า             บาปเคราะห์

ดังนี้        อาทิตย์  จันทร์แรม  อังคาร  พุธ   ที่ได้สัมพันธ์ร้ายจากบาปเคราะห์  เสาร์  ราหู  และเกตุ  เหล่านี้  บาปเคราะห์

จันทร์ข้างขึ้น  พุธซึ่งสัมพันธ์กับศุภเคราะห์  พฤหัสบดี  และศุกร์  เป็น  ศุภเคราะห์

สัมพันธภาพต่าง ๆ ระหว่างดาวเคราะห์ คือนับจากราศีที่ดาวเคราะห์สถิตไปยังอีกราศีหนึ่งที่

ดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งสถิตอยู่

พระเคราะห์จะเป็น  ตรีโกณ            แก่กันเมื่อ              อยู่ใสเรือนที่ 1     5     9

,,                เกณฑ์                    ,,                             ,,         1     4     7     10

,,                ปันปะระ              ,,                             ,,         2     5     8     11

,,                จตุโกณ                  ,,                             ,,         4     7   และ  12

,,                อโปกลิมาศ          ,,                             ,,         3     6      9    12

,,                อุปจัย                     ,,                             ,,         3     6     10   11

,,                  อปจัย                     ,,                             ,,         1     2       4     7     9

5

ลัคน์และดาวเคราะห์

ความหมายของเรือน ราศีที่ขึ้นเหนือขอบฟ้าตะวันออกเมื่อเกิดเป็นจุดกำเนิดหรือลัคนา       จุดนี้

จุดเริ่มต้นสำหรับพิจารณาทั่ว ๆ ไป  และราศีนี้ถือว่าเป็นเรือนที่1

เรือนที่   1             ตนุ หมายถึง  ร่างกาย  กำลังกาย  เพศ สุขภาพ  ลักษณะ ผิวพรรณ  รูปร่าง

ทั้งเป็นมูลฐานของความทุกข์สุขทั้งมวล

เรือนที่   2 กุตุมภะ หมายถึง  นัยน์ตา  คำพูด  ครองครัวทั่ว ๆ ไป  ความอารีเผื่อแผ่

เรือนที่   3            สุหัชชะ ความกล้าหาญ  พี่น้อง  ยานพาหนะ

เรือนที่   4             พันธุ การศึกษา  มารดา  บ้านเรือน  ยานพาหนะ  ที่ดิน  ความสุขสำราญ

ศีลธรรม

เรือนที่   5            ปุตตะ เชาวน์ ความรู้ สติปัญญา บุตรหลา คำแนะนำหรือคำปรึกษาหารือ

เรือนที่   6             อริ ศัตรู  โรค  หนี้สิน

เรือนที่   7             ปัตนิ ราคะตัณหา  คู่ครอง  ลักษณะแห่งเพศ  และการสมรส

เรือนที่   8             มรณะ ความตาย  อันตรายต่าง ๆ และ อายุขัย

เรือนที่   9             ศุภะ บิดา  กุศลจิต  ศาสนา  พิธีสักการะ

เรือนที่   10 กรรมะ กำลังทางการเมือง ความหมายในการครองชีพ  คำสั่ง การบังคับ                                           บัญชาชื่อเสียง  ความนับถือจากคนทั่วไป

เรือนที่   11          ลาภะ มิตรสหาย  ผลได้  รายได้  ผู้สูงอายุกว่า  อิทธิพล

เรือนที่   12           วินาสนะ อกุศล  ความสูญเสีย  การใช้จ่าย  การถูกลงโทษ

เมื่อท่านได้เข้าใจในกฎแห้งความรู้รากฐาน  ตามที่ได้กล่าวมานี้แล้ว  และจำได้ขึ้นใจ  ท่านก็จะเริ่มพิจารณาดวงชาได้  ตามความพิสดารต่อไปนี้

p

หมายเหตุ ดาวเกตุ ในตำรานี้  หมายถึงดาวเกตุที่โหราศาสตร์โดยทั่วไปใช้ คือ ย่อมมีองศาเท่ากับราหู แต่อยู่ในราศีตรงข้ามกับราศีที่ราหูสถิตอยู่เสมอ ท่านจะใส่ เกตุ ลงได้ทันทีเมื่อรู้   ที่สถิตของราหู แล้ว   ทั้งนี้ใช้กันทั่วโลก  แต่ถ้าท่านจะผูกดวง  โดยใช้เกตุในตำราสุริยาตร์คือปฏิทินของไทยเรา  แล้วจะใช้กับคำพยากรณ์ของเกตุ  ในหนังสือนี้ไม่ได้เรื่องเกตุนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในสมาคมโหรฯ ว่าของไทยเรา  นั้นได้เอาหลักการคำนวณมาจากดาวอะไรแน่  จึงผิดกับของโหราศาสตร์ทั่วโลกอย่างไรก็ดีหากท่านผู้สนใจผู้ใดทราบเหตุผลโดยแน่ชัด  โปรดเขียนมาสู่กันฟังบ้าง