ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง  ๗  วัน

๑. คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ อะ  วิช  สุ  นุส  สา  นุต  ติ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป  ใช้ทาง

เมตตามหานิยมก็ได้  สวดวันละ  ๖  จบ

๒. คาถาคนเกิดวันจันทร์ อิ  ระ  ชา  คะ  ตะ  ระ  สา ชื่อคาถา  กระทู้เจ็ดแบก  ใช้ทางคงกระพัน

สวดวันละ  ๑๕  จบ

๓. คาถาคนเกิดวันอังคาร ติ  หัง  จะ  โต  โร  ถิ  นัง ชื่อคาถา  ฝนแสนห่า  ใช้ทางเมตตามหานิยม

สวดวันละ  ๘  จบ

๔. คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน ปิ  สัม  ระ  โล  ปุ  สัต  พุท ชื่อคาถา  พระนารายณ์เกลื่อนสมุทร

ใช้เสกปูนสูญฝี  สวดวันละ  ๑๗  จบ

๕. คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน คะ  พุท  ปัน  ทู  ธัม  วะ  คะ ชื่อคาถา  พระนารายณ์พลิกแผ่นดิน

ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ  สวดวันละ  ๑๒  จบ

๖. คาถาคนเกิดวันพฤหัส ภะ  สัม  สัม  วิ  สะ  เท  ภะ ชื่อคาถา  พระนารายณ์ตรึงไตรภพ

ใช้ทางเมตตามหานิยม  สวดวันละ  ๑๙  จบ

๗. คาถาคนเกิดวันศุกร์ วา  โธ  โน  อะ  มะ  มะ  วา ชื่อคาถา  พระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์

ใช้ทางเมตตามหานิยม  สวดวันละ  ๒๑  จบ

๘. คาถาคนเกิดวันเสาร์ โส  มา  ณะ  กะ  ริ  ถา  โธ ชื่อคาถา  พระนารายณ์ถอดจักร  ใช้ทาง

ถอดคุณไสยศาสตร์  สวดวันละ  ๑๐  จบ

****************************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา   เอกะราชา   หะริสสะวัณโณ   ปะฐะวิปปะภาโส   ตัง   ตัง

นะมัสสามิ   หะริสสะวัณณัง   ปะฐะวิปปะภาสัง   ตะยัชชะคุตตา   วิหะเรมุ   ทิวะสัง

เย   พราหมะณา   เวทะคุ   สัพพะธัมเม   เต   เม   นะโม   เต   จะ   มัง   ปะลายันตุ

นะมัตถุ   พุทธานัง   นะมัตถุ   โพธิยา   นะโม   วิมุตตานัง   นะโม   วิมุตติยา   อิมัง

โส   ปะริตตัง   กัตวา   โมโร   จะระติ   เอเสนาฯ

ใช้ภาวนาประจำวันเกิดของตน  วันละ  ๖  จบทุก ๆ วันไปพร้อมด้วยบูชาพระ

ประจำวันเกิดจะมีสิริมงคลยิ่งนักแล

**********************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ   โย   จามะนาโป   สะกุณัสสะ   สัทโท

ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง   พุทธานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ   โย   จามะนาโป   สะกุณัสสะ   สัทโท

ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง   ธัมมานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ   โย   จามะนาโป   สะกุณัสสะ   สัทโท

ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง   สังฆานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุฯ

พระคาถานี้เป็นคาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์   ใช้สวดภาวนาประจำวันเกิดของตน

วันละ  ๑๕  จบ  ทุก ๆ วันไปพร้อมด้วยบูชาพระประจำวันเกิด   จะเป็นสิริมงคลยิ่งนักแล

**********************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

ยัสสานุภาวะโต   ยักขา   เนวะ   ทัสเสนติ   ภิงสะนัง   ยัมหิ   เจวานุยุญชันโต

รัตตินทิวะมะตันทิโต   สุขัง   สุปะติ   สุตโต   จะ   ปาปัง   กิญจิ   นะ   ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง   ปะริตตันตัมภะณามะ   เหฯ

คาถาวันอังคารนี้   เป็นคาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร   ใช้สวดภาวนาประจำวันเกิด

ของตนให้ได้วันละ  ๘  จบ   จะมีความเกษมสุข    ปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน   จงมีแต่

ความสงบสุข

*********************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง   ทิพพะมันตาคะหัง   วิยะ   ยันนาเสติ   วิสัง   โฆรัง

สัจเจจามิ   ปะริสสะยัง   อาณักเขตตัมหิ   สัพพัตถะ   สัพพะหา   สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ   นิวาเรติ   ปะริตตันตัมภะณามะ   เหฯ

พระคาถานี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ   ใช้สวดภาวนาประจำวันเกิดให้ได้วันละ  ๑๗  จบ

จะได้มีความสุขกาย  สุขใจ  รวยยศ   เป็นเมตตามหานิยม

****************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร   นิพพัตตัง   โมระโยนิยัง   เยนะ   สังวิหิตารักขัง

มะหาสัตตัง   วะเนจะราฯ   จิรัสสัง   วายะมันตานิเนวะ   สักขิงสุ   คัณหิตุง

พรัหมมันตินติ   อักขาตัง   ปะริตตันตัมภะณามะ   เหฯ

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี   ใช้สวดภาวนาประจำวันเกิดของตนให้ได้วันละ

๑๙ จบ  จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

*******************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

อัปปะสันเนหิ   นาถัสสะ   สาสะเน   สาธุสัมมะเต   อะมะนุสเสหิ   จัณเฑหิ

สะทา   กิพพิสะการิภี   ปะริสานัญจะ   ตัสสันนะ   มะหิงสายะ   จะ   คุตติยา

ยันเทเสสิ   มะหาวีโร   ปะริตตันตัมภะณามะ   เหฯ

คาถานี้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์   ใช้สวดภาวนาประจำวันเกิดของตนให้ได้วันละ  ๒๑  จบ

จะได้มีความสุขสำราญเนืองนิตย์  เจริญด้วยลาภ  ยศ  สรรเสริญ  เจริญสุขทุก ๆ เมื่อ

*****************

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

ยะโตหัง   ภะคินิ   อะระยายะ   ชาติยา   ชาโต   นาภิชานามิ   สัญจิจจะ

ปาณัง   ชีวิตา   โวโรเปตา   เตนะ   สัจเจนะ   โสตถิ   เต   โหตุ   โสตถิ   คัพภัสสะ

**************