ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นิรชาติธรรมสถานแห่งหลิงจิวซาน

เป็นที่กลับคืนสู่เหย้าของศิษย์แห่งพระตถาคต เป็นที่ที่แห่งการไม่กลับมาเกิดอีก เป็นที่ที่ผู้ปฎิบัติโพธิสัตว์มรรคทั้งหลายบรรลุสู่พุทธภูมิ

เพื่อการบำเพ็ญที่บริสุทธิ์ พระธรรมมาจารย์ซินเต้า ก็ได้จาริกมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองฟุหลง และได้ทำความเพียรอยูในถ้ำแห่งนั้นต่อไป แล้วก็ทำการบำเพ็ญทุกขกิริยาอดอาหารต่อเนื่องเป็นเวลา ๒ ปีกว่า

จากนั้นลุเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๓ เพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท่านจึงได้ริเริ่มก่อตั้ง”นิรชาติธรรมสถานแห่งเขาคิฌชกูฏ(หลิงจิวซาน)” ผู้มีจิตศรัทธาจากทั้ง ๔ ทิศต่างก็หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นพระธรรมแห่งพระธรรมาจารย์จึงได้แผ่ไพศาลออกไปในทุกสารทิศ

ปี ค.ศ. ๑๙๘๓ ก็ได้ก่อตั้ง”กองทุนเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมแห่งปัญญา” ขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการชี้แนะในการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก และในปลายปีเดียวกันนี้ก็ได้จัดตั้ง -“สมาคมธรรมบาล”ขึ้นมาอีก โดยใช้แนวคิดวิธีการแสดงความรักความเมตตาต่อกันเป็นบุญสัมพันธ์ ในการเผยแผ่ปัญญาและความสุขให้กว้างไกลออกไป  และปรารถนาหวังให้ทุกๆคนกลายเป็นพระมหาปิติโพธิสัตว์ ที่แสดงออกซึงความยินดีและปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอสังคมทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยความสุขและสมานฉันท์

ต่อมาปี คศ. ๑๙๙๔ ท่านก็ได้ดำริจัดตั้ง”มูลนิธิเมตตาธรรมแห่งหลิงจิวซาน”ขึ้น โดยใช้หลัก”ชีวิตให้ชีวิต  ชีวิตอุทิศแด่ชีวิต” เป็นแนวทางในการปฎิบัติและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความห่วงใยต่อสรรพชีวิตทั้งหลาย  เพื่อสร้างชีวิตให้เกิดความสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ  จนกระทั่งสามารถสร้างสรรค์ความดีงามความสมานฉันท์ให้เกิดแก่สังคม และทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับสังคมให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ จนถึงการสร้างเสริมกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในสังคม           และในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้มีการก่อตั้ง”มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ศาสนาสากลเพื่อการพัฒนา”ขึ้นอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างความรักสามัคคีต่อกันในระหว่างศาสนิกต่างศาสนา  และเพื่อที่จะสร้างรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่บริบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญาให้ปรากฏในท่ามกลางสังคมและชีวิตที่สับสนวุ่นวาย

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี คศ.๒๐๐๑ การจัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศาสนาสากลจึงได้แล้วเสร็จ นับจากนี้ไปงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็ได้ก้าวขึ้นไปอยู่บนเส้นทางแห่งโพธิสัตว์มรรคเรียบร้อยแล้ว