Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ยามมุหูรตะ

หลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์หนึ่งในการคำนวนฤกษ์ยามตามหลักโหราศาสตร์ภารตะนั้นจะละเลยมิได้ก็คือการคำนวนหายามที่เป็นศุภผลและไม่เป็นโทษ ซึ่งในวันๆหนึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 30 ยาม หรือ 30 ช่วงเวลาซึ่งเราเรียกว่า”ยามมุหูรตะ” ซึ่งมีขอบเขตยามหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 มหานาที ซึ่งในระบบการคำนวนเวลาของคัมภีร์พระเวท ได้แบ่งเวลาออกเป็น ส่วนๆเรียกว่ามุหูรตะ ซึ่งมีระยะเวลาเท่ากับ 2 “ฆทิยะ”(มหานาที) หรือเท่ากับเวลาปัจจุบันคือ 48 นาที

เวลาสากลจะเท่ากับ 48 นาที ซึ่งยามมุหูรตะนี้จำเป็นจะต้องคำนวณจากเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น ณ.เวลาท้องถิ่นๆนั้น และรู้ว่าวันๆนั้นมีเวลากลางวันและกลางคืนสั้นยาวเท่าใดแล้วนำมาเฉลี่ยให้ได้ยามในเวลากลางวัน 15 ยามและยามในเวลากลางคืน 15 ยามเท่ากัน ดังนั้นหากวันใดเวลากลางวันสั้นกว่าเวลาในกลางคืนเช่นในฤดูหนาว เราจะต้องนำมาเฉลี่ย ให้ได้ 15 ยามทั้งกลางวันกลางคืน ดังนั้นเวลา 48 นาทีในแต่ละยามอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็สุดแท้แต่เราจะนำเวลามาเฉลี่ยได้เท่าใด  ตามตารางด้านล่างผมได้ทำรายละเอียดเอาไว้ให้โดยลำดับยามกลางวันคือ ยามที่ 1-15 และยามกลางคืนคือ 16-30 และแสดงผลให้รู้ว่าว่ายามใดเป็นผลเลวหรือผลดี

ซึ่งยามดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้คำนวณฤกษ์ยามโดยทั่วๆไป แต่สำหรับการสมรสการใช้ยามมุหูรตะจะเข้มงวดมากขึ้น หากเป็นช่วงเวลาที่เป็น “ทุมุหูรตะ” หรือช่วงเวลาที่”เลว” ก็จะห้ามเด็ดขาดสำหรับการสมรส

ส่วนยามที่ 29 (นาฑิยะ)หรือที่เรียกว่า "พรหมมุหูรตะ" เป็นช่วงเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวัน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับปฎิบัติ"โยคะ"หรือการบำเพ็ญฌาณสมาธิ ก็จะให้ผลดีมาก สามารถปฎิบัติกิจกรรมทางจิตให้บรรลุผลได้รวดเร็ว

หรือในคืนวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในยามที่ 3 (ใกล้รุ่ง)ท่านก็ได้บรรลุ

อาสวักขยญาณ ประหารกิเลสเด็ดขาดก็ใน พรหมมุหูรตะ ตรงนี้เอง

ยังมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า "อภิชิตมุหูรตะ" ซึ่งเป็นกฏเกณฑ์ ยกเว้น ยามมุหูรตะที่ไม่เป็นมงคลต่างๆและสลายผลร้ายจากยามที่ไม่เป็นศุภผลนั้น  ซึ่งในบางครั้งบางกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและไม่อาจเลือกเฟ้นหาฤกษ์ยามที่เป็นมงคลได้ การใช้ยามที่เป็นอภิชิตมุหูรตะ ก็เป็นอันหนึ่งในการแก้ไขพลังร้ายทั้งหมดให้เป็นกลาง และส่งเสริมผลดีให้

การคำนวน ยามอภิชิต  ดูตัวอย่างดังนี้

1.นำเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น-ตกมาหาระยะเวลาของกลางวัน

เช่นพระอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.10 น. และตกเวลา 18.45 น. ดังนั้งช่วงระยะเวลาของกลางวันจะเท่ากับ 12 ชั่วโมง 30 นาที

2.หาจำนวนครึ่งแรกของวันแล้วนำไปรวมกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในวันนั้น ผลรวมก็คือเวลาของ ยามมุหูรตะอภิชิต

เราก็นำเวลา 12 ชั่วโมง 30 นาที มาหารสองก็จะได้ ครึ่งแรกของวันเท่ากับ 6 ชั่วโมง 15 นาที

นำไปรวมกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 06.10 น.+ 06.12 (ชม) ก็จะเท่ากับ 12.25 น. มุหูรตะอภิชติก็จะอยู่ที่ยามที่เป็นเวลา 12.25 น.เป็นต้นไป + กับอีก 48นาที

ดังนั้น มุหูรตะอภิชิตของวันนี้คือ เวลา 12.25 น. ถึงเวลา 13.13 น.


**ตัวอย่างคำนวณจากวันที่พระอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.00 น.ตกเวลา 18.00 น.(วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน)

ลำดับยาม

ช่วงเวลา

ชื่อยามมูหูรตะ

ภาษาฮินดี

ผล

1

05:44 - 06:32

รุทระ

रुद्र

เลว

2

06:32 - 07:20

อหิ

आहि

เลว

3

07:20 - 08:08

มิตระ

मित्र

ดี

4

08:08 - 08:56

บิตรุ

पितॄ

เลว

5

08:56 - 09:44

วสุ

वसु

ดี

6

09:44 - 10:32

วระ

वाराह

ดี

7

10:32 - 11:20

วิศเวเทวะ

विश्वेदेवा

ดี

8

11:20 - 12:08

วิธิ

विधि

ดี ยกเว้นวันจันทร์และวันศุกร์

9

12:08 - 12:56

ศตมุขี

सतमुखी

ดี

10

12:56 - 13:44

ปุรุหุตะ

पुरुहूत

เลว

11

13:44 - 14:32

วหนิ

वाहिनी

เลว

12

14:32 - 15:20

นักตันจาระ

नक्तनकरा

เลว

13

15:20 - 16:08

วรุณะ

वरुण

ดี ยกเว้นวันพฤหัส

14

16:08 - 16:56

อรมะ

अर्यमा

ดี ยกเว้นวันอาทิตย์

15

16:56 - 17:44

ภคะ

भग

เลว

16

17:44 - 18:32

ศิริศะ

गिरीश

เลว

17

18:32 - 19:20

อชิปะทะ

अजपाद

เลว

18

19:20 - 20:08

อหิระพุทธยะ

अहिर बुध्न्य

ดี

19

20:08 - 20:56

ปูษะ

पुष्य

ดี

20

20:56 - 21:44

ฮัศวิ

अश्विनी

ดี

21

21:44 - 22:32

ยมะ

यम

เลว

22

22:32 - 23:20

อัคนิ

अग्नि

ดี

23

23:20 - 00:08

วิธตรุ

विधातॄ

ดี

24

00:08 - 00:56

จันทะ

क्ण्ड

ดี

25

00:56 - 01:44

อธิติ

अदिति

ดี

26

01:44 - 02:32

ชีวะ

जीव

ดี

27

02:32 - 03:20

วิษณุ

विष्णु

ดี

28

03:20 - 04:08

ยุมิคทยุติ

युमिगद्युति

ดี

29

04:08 - 04:56

พรหม,ถยัสถุระ

ब्रह्म

ดีมาก

30

04:56 - 05:44

ศมทรัม

समुद्रम

ดี