Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

การกระทำอกุศลชนิดกาเมสุมิจฉาจาร

การก้าวล่วงกรรมบถนั้นต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. อคมนิยวตฺถุ   วัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง
๒. ตสฺมึ เสวนจิตฺตํ  มีจิตคิดจะเสพวัตถุนั้น
๓. ปโยโค   มีความพยายามเสพ
๔. มคฺเคนมคฺคปฏิปตนฺติ อธิวาสํ มีความพอใจในการประกอบมรรคซึ่งกันและกัน ( เสพแล้ว)


หญิงที่ต้องห้ามสำหรับชาย

อคมนียวัตถุ ได้แก่วัตถุต้องห้ามซึ่งเกี่ยวเนื่องในกาเมสุมิจฉาจาร โดยทั่วไป
สำหรับชายนั้น เมื่อแสดงโดยละเอียดก็ได้แก่หญิง ๒๐ ประเภท ดังที่ทราบกัน
เท่าที่พบหลักฐานในอรรถกถามีแสดงรายละเอียดไว้ดังนี้ (ขออนุญาตคัดมาเพียงบางส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับกาเมสุมิจฉาจาร)

ก็บทว่า กาเมสุ ในข้อว่า กาเมสุมิจฺฉาจาโร นี้ ได้แก่ เมถุนสมาจาร. ความประพฤติลามก ที่บัณฑิตตำหนิ โดยส่วนเดียว ชื่อว่ามิจฉาจาร.

แต่โดยลักษณะเจตนาที่ล่วงเกินอคมนียฐาน (คนที่ต้องห้าม) ที่เป็นไปทางกายทวาร ด้วยความประสงค์ต่ออสัทธรรม ชื่อว่ากาเมสุมิจฉาจาร.
ได้แก่หญิง ๒๐ จำพวก คือ       
๑. มาตุรกฺขิตา หญิงที่มีมารดาปกครองเพราะบิดาตายหรือไม่ได้อยู่กับมารดา
๒. ปิตุรกฺขิตา หญิงที่มีบิดาปกครอง
๓. มาตาปิตุรกฺขิตา หญิงที่มีมารดาบิดาปกครอง
๔. ภคินีรกฺขิตา หญิงที่มีพี่สาวปกครอง หรือมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลรักษา
๕. ภาตุรกฺขิตา หญิงที่มีพี่ชายปกครอง หรือมีน้องชายเป็นผู้ดูแลรักษา
๖. ญาติรกฺขิตา หญิงที่มีญาติเป็นผู้ปกครอง
๗. โคตฺตรกฺขิตา หญิงที่มีตระกูลเดียวกันหรือเชื้อชาติเดียวกันเป็นผู้ปกครอง (ที่ว่าเชื้อชาติเป็นผู้ปกครองนั้น หมายถึงหญิงที่ไปอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในความปกครองของชนชาติเดียวกับตน มีสถานทูต เป็นต้น)
๘. ธมฺมรกฺขิตา หญิงที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมด้วยกันเป็นผู้ปกครอง เช่น หญิงที่บวชชี มีหัวหน้าชีเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น
๙. สปริทณฺฑา หญิงที่กษัตริย์หรือผู้มีอำนาจได้จองตัวไว้
๑๐. สารกฺขา หญิงที่มีผู้หมายมั่นไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหญิงที่มีคู่หมั้น
๑๑. ธนกฺกีตา หญิงที่ชายซื้อมา
๑๒. ฉนฺทวาสินี หญิงที่สมัครใจไปอยู่กับชาย
๑๓. โภควาสินี หญิงที่ยอมเป็นภรรยาของชายโดยหวังในทรัพย์สินเงินทอง
๑๔. ปฏวาสินี หญิงที่ยอมเป็นภรรยาของชายโดยหวังในเครื่องนุ่งห่ม
๑๕. โอทปตฺตคินี หญิงที่เป็นภรรยาของชายโดยการแต่งงานที่มีพิธีเอามือเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุ่มลงในขันน้ำ
๑๖. โอภตสุมฺพตฺตา หญิงที่เป็นภรรยาของชายโดยชายนั้นเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากการแบกทูนของบนศีรษะ
๑๗. ธชาหฏา หญิงที่เป็นเชลยแล้วตกเป็นภรรยาของชายนั้น
๑๘. กมฺมการีภริยา หญิงที่เป็นลูกจ้างทำงานในบ้าน หรือในห้างร้านของชายนั้น แล้วชายนั้นเอาเป็นภรรยา
๑๙.ทาสีภริยา หญิงที่เป็นทาสภายในบ้านของชายนั้น แล้วชายนั้นเอาเป็นภรรยาด้วย
๒๐. มุหุตฺติกา หญิงที่เป็นภรรยาของชายชั่วครั้งชั่วคราว

ชายต้องห้ามสำหรับหญิง

จากหลักสูตรวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (ธรรมศึกษาตรี)แสดงถึง ชายก็เป็นวัตถุที่ห้ามของหญิงเหมือนกัน  เมื่อยกขึ้นกล่าวชายต้องห้ามสำหรับหญิง มี ๒ ประเภท คือ

๑. ชายอื่นนอกจากสามี เป็นวัตถุต้องห้ามสำหรับหญิงที่มีสามีแล้ว
๒. ชายที่จารีตห้ามนั้น มี ๒จำพวก คือ
ชายที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของตระกูล เช่น ปู่ พ่อ ตา ทวด
และชายที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของธรรม เช่น นักพรต นักบวช
พระภิกษุ สามเณร

ชายที่ไม่เป็นวัตถุแห่งกาเมสุมิจฉาจารของหญิง มี ๔ คือ
๑. ชายที่ไม่มีภรรยา
๒. ชายที่จารีตไม่ห้าม
๓. สามีของตน
๔. ชายที่ทำโดยพลการพ้นอำนาจของหญิง (เช่นชายที่ข่มขืน) ดังนี้ไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจารแก่หญิง เป็นแต่ชายฝ่ายเดียว

ส่วนหญิงที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน เมื่อลอบลักสมคบกับชายที่ไม่ต้องห้าม ในพระคัมภีร์ท่านก็ไม่ปรับเป็นกาเมสุมิจฉาจาร