Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ตำราพรหมชาติ

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ


การตั้งชื่อ – นามสกุล เป็นเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ คือ ทุกคนต้องมีชื่อ ทว่าชื่อนั้นจะต้องซ้ำกับใคร อย่างไร ยังมีความสำคัญน้อยกว่านามสกุลซ้ำของใครไม่ได้ นอกจากตระกูลนั้นเขาอนุญาตหรือสืบสายโลหิตกันโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น การสมรส หญิงจำต้องใช้นามสกุลสามี อย่างนี้เป็นต้น ก็เรื่องเล่าเรามีปัญญาความคิด การตั้งชื่อ นามสกุลทั้งที เอาเป็นของเราเองก็ได้ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งชื่อบุตรหลาน ของท่านเอง เพื่อให้เป็นศรีแก่ตัวผู้นั้นเอง และสกุลวงศ์ของตน จึงใคร่ขอแนะนำวิธีการเลือกคำตามลักษณะวันที่ดีต่อไปนี้


ทักษาของอักษรตามวัน

สิทธิการิยะ ผู้ใดเพื่อให้ชื่อมีความหมาย เป็นสิริมงคล ถูกเกณฑ์ตามหลักโหราจารย์ ผู้นั้นพึงยึดหลักเกณฑ์อักษรที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลนาม ตามทักษาวันทั้งหลายที่ตนเกิดไว้ มีดังนี้

1.        วันอาทิตย์  อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

2.        วันจันทร์     ก ข ค ฆ ง

3.        อังคาร    จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4.        วันพุธ (กลางวัน)   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ฌ

5.        วันพฤหัสบดี  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6.         วันศุกร์  ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7.         วันเสาร์  ด ต ถ ท ธ น

8.         วันพุธ (กลางคืน)  ย ร ล ว

ตามเกณฑ์ ทักษาดังกล่าวนี้ อักษรประจำวันทั้งหลาย จึงเป็นเกณฑ์ตายตัว อย่งนี้

1.        วันอาทิตย์      หมวดสระ              คือ           อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

2.        วันจันทร์        หมวด ก                  “              ก ข ค ฆ ง

3.        วันอังคาร       หมวด จ                  “              จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4.        วันพุธ             หมวด  ฎ                 “              ฎ ฏ ฐ ฑ ฬ ณ

5.        วันพฤหัสบดี  หมวด ป                 “              บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6.        วันศุกร์           เศษวรรค               “              ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7.        วันเสาร์           หมวด ด                  “              ด ต ถ ท ธ น

8.        วันพุธ (กลางคืน) เศษวรรค          “              ย ร ล ว

หลักการนับวันตามทักษา  ให้นับเวียนขวาเสมอ ทั้งชาย หญิง กล่าวคือ คนเกิดวันอาทิตย์ ให้นับตั้งแต่  วันอาทิตย์ไป คือ ใช้วันของตนนั้นว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี   ข้อสังเกต วันตามทักษานี้จะไม่เรียงกันอย่างวันในรอบสัปดาห์ที่เรารู้จักกันดีแล้ว เวลานับต้องดูทักษา  จะเห็นได้ว่า ถึงวันพุธ (กลางวัน) แล้วจะนับเสาร์แล้วก็พฤหัสบดี พุธ (กลางคืน) แล้วไปหาศุกร์เป็นวันสุดท้าย   อนึ่ง ท่านเกิดวันอะไร วันนั้นก็เป็นบริวารของท่าน ตามแผนภูมิ เพื่อสะดวกแก่การนับใคร่ขอนำมาแสดงไว้อย่างนี้

เกิดวัน บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

1.        อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์

2.        จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์

3.        อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์

4.        พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร

5.        พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์

6.        ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู

7.        เสาร์ พฤหัส รู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

8.        ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส

หมายเหตุ ราหู หมายถึง คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ซึ่งโหราศาสตร์แยกจากวันพุธ (กลางวัน) ไว้ต่างหาก

ความหมายทักษา

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาส ชายหญิง รวมทั้งคนที่เราต้องการให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย

อายุ หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา

เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนความรักใคร่ เกรงกลัว

ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า

มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ไดรับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และมีอยู่ในปีปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา

อุสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่มและทิฐิมานะ

มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจจะได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านายและผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน

กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลว

ดังนั้น การตั้งชื่อจึงจำต้องเลือกเอาเฉพาะอักษรที่ดีเป็นสิริมงคล นามแก่ตัวเราเท่านั้น โดยเฉพาะตัวอักษร กาลกิณี ให้เว้นเด็ดขาด ท่านว่าไม่ดีเลย ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากก็เฉพาะอักษรที่เป็น เดช ศรี และมนตรี กล่าวคือ ใช้อักษรในหมวดที่ 3 นั้น ปะปนกัน ตั้งเป็นชื่อ และชื่อนั้นก็ควรจะมีความหมายและได้ความ มิใช่เอาอักษรโน้นปนอักษรนี้ แต่พอแปลดูไม่ได้เรื่องราวอะไร ชื่อปัจจุบันนี้ปรากฏว่านิยมใช้ภาษาบาลี สันสกฤตเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงมีมากกว่า 1 พยางค์เสมอ บางคนชื่อยาวตั้ง 5 พยางค์ก็มี โดยมากมักเป็นสตรี

เพื่อความสะดวกของท่านจะตั้งชื่อ ขอบอกกล่าวไว้เลยว่า อักษรหมวดไหนไม่ควรใช้สำหรับผู้เกิดวันอะไร ต่อไปนี้

คนเกิดวัน               อาทิตย์    ไม่ควรใช้อักษร             ศ ษ ส ห ฬ

“                              จันทร์                     “              อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

“                              อังคาร                     “              ก ข ค ฆ ง

“                              พุธ (กลางวัน)         “              จ ฉ ช ฌ ญ

“                              พฤหัสบดี               “              ด ต ถ ท ธ น

“                              ศุกร์                         “              ย ร ล ว

“                              เสาร์                        “              ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

“                              พุธ (กลางคืน)        “              บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

เท่าที่สังเกต ชื่อที่หาคำยากได้แก่ คนเกิดวันจันทร์เท่านั้น เพราะชื่อคนเกิดวันนี้ จะใช้อักษรที่ใช้พยัญชนะล้วน ๆ ไม่มีสารปะปนด้วยเลย เรามักจะเห็นชื่อคนที่เกิด วันจันทร์ ควรตั้งชื่อทำนองนี้

สมพร สมพล พชร (อ่านว่า พด – ชะ – ร) แปลว่า เพชร) กมล นพพร นคร กนก กนกวรรณ นภดล วรรณ กมลพรรณ มงคล วรเดช พยงค์ ทศพร ขจร ขจรยศ สงวน สงบ วรกมล พรหม สมมนต์ ฯลฯ

ตามที่ยกตัวอย่างชื่อสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มานี้แสดงว่า พอมีหามาตั้งชื่อได้บ้าง แต่ไม่มากเหมือนผู้เกิดวันอื่น ๆ สำหรับ การันต์ ในชื่อว่า “ณงค์” นั้นก็พอยอมให้ใช้ได้ เพราะถือว่า การันต์ ไม่ใช่จำพวกอักษรที่เป็นสระโดยตรงอนุโลมใช้กันได้

สมมุติท่านจะตั้งชื่อใครคนหนึ่ง เช่น คนเกิดวันอังคาร อักษรที่ไม่ควรใช้ เพราะเป็นกาลกิณี ได้แก่ อักษรหมวด ก ได้แก่ ข ค ฆ ง พอทราบอย่างนี้ ก็หาอักษรที่เป็น เดช ศรี มนตรีต่อไป

อักษรที่เป็นเดช สำหรับผู้เกิดวันอังคาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นศรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นมนตรี

ได้แก้ สระทั้งหมด ดังนั้น สมมุติว่าให้ชื่อผู้นั้นว่า “โพธิ์” แยกดูจะได้อย่างนี้ สระโอ สระอิ และการันต์ เป็นมนตรีทั้งหมด พยัญชนะ พ เป็นศรี พยัญชนะ ธ เป็นเดช ดังนั้นชื่อนี้ก็ใช้ได้ เพราะพร้อมด้วยอักษรที่มีทั้งเดช ศรี มนตรี ทั้ง 3 ประการที่คนชอบหาตั้งกันในปัจจุบันนี้ ชื่ออื่น ๆ เมื่อท่านเลือกพอใจแล้ว ก็ขอให้คิดแยกดูตามตัวอย่าง ดังกล่าว แล้วนั้นพอใจแล้ว ก็ขอให้แยกตามตัวอย่างดังกล่าวนั้นเถิด

อนึ่ง ไม่ว่าบุตรหลานท่านจะเกิดในวันอะไร พึงเลือกรายชื่อเรียงลำดับอักษรที่นำมากล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ผู้เกิดวันอาทิตย์   หมวดสระ (อ)  อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

(ชาย)       อดิศักดิ์                   อนุชิต                     อดิสร

อนุพงศ์                   อดิเรก (ดิเรก)        อโนชา

อนันต์                     อาจินต์                    อนุกูล

อานนท์                   อุทัย                        อุเทน

อภิเดช                    อภิรักษ์                   อมรเทพ

อเนกพงศ์               อนุสรณ์                  อุกกฤษฎ์

อุดมศักดิ์                                อุดมพงษ์

(หญิง)     อรอนงค์            อรพรรณ            อมรศรี

อรพินท์                  อมรรัตน์                    อรวรรณ

อรทัย                      อังคณา                    อนงค์นาถ

อัจฉรา                    อัปษรศรี                 อุบล

อารีรัตน์                 อุดมลักษณ์             อุไรศรี

อุไรวรรณ              อุษณา                      อุษา

อุษณี                       อาภาศรี                   อาภัสรา

ผู้เกิดวันจันทร์  หมวด ก  ก ข ค ฆ ง

(ชาย)       กนก                        กอบชัย                   กนกศักดิ์

เกษม                       กมล                        กัมพล

กรีฑา                      เกียติ                       กัมปนาท

เกียรติศักดิ์             กำจร                       เกรียงไกร

กำแหง                    โกฎล                      กอบเดช

โกเมนทร์               โกวิท                      กิตติ

เกริกชัย                  ไกรสร                    กิตติ

เกริกชัย                  ไกรสร                    เกริกฤทธิ์

เกรียงเดช

(หญิง)     กนกวรรณ             กองคำ                    กนกศรี

กรองกาญจน์         กมลศรี                   กัลยาณี

กมลมาลย์               กิ่งแก้ว                    กรองแก้ว

กิ่งกาญจน์              กรองทอง               โกสุม

กาญจนา                 กุสุมา                      เกษมศรี

เกศินี                       เกษมณี                    เกศนนก

อักษร ข

ชาย                                                         หญิง

ขจรเกียรติ              ขจรศักดิ์                 ขนิษฐา                    ขวัญเรือน

ขจรพงศ์                 ขวัญชัย                   ขวัญชีวา                 ขวัญแก้ว

ขุนณรงค์                 ขุนแผน                   ไขศรี                      ขันทอง

ขุนทอง

อักษร ค

ชาย                                                            หญิง

คำรณ                      คำรบ                      เครือวัลย์               คะนึงนิจ

คำแหง                    คำนวณ                   คมคาย                 คัมภีรพรรณ

ครรชิต                   ครรชิตพล              คุณากร                   คะนึงครวญ

คัมภีร์                      โคจร                      โคมแก้ว                 คำหอม

อักษร ง

ชาย                                                            หญิง

งาม                      งามพงศ์                  งามจิต                     เงินยวง

งามพันธ์                 เงิน                          งามเนตร                 งามพรรณ

งามพร้อม               งามพิศ

ผู้เกิดวันอังคาร หมวด จ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

อักษร จ.

ชาย                                                             หญิง

จรูญ                        เจริญ                       จงกล                      จงกลนี

จรัส                         จตุรพ                      จรัสศรี                    เจริญพงศ์

จักรพงศ์                 จักรพันธ์                                เจริญศรี                  จันทร์ฉาย

เจนณรงค์               จิระพงศ์                  จันทิมา                   จิราวรรณ

จิรศักดิ์                    จิรายุ                       เจือจันทร์                               จุไรวรรณ

จุฑา                         เจตน์                       จุฑามาศ                  จำลองลักษณ์

จำรุญ                                                      จารุวรรณ

อักษร ฉ.

ชาย                                                             หญิง

ฉลาด                      เฉลียว                     ฉลวย                      ฉวีวรรณ

เฉลิม                       โฉลก                      ฉันทนา                   เฉลิมขวัญ

เฉลิมพล                 เฉลิมพงศ์                เฉลิมศรี                  โฉมฉาย

ฉลอง                      เฉียบ                       โฉมศรี                    ไฉไล

อักษร ช.

ชาย                                                             หญิง

ชนะ                        ชะลอ                      ชวนชื่น                  ชวนชม

ชัยยันต์                   ไชยวัฒน์                                ชวนพิศ                   ชวาลา

ชมพู                        ชวาล, โชติ             ช่อผกา                    ชื่นกมล

ชูศักดิ์                      ชูเกียรติ                  ชื่นจิต                     ชูศรี

ชัยวัฒน์                  ชำนาญ                    โชติมณี                  ชุมสาย

ชิตพล                     ชาญณรงค์              ชุติมา

ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) อักษร ฎ.ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ชาย         ณัฐิวุฒิ                     ณรงค์ศักดิ์              ฐากูร

ณรงค์                      ณรงค์ฤทธิ์              ฐานันดร

หญิง        ฐิติมา                       ฐาปนี

ผู้เกิดวันเสาร์หมวด ต.ด ต ถ ท ธ น

ชาย                                                  หญิง

ดวง                         ดนัย                        ดรุณี                        ดวงใจ

ดรุณ                        ดำเกิง                      ดวงเดือน                                ดวงกมล

ดำรง                       ดิเรก                       ดารารัตน์                                เดือนฉาย

เดชฤทธิ์                  ดิลก                        ดุษฎี                        เตือนใจ

เติมพงศ์                  เดิมศักดิ์                  เตือนจิต                  เติมศรี

ถนัดกิจ                   ถนอม                     ถนัดศรี                   ถนอมศรี

ถาวร                       ถวัลย์                      ถนอมพรรณ          ถนิมรักษ์

เถลิง                        ถวิล                        เฉลิงศรี                   ถวิลจิต

ทศพล                     ทักษิณ                    ทศพร                     ทัศนีย์

ทวีศักดิ์                   ทินกร                     เทียมแข                  ทิพยรัตน์

เทียนชัย                  ธานี                         เทียนทอง               ธัญญลักษณ์

ธานินทร์                 ขวัญชัย                   ธิดา                         ธาร

ธีรศักดิ์                    เธียร                        ธิติมา                       ธิดารัตน์

ธาดา                        นคร                        ธารารัตน์                                นงคราญ

นภดล                     นันทน์                    นงนุช                     นงเยาว์

นิคม                        นิกร                        นงลักษณ์                                เนาวรัตน์

นิตย์                        เนตร                       นลินี                       นวลอนงค์

นิเวศน์                    นิพนธ์                     นันทนา                  นิตยา

นิรันดร                                                   นิโลบล

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี หมวด บ.บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ชาย                                                             หญิง

บัญชา                     บำรุง                       บัวแก้ว                   บานชื่น

บรรจบ                   บันลือ                     บุหงา                      บุญลือ

บัลลังก์                   บุศย์                        บุษยมาศ                 เบญจรงค์

บัญชร                     บรรเจิด                  เบญจมาศ                เบญจวรรณ

บรรเทา                   บัณฑิต                    บุษยรังสี                 บัวลอย

บุญญฤทธิ์              บุญส่ง                     บัวโรย                    บุษบา

บัญญัติ                    บันเทิง                    เบญจกานี               ใบเงิน

บัญชา                     ประถม                   ใบทอง                   ปฐมาวดี

ปฐม                        ประจวบ                 ปทุม                       ปทุมวดี

ประจักษ์                 ปราจีน                    ประสาคร               ปิยธิดา

ประมวล                 ประภาส                 ปรียา                       เปรมกมล

ประสาร                  ประเสริฐ                                เปรมจิต                  เปรมใจ

ประสงค์                 ประสิทธิ์                                เปลวใจ                   เปี่ยมสุข

ปรีดี                        ปรีชา                      ผกามาส                  ผกาวดี

แผน                        แผ้ว                         ผ่องศรี                    ผ่องอำไพ

ผดุงพล                   ผดุงพงษ์                 ผุสดี                        พจมาลย์

พจน์                        โพยม                      พรพิมล                  พิไลวรรณ

พรหม                     พัฒน์                       พิกุลแก้ว                                พิกุลทอง

พิชัย                        พิบูล                       เพราพิลาส              พวงผกา

พิเชษฐ์                    พิษณุ                       พงศ์ผกา                  พิสมัย

พิทักษ์                     พิพัฒน์                    เพลินพิศ                 พูนศรี

พงศ์ศิริ                    ทิพย์                        เพชรา                     ทิพยา

พิสิทธิ์                     ไพบูลย์                   พิจิตรา                    พุทธรักษา

ไพโรจน์                 ไพศาล                    ไพรวรรณ                 ไพจิตรา

เพทาย                     ภักดี                      ภาณุมาส                 ภัทรา

ภาณุพงศ์                 ภิญโญ                    ภัศรา                       ภารดี

ภาสกร                    มงคล                      ภัทรศรี                   มัณฑนา

มนตรี                     มานัส                      มลิวัลย์                   มลุลี

มนูญ                      มาโนช                    มัทรี                        มารยาท

เมธี                        ไมตรี                      มาลินี                      มารศรี

มาโนชญ์                  มานิตร                    แม้นมาศ                 มัลลิกา

ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) หมวด เศษวรรค ย ร ล ว

ชาย                                                             หญิง

เย็น                          ยอด                        ยุพา                         ยุพิน

เยี่ยม                        ยุติ                           ยุพดี                        เยาวมาลย์

ยุทธ์                        ยศ                           เยาวเรศ                   เยาวลักษณ์

ยงยุทธ์                    โยธิน                        เย็นฤดี                        เย็นจิตร

โยธา                       ระบือ                        ระพีพรรณ                   รสสุคนธ์

รักษ์                        รัตน์                        เรณู                           รื่นฤดี

ระพี                        ราหุล                        รำไพ                         รำไพพรรณ

โรม                         เหรียญ                    รัตนา                      รัตนาภรณ์

โรจน์                       ฤทธิ์                         รังสินี                        รุ่งรัตน์

เริงชัย                      โรจน์ศักดิ์                 รุ่งนภา                    รุ่งเพชร

เลิศ                          เลอพงศ์                  ลลิดา                      ลักษมี

เลอศักดิ์                    หล่อ                        ลักขณา                   ลาวัลย์

เลื่อน                       ล้อมพงศ์                 ลินจง                      ลัดดา

วงศ์                         วสันต์                     วงศ์เดือน                 วันเพ็ญ

วิกรม                      วิวัฒน์                     วิไลวรรณ                   วิจิตรา

วิชัย                         วิชิต                      วิสาขา                     วิมาลา

วิรุฬห์                     วิสุทธิ์                      วรรณา                    วรรณี

วิทยา                                                   วิรวรรณ

ผู้เกิดวันศุกร์ หมวด เศษวรรค ศ ษ ส ห

ชาย                                          หญิง

สกล                     สกุล                        สะคราญ                 สไบทอง

สงกรานต์               สงบ                        สไบทิพย์                 สมจิต

สงวน                     สง่า                        สมพร                     ศรีสมร

สถิต                      สมบูรณ์                  ศรีสุดา                    ศศิโสม

สมศักดิ์                   สมาน                      ศศิฉาย                  ศศิธร

สมาธิ                      สมาบัติ                   ศรีวรรณ                 ศรีสง่า

สมัย                        สรศักดิ์                   สมประสงค์              สร้อย

สันติ                        เสถียร                     สุภาวดี                  เสาวคนธ์

ศรีรัตน์                     สนิท                       เสาวลักษณ์            สิริมา

สุพจน์                     สุรินทร์                     โสภิดา                    แสง

สุริยา                       สุวรรณ                   เสริมศรี                    ส่องศรี

สุมิตร                      สุเมธ                       แสงแข                    โสภา

สุภัทร                     หอมหวน                   ศรีไสล                    หัทยา

หิรัญ                       เหม                         เหมวรรณ                 หงศ์เหม

หาญ                       เหมดี