Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 6

แผนจักรราศี

˜

(17)  แผนจักรราศีหรือแผนจำลองของท้องฟ้า  เป็นที่หมายถึงที่สถิตหรือสผุด หรือสมผุดของดาวเคราะห์ในวันเวลาที่ต้องการรู้  โดยคัดจากปฏิทินและคำนวณ (องศา ลิปดา) ของการโคจรของดาวเคราะห์  เมื่อเวลาต้องการรู้หรือเวลาประสงค์  แล้วบรรจุย่อยดาวเคราะห์เข้าในช่องราศีตามที่ดาวเคราะห์สถิตเวลานั้น (ดูรูป)

หาสผุดดาวเคราะห์ทำดังต่อไปนี้

ก.  หาเวลามัธยมท้องถิ่น คือ เวลาประสงค์และเวลาสผุดดาวเคราะห์ในปฏิทิน

ข.  หาจำนวนเวลา  ระหว่าง  สผุดดาวเคราะห์ในปฏิทินถึงเวลาประสงค์ คือจากเวลา 00.00 น. ถึงเวลาที่จะหา

ค.  เอาสผุดน้อยลบสผุดมาก  (สผุดดาวเคราะห์ในปฏิทิน)  ระหว่างวันที่อยู่ติดกัน  เพื่อให้ทราบว่าระหว่างนั้นดาวเคราะห์โคจรไปกี่องศากี่ลิปดา

ง.  เฉลี่ยผลลัพธ์ในข้อ ค. เป็นวัน ชั่วโมง นาที วินาที ละกี่องศา ลิปดา

จ.  เอาจำนวนเวลาในข้อ ข. คูณผลเฉลี่ยในข้อ ง.

ฉ.  เอาผลคูณในข้อ จ. บวกหรือลบสผุดดาวเคราะห์ในปฏิทินก่อนเวลาประสงค์  ถ้าดาวเคราะห์จรปกติบวก  ถ้าพักร์หรือสผุดของดาวเคราะห์ราหู  เกตุ  ลบได้ผลเป็นสผุดดาวเคราะห์เวลาประสงค์

(19)  วิธีหาแผนจักรราศีวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2493 เวลาอัตรา 10.45 น.  สำหรับจังหวัดพระนครธนบุรี  จากปฏิทินรายปักษ์ต้องดูปฏิทินรายปักษ์ข้างต้น

ก.  สำหรับอาทิตย์และจันทร์ เอาสผุดน้อยลบสผุดมากแล้วเฉลี่ยเป็นชั่วโมง  นาที วินาที เอาจำนวนเวลาจากสผุดดาวเคราะห์ในปฏิทินถึงเวลาประสงค์คูณได้เท่าใดเอาไปบวกสผุดก่อนเวลาประสงค์

ข.  ถ้าเวลาประสงค์อยู่ในวันของปักษ์ข้างขึ้นและใน  ระหว่างปักษ์ไม่มีดาวเคราะห์ยก  เอาสมุดดาวเคราะห์ในวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้นนั้นตั้ง  เอาสผุดในวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรมเดือนก่อนลบ  (ถ้าดาวเคราะห์พักร์ หรือราหูเกตุก็กลับกัน)  ได้เท่าไรเฉลี่ยเป็น 1 วัน 1 ชั่วโมง ฯลฯ จากจำนวนวันของปักษ์นั้น  แล้วเอาจำนวนวันแต่ละวันต้นของปักษ์และจำนวนชั่วโมง ฯลฯ ถึงวันเวลาประสงค์คูณ  ได้เท่าไรเอาไปบวกหรือลบสผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรมเดือนก่อน

ค.  ถ้าเวลาประสงค์อยู่ในวันของปักษ์ข้างแรม  เอาสผุดวันสุดท้ายของปักษ์นั้นตั้งเอาสผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้นเดือนเดียวกันลบ  (ถ้าดาวเคราะห์พักร์หรือราหูเกตุก็กลับกัน)  ต่อไปทำเหมือนข้อ ข.

ง.  ถ้าในปักษ์ ของวันประสงค์มีดาวเคราะห์ยกก่อนวันประสงค์  เฉลี่ยสผุดดาวเคราะห์แต่วันยกถึงวันสุดท้ายของปักษ์นั้น  และจำนวนวันคูณแต่วันยกถึงวันประสงค์ถ้ามีดาวเคราะห์ยกกายหลังวันประสงค์  เฉลี่ยสผุดดาวเคราะห์แต่วันต้นปักษ์ถึงวันที่ดาวเคราะห์ยก  จำนวนวันคูณแต่วันต้นปักษ์ถึงวันประสงค์

ดาวเคราะห์จันทร์

หาสผุดจันทร์ทำเหมือนหาสผุดอาทิตย์  คือเอาวันที่มีสผุดมากตั้งเอาวันติดต่อที่มีสผุดน้อยลบ  เหลือเท่าไรเป็นจันทร์ในหนึ่งวันหรือ 24 ชั่วโมง  เอาไปเฉลี่ยเป็นจันทร์จรต่อ 1 ชั่วโมง 1 นาที ฯ  แล้วเอาเวลาประสงค์คูณตามลำดับชั่วโมง นาที 1 ได้เท่าไหรบวกเข้าด้วยกัน  เป็นระยะที่จันทร์จรตั้งแต่เวลาสผุดในปฏิทินถึงเวลาประสงค์  แล้วเอาระยะจันทร์จรนี้บวกเข้ากับสผุดจันทร์ก่อนเวลาประสงค์  ได้เป็นสผุดจันทร์เวลาประสงค์

สผุดจันทร์เวลาประสงค์วันที่ 7 กันยายน 2    22°   4.0 ลิปดา

=  ราศีมิถุน 22 องศา 40 ลิปดา

ดาวเคราะห์อังคาร

ในปฏิทินรายปักษ์  อังคารเมื่อวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้นคือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2493

ดาวเคราะห์พุธ

สผุดพุธวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น                              4                            23°                      40 ลิปดา

สผุดพุธวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรม                            4                             34                         39

สผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรมน้อยกว่าสผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น  นี้แสดงว่าพุธพักร์หรือจรถอยหลัง  แต่ในปฏิทินไม่มีหมายเหตุวันที่พุธเริ่มถอยหลังหรือพักร์  จึงต้องถือว่าพักร์ตั้งแต่วันต้นปักษ์ข้างแรม  ต่อไปทำเหมือนดาวเคราะห์อังคารแต่  โดยเหตุที่พุธพักร์เมื่อได้ระยะของพุธเท่าไร  เอาไปลบสผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น  ทำแล้วได้

สผุดพุธเวลาประสงค์วันที่ 7 กันยายน           4                         18°                        14 ลิปดา

= ราศีสิงห์ 17 องศา 14 ลิปดา

ดาวเคราะห์พฤหัสบดี

สผุดพฤหัสบดีวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น                10                            10°                        29 ลิปดา

สผุดพฤหัสบดีวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรม               10                              8                          28

สผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรมน้อยกว่าสผุดวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้นแสดงว่าพฤหัสบดีพักร์เหมือนพุธ  ทำวิธีเดียวกับพุธได้

สผุดวันพฤหัสบดีเวลาประสงค์

วันที่ 7 กันยายน                                                             10                           9°                         16 ลิปดา

= ราศีกุมภ์ 9 องศา 16 ลิปดา

ดาวเคราะห์เสาร์

ในปฏิทินรายปักษ์สผุดเสาร์วันสุดท้าย

ของปักษ์ข้างขึ้น                                                             5                             25°         13 ลิปดา

ในปฏิทินรายปักษ์สผุดเสาร์วันสุดท้าย

ของปักษ์ข้างแรม                                                           4                            27                             2

เสาร์ไม่มีพักร์  ต่อไปทำเหมือนดาวเคราะห์อังคาร  ทำแล้วได้

สผุดเสาร์เวลาประสงค์วันที่ 7 กันยายน =                 4                             26°         19 ลิปดา

= ราศีสิงห์ 26 องศา 19 ลิปดา

ดาวเคราะห์ราหู และดาวเคราะห์เกตุโคจรในวิถีตรงข้ามกับดาวเคราะห์อื่น เพราะฉะนั้นวิธีหาสผุดราหูแลเกตุให้ทำเหมือนหาสผุดดาวเคราะห์อื่นเมื่อพักร์  คือเอาระยะโคจรที่หาได้ตามเวลาประสงค์ไปลบสผุดเมื่อวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น

ดาวเคราะห์ราหู

สผุดราหูวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น                          11                           5°                     40 ลิปดา

สผุดราหูวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรม                         11                          4°                     45

ต่อไปทำเหมือนหาสผุดดาวเคราะห์เมื่อพักร์ ทำแล้วได้

สผุดราหูเวลาประสงค์วันที่ 7 กันยายน =                  13                            5°                    13 ลิปดา

= ราศีมีน 5 องศา 13 ลิปดา

ดาวเคราะห์เกตุ

สผุดเกตุวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น                           6                             11°                    56 ลิปดา

สผุดเกตุวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรม                         6                               4                         31

ต่อไปทำเหมือนหาสผุดดาวเคราะห์เมื่อพักร์ ทำแล้วได้

สผุดราหูเวลาประสงค์วันที่ 7 กันยายน =                  6                              7°                    38 ลิปดา

= ราศีมีน 7 องศา 37 ลิปดา

ดาวเคราะห์มฤตยู

สผุดมฤตยูวันสุดท้ายของปักษ์ข้างขึ้น                       2                             17°                    24 ลิปดา

สผุดมฤตยูวันสุดท้ายของปักษ์ข้างแรม                      2                            18                         43

ต่อไปทำเหมือนหาสผุดดาวเคราะห์เมื่อพักร์ ทำแล้วได้

สผุดดาวเคราะห์มฤตยูเวลาประสงค์วันที่ 7 กันยายน = 2                       18°                     32 ลิปดา

= ราศีมิถุน 18 องศา 33 ลิปดา

สผุดดาวเคราะห์ทั้งหมดเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 44 นาที  วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2493 ได้ดังนี้


ราศี                                             องศา                    ลิปดา

อาทิตย์                                         4 (สิงห์)               20                          25

จันทร์                                           2 (มิถุน)               22                          50

อังคาร                                          6 (ตุลย์)                26                            3

พุธ (พักร์)                                     4 (สิงห์)               18                          14

พฤหัสบดี (พักร์)                            10 (กุมภ์)                 9                          16

ศุกร์                                            4 (สิงห์)                 1                          11

เสาร์                                           4 (สิงห์)               26                          19

ราหู                                           11 (มีน)                    5                          13

เกตุ                                            6 (ตุลย์)                  7                          37

มฤตยู                                          2 (มิถุน)               38                          33

บรรจุดาวเคราะห์เข้าในจักรราศี

ได้แผนจักรราศีดังนี้


ถ้าหาแฟนจักรราศีจากปฏิทินรายวันสผุดดาวเคราะห์ทุกดาวทำเหมือนหาสผุดอาทิตย์จากปฏิทินรายปักษ์  เว้นแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์พักร์ หรือราหูเกตก็กลับกันในเรื่องตัวตั้งลบ  และเมื่อได้จำนวนเฉลี่ยแล้วเอาไป + หรือ – สผุดก่อนเวลาประสงค์สุดแท้แต่ดาวเคราะห์นั้น จรปกติพักร์ หรือเป็นดาวเคราะห์ราหูเกตุ  ปฏิทินรายวันได้สผุดดาวเคราะห์ปกติและสผุดดาวเคราะห์พักร์ถูกต้องกว่าปฏิทินรายปักษ์

โหราศาสตร์เกตุเล็งหรือเป็น 7 หรืออยู่ตรงข้ามกับดาวเคราะห์ราหูเสมอและไม่มีดาวเคราะห์มฤตยู  ฉะนั้นไม่ต้องหาสผุดเกตุได้สผุดราหูเท่าไร เอา 180°  บวกเข้าได้ผลลัพธ์เป็นสผุดเกตุ  หรือราหูราศีแต่ 0 ถึง 5 เอา 6 บวกแต่ 6 ถึง 11 เอา 6 ลบได้เป็นนราศีเกตุ

โดยมากเขาเขียน องศามีจุดอยู่อยู่ข้างบนหนึ่งจุดลิปดามีขีด 1 ขีด พิลิปดาสองขีดเช่น 10° 5'   15"  อ่านว่า 10 องศา 5 ลิปดา 15 พิลิปดา