Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

บทที่ 3

อายุวัยและมรณะ

˜

โหราศาสตร์ จัดอายุขัยของมุนษย์ไว้เป็นระยะสำคัญ 4 ระยะคือ  พละฤษฎา  หรือวัยทารก  (ตายก่อนอายุ 8 ปี)  อัลปอายุ หรือวัยอายุสั้น  (ตายระหว่างอายุ 8 ถึง 32 ปี  มัธยะ อายุหรือวัยกลาง  (ตายระหว่างอายุ 33 ถึง 75 ปี)  และปุรณะอายุ  หรือวัยอายุยืน  (จาก 75 ถึง 120 ปี)  อายุวัยระยะต่าง ๆ นี้สำหรับพิจารณาอายุขัยของบุคคล.

ถ้าลัคน์และเจ้าเรือนมีกำลังดีก็พยากรณ์ได้ว่าอายุยืน  ถ้าลัคน์  อาทิตย์  จันทร์รับผลร้ายชีวิตของทารกนั้นไม่ปลอดภัย.

พละฤษฎา 10  จันทร์อยู่ในเรือนที่ 8  หรือเป็น 8 อังคารเป็น 7  และราหูเป็น 9 ทารกนั้นอายุสั้น.

2.  จันทร์สถิต  ในเรือนมุมแก่บาปเคราะห์.

3.  จันทร์ร่วมลัคน์  อังคารเป็น 8 อาทิตย์เป็น 9 เสาร์เป็น 12.

4.  อาทิตย์ร่วมลัคน์  มีเสาร์กับราหูและอังคารร่วมกันเป็น 8.

5.  บาปเคราะห์เป็นเกณฑ์แก่ลัคน์  และเรือนที่ 8 จากจันทร์  แต่ถ้าพฤหัสบดี  พุธ  ศุกร์  มีกำลังแรง  แก้ผลร้ายพละฤษฎาได้.

ถ้าทั้งศุภเคราะห์และตนุลัคน์  (เจ้าเรือนลัคน์)  สถิตในเรือนเกณฑ์  (เรือนมุม)  อายุของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ปุรณะอายุ  ถ้าสถิตในเรือนปันะปะระอยู่ในเกณฑ์มัธยะอายุ  ถ้าสถิตในเรือนอโปกลิมาสอยู่ในเกณฑ์อัลปะอายุ  ถ้าเจ้าเรือนที่ 8 และบาปเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนที่เช่นนั้นต้องพยากรณ์ผลตรงกันข้าม  ต้องพิจารณาให้ได้ความแน่ชัดถึงมิตรของดาวเคราะห์ในกฎต่างไปนี้ :

4

26                                                                   โหราวิทยา1.  เจ้าเรือนที่จันทร์ครองและเจ้าเรือนที่ 8 จากจันทร์.

2.  เจ้าเรือนลัคน์และเจ้าเรือนที่ 8 จากจันทร์.

3.  ระหว่างอาทิตย์กับเจ้าเรือนที 8  ถ้าเจ้าเรือนที่ 8 เป็นมิตรกับอาทิตย์เจ้าชะตาอายุยืน  ถ้าเป็นกลางกันเจ้าชะตาอายุปานกลาง.

เรือนที่ 3  และที่ 8 เป็นเรือนอายุรวัย  เสาร์เป็นการกของอายุ  (อายุสการก)  กำลังของเรือนที่ 8 กำลังของเรือนที่ 3 เจ้าเรือนที่ 3 เสาร์และลัคน์เหล่านี้  ร่วมกันเป็นผลให้อายุยืน  ถ้าเจ้าเรือนที่ 8 กับเสาร์ร่วมกันเป็นผลให้อายุยืนเหมือนกัน.

สาเหตุของมรณะได้แก่  ( ก )  ในระยะทศาของดาวเคราะห์ที่ครองเรือนที่ 2 และที่ 7   ( ข )  เจ้าเรือนที่ 2 และที่ 7   ( ค )   ดาวเคราะห์ที่ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2 และที่ 7    ( ง ) ถ้าทศา  (ระยะทศาของเจ้าเรือนมรณะคือเรือนที่ 2 และที่ 7)  นั้น ๆ ไม่ได้เข้าครองอายุ  มรณะผลจะเกิดขึ้นในระยะทศาของดาวเคราะห์ที่ร้ายที่สุดในดวงชะตา  หรือในทศาของเจ้าเรือนที่ 3 และที่ 8.

เสาร์ถ้ามีกำลังให้กิดผลมรณะ  จะทำให้ตายได้แม้ในทศาของดาวเคราะห์อื่น ๆ (ดูบทที่ 9 สำหรับการคำนวณทศา)  ความเกี่ยวพันธ์กันนี้ต้องตรวจสอบดูทั้งในราศีจักร  และในนวางส์จักร  และทั้งจากลัคน์และจากจันทร์

ดวงชะตาพละฤษฎา  ชาย  เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481  เวลา  11.30  หลังเที่ยงมหาทศาพฤหัสบดีอนุทศาพฤหัสบดี  ครองอายุ  (พฤหัสบดี เจ้าทศาครองอายุเอง)  พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนที่ 8 สถิตอยู่ในเรือนที่ 7 พฤหัสบดี เป็นเจ้าเรือนที่ 3 และที่ 6 จากจันทร์  อังคารเป็นเกณฑ์แก่เรือนที่ 7 ตนุลัคน์อยู่ในเรือนที่ 4 มีเจ้าเรือนที่ 2  และที่ 11 ร่วมอยู่ด้วยและมีเจ้าเรือนที่ 8 เล็งลัคน์  เจ้าชะตาเมื่อวนที่ 8 มกราคม  พ.ศ. 2482
อายุรวัยและมรณะ 19

ราศีจักร                                                                      นวางส์จักร

ชะตาตัวอย่าง เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2468  เวลาประมาณ 10.40 ก่อนเที่ยง  ระยะทศาของเสาร์สิ้นสุดลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2483  ศุภเคราะห์ทั้ง 3 (พฤหัสบดี  ศุกร์  จันทร์)  อยู่ในเรือนมุมแก่กัน  แต่เรือนที่ 3 ครองโดยราหู  ดังนั้นเป็นที่หมายว่าอยู่ในเกณฑ์มัธยะอายุ  (32 ถึง 75 ปี)  เสาร์เป็นเจ้าเรือนที่ 7 แบะ 8 และครองเรือนที่ 8 จากจันทร์  เหตุนี้เสาร์สามารถให้ผลเป็นมรณะได้  พฤหัสบดี เจ้าอนุทศาเป็นเจ้าเรือนที่ 3 จากจันทร์  (ทั้งในราศีจักรและนวางส์จักร)  และครองเรือนที่ 8 จากลัคน์  (ในนวางส์จักร)  ด้วยเหตุนี้เจ้าชะตาตายในมหาทศาเสาร์อนุทศาพฤหัสบดี  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2483 พอดีก่อนหมดเวลาของมหาทศาเสาร์.

วาระสุดท้ายของอายุวินิจฉัย  จากดาวเคราะห์ครองหรือเกณฑ์แก่เรือนที่ 8 ถ้าศุภเคราะห์ครองเรือนเหล่านี้ก็พยากรณ์ได้ว่าวาระสุดท้ายจะเป็นไปโดยสงบสุข  และเป็นไปตามปกติเมื่อจะตายก็ตายโดยความสงบ  ถ้าเรือนที่ 8 (ตรียางส์ที่ 22)  รับผลร้ายผลตรงก็กันข้าม  ราหูในเรือนที่ 8 แสดงถึงอันตรายจากความทุกข์ทรมานมานาน  และตายด้วยเหตุนี้  เสาร์เป็นผลให้ตายด้วยอาการสั่นสะท้าน  ไข้หวัดใหญ่  ความทุกข์ทรมานมานาน  หัวใจหยุด ฯลฯ  อังคารเป็นเหตุให้ตายโดยความไข้ถูกของร้อนลวกหรือเป็นพิษผื่นคัและโดยเส้นโลหิตฝอยแตกทำให้โลหิตออกมาก  ดาว


28                                                                   โหราวิทยาเคราะห์ในเรือนที่ 8 ถ้าเรือนนั้นเป็นสถิระราศีแสดงความตายจากโรคที่หัวใจ  หลอดคอหอยหรือจากระบบทางถ่ายออก  ถ้าเป็นจรราศีตายเพราะสาเหตุจากศีรษะ  ท้อง  ไต  และผิวหนัง  ถ้าเป็นทวิภวะราศีสาเหตุความตายเกิดจากปอด  อวัยวะภายในและระบบประสาท  ราหูให้ผลความตายโดยถูกลอบทำร้าย  อังคารโดยอาวุธมีคมและการผ่าตัด  อุบัติเหตุถูกไฟและการตกโลหิต  จะต้องพิจารณาธรรมชาติของดาวเคราะห์  และธรรมชาติของราศีร่วมกัน  เช่นเสาร์ในราศีธาตุน้ำเป็นผลให้จมน้ำตาย  จะตายโดยอาการอย่างไร  เมื่อไร  และที่ไหนและความสำคัญต่าง ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องแก่เรื่องตายมีบรรยายในคัมภีร์ภารตะมหาทศา  ดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วเฉพาะเรื่องที่เสาร์อยู่ในเรือนที่ 8 จากจันทร์  ทำให้ตายโดยโรคที่หัวใจ.