Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 5

อาทิตย์อุทัยและอัษฎงดค

˜

57.  ประจักษ์เวลาอาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต เวลาแน่นอนเมื่อดวงอาทิตย์แรกปรากฏที่ขอบฟ้าตะวันออก ณ สถานที่หนึ่งใด  เป็นเวลาอาทิตย์อุทัยสำหรับสถานที่นั้น  และเวลาที่อาทิตย์ลับขอบฟ้าตะวันตกเป็นเวลาอาทิตย์อัษฎงคตสำหรับสถานที่นั้น  ดวงอาทิตย์มีสัณฐานกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเสมอเท่ากันทุกมุม  เวลาระหว่างระยะของการปรากฏแสงที่เส้นขอบฟ้า  กับระยะที่อาทิตย์ขึ้นเต็มดวงพ้นเส้นขอบฟ้าประมาณ 5 – 6 นาที  เวลาอาทิตย์อุทัยถือเอาเมื่อศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ตรงเส้นขอบฟ้าพอดี  ที่เห็นได้เฉพาะสถานที่หนึ่งที่ใด  ความจริงเมื่ออาทิตย์อุทัยอาทิตย์ไม่ได้อยู่ที่เส่นขอบฟ้าทีเดียว  แต่อยู่ใต้เส้นขอบฟ้าประมาณ 2 - 3 องศาของเราขา  แต่มีวิธีอาจหาเวลาจริงได้อย่างใกล้ชิด.

58.  เวลาเที่ยงจริง (Apparent Non) เวลาเที่ยงจริงเป็นที่หมายเมื่อศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับเส้นผ่านขั้นพิภพ หรือเส้นศูนย์เที่ยง (Meridian) ของสถานที่  เวลาเที่ยงจริงที่เห็นได้โดยมากเหมือนกันทั่วไป.

59.  อหะและราตรี อหะเป็นระยะเวลาระหว่างเวลากลางวัน  คือตั้งแต่เวลาที่อาทิตย์อุทัยถึงเวลาที่อาทิตย์อัษฎงคต  ราตรีเป็นระยะเวลาระหว่างที่อาทิตย์อัษฎงคตถึงเวลาที่อาทิตย์อุทัย  เป็นระยะเวลาระหว่างเวลากลางคืน ณ เนศูนย์สูตรอหะและราตรีทั้ง 2 ภาค  มีระยะเวลาภาคละ 30 มหานาที (12 ชั่วโมง) เสมอ  รวมแล้วทั้ง 2 ภาคเป็น 1 วันได้ 24 ชั่วโมงเสมอ  ถึงแม้ใน วิถ. อื่น ๆ ก็ได้ 24 ชั่วโมงเหมือนกัน  แต่ระยะเวลาที่ระหว่างกลางวันและกลางคืน  มากน้อยผิดกันนั้นสุดแท้แต่การโคจรของดวงอาทิตย์  และระยะเวลาเฉพาะสถานที่นี้จะกลับกันในเมื่อสถานที่นั้นอยู่ ณ วิถ. เหนือหรือใต้  การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลานี้เป็นไปตามหลักกรานติของอาทิตย์และ วิถ. ของสถานที่.

อาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต 23


ระยะเวลาระหว่างราตรีได้แก่บริเวณสถานที่ที่ปราศจากแสงอาทิตย์  และระยะเวลาระหว่างอหะได้แก่บริเวณสถานที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์  ถ้าเรารู้เรื่องของเรขา (ส่วนโค้ง) เราก็อาจหาเวลาอาทิตย์ตกได้.

การพิจารณาเป็นปัญหาการเคลื่อนของวิษุวัต  ต้องถือหลักความจริงของวันที่อาทิตย์ร่วมจุดวิษวัตปีละ 2 วัน  ใน 2 วันนี้จะเห็นดวงอาทิตย์ได้ตลอด 12 ชั่วโมง ณ สถานที่ทั่วไป  และอีก 12 ชั่วโมงไม่อาจเห็นดวงอาทิตย์ได้  ใน 2 วันนี้กรานติของอาทิตย์ 0.

ระหว่างอุตรายันอาทิตย์จะโคจรปัดไปทางทิศเหนือ  ระยะเวลาของวันหนึ่งในเขาวิถ. เหนือ  เวลาได้รับแสงสว่างจากกว่าเวลาที่ปราศจากแสง (กลางวันมากกว่ากลางคืน) แต่ถ้าเป็นในเขต วิถ. ใต้ปรากฏการณ์นี้จะกลับกัน.

ระหว่างทักษิณณายันอาทิตย์จะโคจรไปทางทิศใต้  ระยะเวลาของวันหนึ่งในเขต วิถ. ใต้กลางวันจะน้อยกว่ากลางคืน  แต่ถ้าเป็นในเขต วิถ. เหนือปรากฏการณ์นี้จะกลับกัน.

60.  วิธีตัดเวลาอาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต (ของภารตะ) การตัดเวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกตามวิธีนี้  ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงพอประมาณ  ถ้าจะตัดเวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก  ดำเนินงานตามหลักต่อไปนี้ :

1.  วันเดือนปี ที่ต้องการรู้อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก.

2.  วิถันดร ของสถานที่ที่จะตัดเวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก.

3.  จาระขัณฑ์ ของวิถันดรนั้น.

จาราขัณฑ์จำนวนที่ 1 เป็น อทิจาระขัณฑ์                     เป็นวิมหานาที.

จาราขัณฑ์จำนวนที่ 2 เป็น มัธยจาระขัณฑ์  เป็นวิมหานาที.

จาราขัณฑ์จำนวนที่ 3 เป็น อันตยะจาระขัณฑ์             เป็นวิมหานาที.

ขัณฑ์

อทิจาระขัณฑ์                                                                      เป็นขัณฑ์ที่ 1

อทิจาระขัณฑ์ + มัธยจาระขัณฑ์                                      เป็นขัณฑ์ที่ 2

ขัณฑ์ 2 + อันตยะจาระขัณฑ์                                            เป็นขัณฑ์ที่ 3

24                                                                   โหราวิทยา


4.  ทีฆันดร หรือสผุดของอาทิตย์นิรายะนะเมื่อเวลา 6 นาฬิกา ของวันที่ต้องการ (ตัดเวลาได้จากปฏิทินโหร).

5.  ตัดอายะนางศปี ที่ต้องการ (บทที่ 3 ข้อ 50).

6.  มหาทีฆันดร หรือสผุดระวิสายะนะเมื่อเวลา 6 นาฬิกา.

เอาอายะนางศ ÷ อาทิตย์นิรายะนะเมื่อเวลา 6 นาฬิกา.

7. ภุช ถ้าทีฆันดรระวิสายะนะ.

ระหว่าง 0° ถึง 90° เป็นภุชในตัวเอง.

ระหว่าง 90°   ถึง 180°   180° - ทีฆ ระวิสายะนะ       = ภุช.

ระหว่าง 180° ถึง  270°   ทีฆ. ระวิสายะนะ -  180°      = ภุช.

ระหว่าง 270° ถึง 360°    360°  -  ทีฆง ระวิสายะนะ   = ภุช.

ถ้าภุชมากกว่า 30°  เอา 30 หารได้ผลลัพธ์เท่าใดลัพธ์นั้นเป็นขัณฑ์เศษตรไว้.

8.  จำนวนประสงค์ ถ้าภุชไม่ถึง 30°  เอาอทิจาระขัณฑ์ไปคูณภุช  แล้วหารด้วย 30 ได้เท่าใดเป็นจาระในตัวเอง.

ถ้าภุชมากกว่า 30°  แต่น้อยกว่า 60° เอามัธยจาระขัณฑ์ไปคูณเศษแล้วเอา 30 หาร  ได้เท่าใดเป็นจำนวนประสงค์.

ถ้าภุชมากกว่า 60°  แต่น้อยกว่า 90° เอามัธยจาระขัณฑ์ไปคูณเศษแล้วเอา 30 หาร  ได้เท่าใดเป็นจำนวนประสงค์.

9.  จาระ ถ้าภุชไม่ถึง 30°  จำนวนประสงค์นั้นเป็นจาระในตัว.

ถ้าผลหารของภุชได้ลัพธ์ 1 เอาขัณฑ์ 1 + จำนวนประสงค์ = จาระ

ถ้าผลหารของภุชได้ลัพธ์ 2 เอาขัณฑ์ 2 + จำนวนประสงค์ = จาระ

ถ้าผลหารของภุชได้ลัพธ์ 3 เอาขัณฑ์ 3 + จำนวนประสงค์ = จาระ

แล้วแปลงจาระ (วิมหานาที) เป็นอัตราเวลาสากล (1 มหานาที 24 นาที, 1 วิมหานาที 24 วินาที)

10.  ทินอาระธะ ถ้าอาทิตย์สายะนะเป็นอุตรายัน  (จากเมษถึงกันย์) เอาจาระเวลาบวกกับสากล 6 ชั่วโมง = ทินอาระขะ (ครึ่งเวลากลางวัน)

อาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต 25


ถ้าอาทิตย์สายะนะเป็นทักษิณายัน (จากตุลย์ถึงมีน)  เอาจาระเวลาสากลลบจาก 6 ชั่วโมง = ทินอาระธะ (ครึ่งเวลากลางวัน)

11.  ระยะเวลากลางวันกลางคืน

ทินอาระธะ X 2 – ระยะเวลากลางวัน.

24 – ระยะเวลากลางวัน = ระยะเวลากลางคืน.

12.  เวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก

12 – ทินอาระธะ = เวลาอาทิตย์ขึ้น.

12 ÷ ทินอาระธะ = เวลาอาทิตย์ตก.

ตัวอย่าง  4 หาระยะเวลาของกลางวันกลางคืนและเวลาอาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก  ที่ วิถ. เหนือ 13° ในวันที่ 16 ตุลาคม 2461 อายะนางศ 940.

1.  วันเดือนปีที่ต้องการ วันที่ 16 ตุลาคม 2461

2.  วิถันดรของสถานที่ ที วิถ. เหนือ 13°

3.  จาระขัณฑ์ทีวิถันดรนั้น จาระขัณฑ์ที่ วิถ. เหนือ 13° (ตาราง 1 เศษทศนิยมมากกว่าครึ่งปัดขึ้น)  ได้อทิ 27   มัธย 22   อันตยะ9   วิมหานาที.

ขัณฑ์ อทิเป็นขัณฑ์ 1 หรือขัณฑ์ = 27 วิมหานาที.

(ขัณฑ์ 1)  27 + (มัธย)  22     เป็นขัณฑ์ 2 = 49 วิมหานาที

(ขัณฑ์ 2)  49 + (อันตยะ)  9  เป็นขัณฑ์ 3 = 48 วิมหานาที

4.  ทีฆันดรอาทิตย์นิรายะนะเวลา 6 น. ของวันที่ต้องการ  ทีฆ. หรือสผุดอาทิตย์นิรายะนะวันที่ 16 ตุลาคม 2461  เวลา 6 น.  ได้อาทิตย์  ราศีกันย์ 28° 48'    หรือราศี 5   28° 48'     = 178° 48'    .

5.  ตัดอายะนางศปีที่ต้องการ พ.ศ. 2461 – 940 X 50= อายะนางศ หรือ 2461 – 940 X 151 ÷ 3 = 21°   15'    20"     อายะนางศ.

26                                                                   โหราวิทยา


6.  ทีฆันดรอาทิตย์สายะนะเมื่อเวลา 6 น.  ของวันที่ต้องการ ทีฆ. อาทิตย์รายะนะวันที่ 16 ตุลาคม 2461 เวลา 6 น.

= 178°  23'     00"

อายะนางศปีที่ต้องการ พ.ศ. 2461                        21°  15'     57"     +

ทีฆ. ระสายะนะ 16 ตุลาคม 61.  เวลา 6 น.

= 200° 3'    57"

พิลิปดามากกว่า 30"    ปัดขึ้นเป็น 200° 4'   เอา 30 หาร  ได้ราศี  6  20° 4'

7.  ภุช ถ้าทีฆ. ระวิสายะนะระหว่าง 180° ถึง 270° ทีฆ. ระวิสายะนะลบด้วย 180° ผลเป็นภุช.

ทีฆ. ระวิสายะนะ                200° 4'

ลบด้วย                180° 0'   -

ภุช                               20°  4"

8.  จำนวนประสงค์ ถ้าภุชไม่ถึง 30° เอาอทิจาระขัณฑ์  คูณภุชแล้วเอา 30 หารได้เท่าใดเป็นจาระในตัวเอง.

ภุช   20° 4'   ไม่ถึง 30° เอาอทิจาระขัณฑ์คูณแล้วเอา 30 หาร.

ภุช   20° 4'   X 27  (อทิจาระขัณฑ์) ÷ 30.

หรือ 20°.06 X 27 ÷ 30  = 18.12  ปัดเศษทิ้งได้.

จำนวนประสงค์ = 18 วิมหานาที.

9.  จาระ ถ้าภุชไม่ถึง 30° จำนวนประสงค์นั้นเป็นจาระอยู่ในตัว.

ภุช 20° 4'   ไม่ถึง  30° เพราะฉะนั้นจำนวนประสงค์ 18 วิมหานาทีเป็นจาระ  หรือจาระ = 18 วิมหานาที  เป็นอัตราเวลาสากล = 7 นาที  12 วินาที.

10.  ทินอาระธะ อาทิตย์สายะนะเป็นทักษณายัน  (จากตุลย์ถึงมีน) เอาจาระลบ 6 ชั่วโมง  ผลเป็นทินอาระธะ (ครึ่งเวลากลางวัน)

อาทิตย์สายะนะราศีตุลย์ 20° 4'   (เป็นทักษิณายัน)  เอาจาระลบ 6 ชัวโมง.

อาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต 27


6  ชั่วโมงแปลงเป็น            5  ชั่วโมง   59 นาที    60 วินาที

เอาจาระลบ  จาระ =                                 7    ,,       12     ,,

ทินอาระธะ =         5      ,,         52  ,,       48     ,,

11.  ระยะเวลากลางวันและกลางคืน

ทินอาระธะ X 2 = กลางวัน.   24 – กลางวัน = กลางคืน

ระยะเวลากลางวัน      4 ชั่วโมง   52 นาที    48 วินาที X 2

=      11    ,,        45    ,,       36     ,,

ระยะเวลากลางคืน = 24 ชั่วโมง – 11 ชั่วโมง   45 นาที  36  วินาที.

24 ชั่วโมงแปลงเป็น  23 ชั่วโมง   95 นาที    60  วินาที

ระยะเวลากลางวัน     11    ,,         45   ,,       36      ,,

ระยะเวลากลางคืน     12    ,,         14   ,,       24      ,,

12.  เวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก

เที่ยง – ทินอาระธะ = เวลาอาทิตย์ขึ้น. เที่ยง + ทินอาระธะ = เวลาอาทิตย์ตก

เวลาอาทิตย์ขึ้น

แปลงเที่ยง (12 น.)  เป็น  11 น.   59 นาที    60 วินาที

ทินอาระธะ    5  ,,    53    ,,      48    ,,  -

เวลาอาทิตย์ขึ้น   6  ,,      7     ,,     12    ,,

เวลาอาทิตย์ตก

เที่ยง (12 น.) เป็น           12 น.    00 นาที    00 วินาที

ทินอาระธะ       5  ,,    52    ,,       48    ,,  +

เวลาอาทิตย์ขึ้นตก     17  ,,    52    ,,       48    ,,

ตัวอย่าง 5 หาระยะเวลาของเวลากลางวันกลางคืน  และเวลาอาทิตย์ขึ้น  อาทิตย์ตกที วิถ. เหนือ 36°  ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2475  อายะนางศ 940.

1.  วันที่ 7 มกราคม 2475

2.  วิถ. เหนือ 36°

3.  จาระขัณฑ์ที่ วิถ. เหนือ 36°   อทิ 87     มัธย 70     อันตยะ 29

28                                                                    โหราวิทยา


ขัณฑ์  1 = 87,  ขัณฑ์ 2 = 157,  ขัณฑ์ 3 = 186 วิมหานาที

4.  อาทิตย์นิรายะนะ 7  มกราคม  75  เวลา 6 น.

ราศี 8   22° 30'   - ธนู   22° 30'

5.  อายนางศปี พ.ศ. 2475 = 21° 27'   41"

6.  อาทิตย์สายะนะ อาทิตย์นิรายะนะ  8    22° 30'   00"

อายะนางศ                   21° 27'   41"    +

อาทิตย์สายะนะ = 9     13° 57'   41"

9   13° 57'   41"    -   283°   58'   =  มกร 13°   58'

7.  ภุช ระหว่าง 270° ถึง 360°

แปลง 360° เป็น  359°  60'

อาทิตย์สายะนะ   283°  58'   -

ภุช     76°    2'

8.  จำนวนประสงค์ ภุช  76° 2'   มากกว่า 30°  เอา 30 หาร.

76° 2'   ÷ 30 = 2  เศษ 16° 2'

เกณฑ์ขัณฑ์ = 2

ภุชมากกว่า 60°  เอาอันตยะจาระขัณฑ์คูณเศษแล้วเอา 30 หาร.

หรือ  เศษ 16.03 X 29 ÷ 30 = 15.49  ปัดเศษขึ้นเป็น  16.

จำนวนประสงค์ = 16 วิมหานาที.

9.  จาระ ภุช 76° 2'   หารแล้วได้เกณฑ์ขัณฑ์ 2 เอาขัณฑ์ 2 บวกจำนวนประสงค์.

จำนวนประสงค์ 16 + 157 (ขัณฑ์ 2) = 173 วิมหานาที.

จาระ = 173 X 24 ÷ 60 = 1 ชั่วโมง   9 นาที    12 วินาที.

10.  ทินอาระธะ อาทิตย์สายะนะมกร  13° 58'    เป็นทักษิณายัน.

6  ชั่วโมงแปลงเป็น            5 ชั่วโมง    59 นาที     60 วินาที

เอาจาระลบ                      1      ,,          9    ,,        12     ,, -

ทินอาระธะ =                   4      ,,        50    ,,        48     ,,

อาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต 29


11.  ระยะกลางวันกลางคืน

ทินอาระธะ X 2      =  4 ชั่วโมง   50  นาที    48  วินาที X 2

=  9      ,,         4      ,,      36      ,,

ระยะเวาลากลางวัน = 9 ชั่วโมง   41  นาที     36  วินาที.

24 ชั่วโมง – กลางวัน, แปลง 28 เป็น 23 ชั่วโมง 49 นาที  60 วิ.

กลางวัน  9      ,,      42   ,,     36  ,, -

14      ,,       18   ,,     24  ,,

ระยะเวาลากลางวัน = 14 ชั่วโมง   18  นาที     24  วินาที.

12.  อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก

แปลงเที่ยงเป็น                                     11 นาฬิกา     59 นาที       60 วินาที.

ทินอาระธะ                                     4       ,,         50     ,,         48     ,, -

อาทิตย์ขึ้นเวลา                               7       ,,           9      ,,        12      ,,

เที่ยง                                             12       ,,         00      ,,         00     ,,

ทินอาระธะ                                    4       ,,         50      ,,         48     ,, -

อาทิตย์ตกเวลา                            16        ,,         50      ,,         48     ,,

วันที่ 7 มกราคม 75 วิถ. เหนือ 36°   อาทิตย์ขึ้นเวลา 07.09 น.

อาทิตย์ตกเวลา  16.51 น.