fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

การเริ่มต้นและวิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

การเริ่มต้นสวดภาวนา   ให้หาวันดี   คือวันพฤหัสบดีเป็นวันเริ่มต้น    โดยน้อมนำดอกไม้ธูปเทียน

ถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย  และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ถ้าไปที่วัดระฆังได้

ก็ยิ่งดี  ถ้าไปไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงท่าน  หันหน้าไปทางวัดระฆังก็ใช้ได้   เมื่อบูชาพระรัตนตรัยและดวงวิญญาณ

ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้ว   จึงเริ่มต้นสวดโดยอ่านตามบทให้ได้  ๑  จบ  ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น

พระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์  ( โต  พรหมรังสี )

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  แห่งรัตนโกสินทร์

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น  ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรให้ตั้งนะโม  ๓  จบ  แล้วระลึกถึงและบูชา

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยคำว่า

ปุตตะกาโม  ละเภ  ปุตตัง  ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนัง

อัตถิ  กาเย  กายะญายะ  เทวานัง  ปิยะตัง  สุตตะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ

มะระณัง  สุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโม  พุทธายะ

๑.

ชะยาสะนาคะตา  พุทธา                  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง                    เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

๒.

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา                 อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง                มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

๓.

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                    พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                 อุเร  สัพพะคุณากะโร

๔.

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ                    สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง             โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

๕.

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง                 อาสุง  อานันทะราหุโล

กัสสะโป  จะ  มะหานาโม               อุภาสุง  วามะโสตะเก

๖.

เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง                    สุริโย  วะ  ปะภังกะโร

นิสินโน  สิริสัมปันโน                      โสภิโต  มุนิปุงคะโว

๗.

กุมาระกัสสะโป  เถโร                      มะเหสี  จิตตะวาทะโก

โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง             ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

๘.

ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ                  อุปาลี  นันทะสีวะลี

เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา                 นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

๙.

เสสาสีติ  มะหาเถรา                        วิชิตา  ชินะสาวะกา

เอเตสีติ  มะหาเถรา                          ชิตะวันโต  ชิโนระสา

ชะลันตา  สีละเตเชนะ                     อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

๑๐.

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ                     ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ                 วาเม  อังคุลิมาละกัง

๑๑.

ขันธะโมระปะริตตัญจะ                  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ                   เสสา  ปาการะสัณฐิตา

๑๒.

ชินะนานาวะระสังยุตตา                  สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา                     พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ                     อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ                  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                    วิหะรันตัง  มะหี  ตะเล

สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ             เต  มะหาปุริสาสะภา

๑๕.

อิจเจวะมันโต                                   สุคุตโต  สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                                   ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                                 ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                                 ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต                  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ

*****************