Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1 DuangChaTa 1

การแปลความหมายของโชค

จะแปลความหมายของโชคให้ได้ถูกต้อง  ต้องสังเกตกำลังของดาวเคราะห์ต่าง ๆ  การหากำลังของดาวเคราะห์มี 2 วิธี คือ วิธีใกล้เคียงและวิธีถูกต้อง  วิธีถูกต้องมีในโหราวิทยาเล่ม 4  “กำลังดาวเคราะห์และเรือนชะตา”  เป็นวิธีคำนวณหามูลเหตุ 6 ประการ ของการมีกำลังและไม่มีกำลังของดาวเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  ถ้าเห็นว่าการหากำลังของดาวเคราะห์จากษัฑพละเป็นการลำบากและเสียเวลา  จะใช้วิธีใกล้เคียง ในความมุ่งหมาย  สำหรับแปลความหมายของโชคก็ได้ 

 วิธีนี้เป็นวิธีหาจาก สัปตวรรคพละ  มีอธิบายละเอียดในตำรากำลังดาวเคราะห์และเรือนชะตา  ขอให้ระลึกไว้เป็นพิเศษว่า  จะใช้วิธีนี้ต่อเมื่อไม่สามารถคำนวณวิธีถูกต้องได้  สัปตวรรคพละคือกำลังที่ดาวเคราะห์ได้จากที่สถิตที่เป็นมิตร  กลาง  หรือศัตรู  ในราศี  โหรา  ตรียางศ์  สัปตางศ์  นวางศ์  ทวาทศางศ  และตรีมศางศ  อาจมีข้อข้องใจว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ในฐานะมีกำลังในวิธีใกล้เคียง  แต่ไม่มีกำลังในวิธีษัฑพละ  จะถือเอาอย่างไหน  เรื่องนี้ต้องถือเอาใน  วิธีษัฑพละเป็นที่แน่นอน  เพราะแสดงกำลังจริงที่มีอยู่ในดาวเคราะห์  ขั้นต่อไปเป็นการหากำลังจากที่สถิตในเรือนจริงของชะตา (ภวะ)  ซึ่งแสดงส่วนร้อยของผลที่สามารถให้ได้  ด้วยคุณภาพของการสถิตในเรือน  วิธีนี้ต้องคำนวณหาเขตของเรือนชะตา (ทีฆันดรของเรือน)  จุดร่วมของเรือน (ภวะสนธิ)  และกำลังของเรือน ( ภวะพละ)  วิธีการทั้งหมดนี้  รวมทั้งการหารายละเอียด  มีในโหราวิทยาเล่ม 3  “ดาราโหราศาสตร์สังเขป”  ดังนั้นต้องปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้สำหรับการแปลความหมายของโชค

  1. เจ้าการศุภและเจ้าการบาปในดวงชะตา
  2. กำลังจริงที่มีในดาวเคราะห์ (ษัฑพละ)
  3. กำลังจากที่สถิตในเรือนจริงของชะตา

โชค  เป็นรูปขึ้นได้ด้วยการสัมพันธ์ของดาวเคราะห์อย่างน้อย 2 ดาวเคราะห์  หาดูว่าดาวเคราะห์ที่สัมพันธ์กันเป็นรูปโชค  เป็นเจ้าการศุภหรือเจ้าการบาป  ถ้าเป็นเจ้าการศุภได้หน่วยบวก 1 หน่วย  ถ้าเป็นเจ้าการบาปได้หน่วยลบ 1 หน่วย  หาต่อไปว่าทั้ง 2 ดาวเคราะห์ที่เป็นโชค  มีการร่วมหรือโยคของเจ้าการศุภหรือเจ้าการบาปอื่น (โยคตรีโกณ, จตุรเกณฑร์, โยคพิเศษ)  กำหนดให้ได้ 1 หน่วยบวกสำหรับโยคหรือการร่วมของเจ้าการศุภ  และ 1 หน่วยลบสำหรับโยคหรือการร่วมของเจ้าการบาป  ต่อไปโชคการก (ดาวเคราะห์ที่ประกอบเป็นรูปโชค)  เป็นอุจจ์หรือเป็นนิชค์  อยู่ในเรือนมิตรหรือเรือนศัตรู  และกำหนดให้ได้ 1 หน่วยบวกหรือ 1 หน่วยลบอย่างเดียวกัน  รวมความว่าหน่วยบวกของกำลังได้ตามฐานะของโชคการกดังนี้

(ก)        ถ้าโชคการกเป็นเจ้าการศุภ                                      1              หน่วยบวก

(ข)        โชคการกร่วมกับดาวเคราะห์เจ้าการศุภ                      1              หน่วยบวก

(ค)        โชคการกได้โยคของดาวเคราะห์เจ้าการศุภ                1              หน่วยบวก

(ง)          โชคการกเป็นอุจจ์หรืออยู่ในเรือนมิตร                      1              หน่วยบวก

หน่วยลบของกำลังได้ดังนี้

(ก)        โชคการกเป็นดาวเคราะห์เจ้าการบาป                       1              หน่วยลบ

(ข)        โชคการกร่วมกับดาวเคราะห์เจ้าการบาป                   1              หน่วยลบ

(ค)        โชคการรกถูกโยคของดาวเคราะห์เจ้าการบาป            1              หน่วยลบ

(ง)          โชคการกเป็นนิชค์หรืออยู่ในเรือนศัตรู                     1              หน่วยลบ

ถ้าได้หน่วยบวกมากกว่า  โชคการกจะให้ศุภผลเด่นในเรื่องของศุภโชค  จะไม่ให้ผลร้ายในเรื่องของศุภโชค  ถ้าได้หน่วยลบมากกว่า  โชคการกก็ไม่อาจให้ผลดีได้อย่างสมบูรณ์ตามความหมายของศุภโชค  ในดาวเคราะห์ที่ร่วมสัมพันธ์เป็นรูปโชคด้วยกัน  ดาวเคราะห์ที่ได้กำลังในษัฑพละมากกว่าจะให้ผลตามความหมายของโชคได้อย่างสมบูรณ์ในมหาทศาของดาวเคราะห์นั้น  ส่วนดาวเคราะห์ที่ได้กำลังในษัฑพละน้อยกว่าจะให้ผลในส่วนของดาวเคราะห์นั้น  ในฐานะเป็นเจ้าอนุทศาคือให้ผลในขอบเขตแคบกว่า

ลักษณะผลของโชค  สอดคล้องกับลักษณะของเรือนที่ดาวเคราะห์โชคการกสถิตหรือสอดคล้องกับผลที่อ้างในรูปต่าง ๆ ของโชค  ขอบเขตของผลจะอ่อนหรือแรง  มากหรือน้อยเพียงไร  สุดแต่กำลังของโชคการกที่สถิตในวรรคต่าง ๆ  วิธีที่กล่าวนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลอย่างใกล้ชิด  ดังจะแสดงด้วยชะตาตัวอย่างต่อไปนี้ (ภาพประกอบด้านบน)

 

ราศี (1)                     นวางศ์ (1)

ชะตา (1)  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2455 
เวลามัธยมท้องถิ่น 7.35 ล.ท.


กำลังในษัฑพละ            กำลังในเรือนจริงของชะตา
อาทิตย์        6.2        ร้อยละ    24
จันทร์        8.4        ร้อยละ     40
อังคาร        6.4        ร้อยละ    31
พุธ        6.3        ร้อยละ    80
พฤหัสบดี    6.9        ร้อยละ    90
ศุกร์        5.0        ร้อยละ    37
เสาร์        6.8        ร้อยละ    95


ศุภและบาป – ลัคน์ในราศีกุมภ์ – ศุกร์เป็นเจ้าการศุภ,   กลาง – อาทิตย์  เสาร์  อังคาร  และพุธ,   เจ้าการบาป – พฤหัสบดี  และจันทร์
คชเกศริโชคในชะตาตัวอย่างนี้  เป็นรูปโชคได้ด้วยจันทร์กับพฤหัสบดีอยู่ในที่เป็นโยคจตุรเกณฑร์แก่กันและกัน
โชคการก – ดาวเคราะห์ที่ร่วมสัมพันธ์กันเป็นคชเกศริโชค  ได้แก่  จันทร์กับพฤหัสบดี
จันทร์เป็นเจ้าการบาป        - 1
จันทร์ร่วมกับเสาร์เจ้าการศุภ        + 1
จันทร์เป็นอุจจ์            + 1
จันทร์ได้โยคอย่างอื่น        - 1/2
รวม            + 1/2
พฤหัสบดีเป็นเจ้าการบาป                - 1
พฤหัสบดีอยู่ในเรือนมิตร                + 1
พฤหัสบดีได้โยคของเสาร์เจ้าการศุภ            + 1
พฤหัสบดีได้โยคของอังคารเจ้าการศุภและอย่างอื่น    + 1 , 1/4
รวม                    + 2, 1/4
(ดูรายการโยคในชะตาตัวอย่าง 158)

ดังนั้นจันทร์เป็นศุภ  และพฤหัสบดีเป็นศุภมากกว่าจันทร์  ฉะนั้นจันทร์ให้ผลส่วนใหญ่ของของโชคเกี่ยวแก่เรือนที่ 4  ส่วนพฤหัสบดีให้ผลเกี่ยวแก่เรือนที่ 10  เจ้าชะตาไม่ได้รับผลของมหาทศาจันทร์ (เพราะอายุรวัยไม่ถึง)  ฉะนั้นได้รับผลของโชคในอนุทศาจันทร์  และให้ผลได้เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น  ส่วนทางพฤหัสบดีในผลเนื่องจากเรือนที่ 10 ได้ร้อยละ 90  และให้ผลดีในความหมายของเรือนที่ 2 และเรือนที่ 11 ด้วย
ดังนั้น
(1)    จะได้รับผลของโชคตลอดมหาทศาของพฤหัสบดี  ผลจะเป็นอย่างไรบ้างสุดแต่คุณภาพของแต่ละอนุทศา
(2)    อนุทศาของจันทร์ในมหาทศาของพฤหัสบดี  จะให้ผลดีเลิศเฉพาะเท่าที่เกี่ยวแก่โชคนี้  แต่เมื่อจันทร์ให้ผลได้เพียงร้อยละ 40 ในผลของเรือนที่ 4  จันทร์จึงไม่มีความสำคัญเท่าไรนัก
(3)    ระหว่างอนุทศาของจันทร์ในทุกมหาทศา  จะสำแดงผลของโชคเพียงส่วนน้อย
(4)    ระหว่างอนุทศาของพฤหัสบดีในทุกมหาทศา จะรู้สึกว่าผลของโชคเป็นผลดีได้จริงตามฐานะของดาวเคราะห์เจ้ามหาทศาที่พฤหัสบดีเป็นเจ้าอนุทศา
ต้องศึกษาและใช้วิธีที่กล่าวนี้ด้วยความรอบคอบ ได้แสดงให้เห็นเพื่อมุ่งหมายเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้พิจารณาสอบสวนต่อไป  นักศึกษาจะสามารถแปลความหมายของโชคชนิดหนึ่งชนิดใด  ด้วยใช้วิธีในหลักเดียวกันนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัย


--------------------------------------------

 

 

ชะตา (1) เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2455

เวลามัธยมท้องถิ่น 7.35 ล.ท.

กำลังในษัฑพละ กำลังในเรือนจริงของชะตา

อาทิตย์ 6.2 ร้อยละ 24

จันทร์ 8.4 ร้อยละ 40

อังคาร 6.4 ร้อยละ 31

พุธ 6.3 ร้อยละ 80

พฤหัสบดี 6.9 ร้อยละ 90

ศุกร์ 5.0 ร้อยละ 37

เสาร์ 6.8 ร้อยละ 95

ศุภและบาป – ลัคน์ในราศีกุมภ์ – ศุกร์เป็นเจ้าการศุภ, กลาง – อาทิตย์ เสาร์ อังคาร และพุธ, เจ้าการบาป – พฤหัสบดี และจันทร์

คชเกศริโชคในชะตาตัวอย่างนี้ เป็นรูปโชคได้ด้วยจันทร์กับพฤหัสบดีอยู่ในที่เป็นโยคจตุรเกณฑร์แก่กันและกัน

โชคการก – ดาวเคราะห์ที่ร่วมสัมพันธ์กันเป็นคชเกศริโชค ได้แก่ จันทร์กับพฤหัสบดี

จันทร์เป็นเจ้าการบาป - 1

จันทร์ร่วมกับเสาร์เจ้าการศุภ + 1

จันทร์เป็นอุจจ์ + 1

จันทร์ได้โยคอย่างอื่น - 1/2

รวม + 1/2

พฤหัสบดีเป็นเจ้าการบาป - 1

พฤหัสบดีอยู่ในเรือนมิตร + 1

พฤหัสบดีได้โยคของเสาร์เจ้าการศุภ + 1

พฤหัสบดีได้โยคของอังคารเจ้าการศุภและอย่างอื่น + 1 , 1/4

รวม + 2, 1/4

(ดูรายการโยคในชะตาตัวอย่าง 158)

ดังนั้นจันทร์เป็นศุภ และพฤหัสบดีเป็นศุภมากกว่าจันทร์ ฉะนั้นจันทร์ให้ผลส่วนใหญ่ของของโชคเกี่ยวแก่เรือนที่ 4 ส่วนพฤหัสบดีให้ผลเกี่ยวแก่เรือนที่ 10 เจ้าชะตาไม่ได้รับผลของมหาทศาจันทร์ (เพราะอายุรวัยไม่ถึง) ฉะนั้นได้รับผลของโชคในอนุทศาจันทร์ และให้ผลได้เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ส่วนทางพฤหัสบดีในผลเนื่องจากเรือนที่ 10 ได้ร้อยละ 90 และให้ผลดีในความหมายของเรือนที่ 2 และเรือนที่ 11 ด้วย

ดังนั้น

(1) จะได้รับผลของโชคตลอดมหาทศาของพฤหัสบดี ผลจะเป็นอย่างไรบ้างสุดแต่คุณภาพของแต่ละอนุทศา

(2) อนุทศาของจันทร์ในมหาทศาของพฤหัสบดี จะให้ผลดีเลิศเฉพาะเท่าที่เกี่ยวแก่โชคนี้ แต่เมื่อจันทร์ให้ผลได้เพียงร้อยละ 40 ในผลของเรือนที่ 4 จันทร์จึงไม่มีความสำคัญเท่าไรนัก

(3) ระหว่างอนุทศาของจันทร์ในทุกมหาทศา จะสำแดงผลของโชคเพียงส่วนน้อย

(4) ระหว่างอนุทศาของพฤหัสบดีในทุกมหาทศา จะรู้สึกว่าผลของโชคเป็นผลดีได้จริงตามฐานะของดาวเคราะห์เจ้ามหาทศาที่พฤหัสบดีเป็นเจ้าอนุทศา

ต้องศึกษาและใช้วิธีที่กล่าวนี้ด้วยความรอบคอบ ได้แสดงให้เห็นเพื่อมุ่งหมายเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้พิจารณาสอบสวนต่อไป นักศึกษาจะสามารถแปลความหมายของโชคชนิดหนึ่งชนิดใด ด้วยใช้วิธีในหลักเดียวกันนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัย

--------------------------------------------