ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำบูชาพระรัตนตรัย


โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ
โย  โส  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ธัมมัง  อภิปูชะยามิ

โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ

************************

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทธโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ ( กราบ ๑ หน )

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ ( กราบ ๑ หน )

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ ( กราบ ๑ หน )

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ   สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ   ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ    ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ   ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

นะโมพุทธายะ   นะโมธัมมายะ   นะโมสังฆายะ

อัปปะมาโณ   พุทโธ   อัปปะมาโณ   ธัมโม   อัปปะมาโณ   สังโฆ

พุทโธ   เม   นาโถ   ธัมโม   เม   นาโถ   สังโฆ   เม   นาโถ

อิติปิ   โส   ภะคะวา   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถิ   สัตถา   เทวะมะนุสสานัง

พุทโธ   ภะคะวาติ

สวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม   สันทิฏฐิโก   อะกาลิโก   เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก   ปัจจัตตัง   เวทิตัพโพ   วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ   ญายะปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   สามีจิปะฏิปันโน

ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   ยะทิทัง   จัตตาริ   ปุริสะยุคานิ   อัฏฐะ   ปุริสะปุคคะลา

เอสะ   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย   ทักขิเณยโย

อัญชะลีกะระณีโย   อะนุตตะรัง   ปุญญักเขตตัง   โลกัสสาติ

พุทโธติโร  กะติโปจะนัง  ธัมโมติโร  กะติโปจะนัง  สังโฆติโร  กะติโปจะนัง

มะติโลมาโล  จาอัปปะ  อัปปะติโลมาโล  จามะ  อิกะวิติติ  วิกะอิ

อิระชาคะตะระสา   ติหังจะโตโรถินัง   ปิสัมระโลปุสัตพุท   โสมาณะกะริถาโธ

ภะสัมสัมวิสะเทภะ   พุทปันทูทัมวะคะ   วาโธโนอะมะมะวา   อะวิสุนุสสานุสติ

สุกิตติมา  สุภาจาโร  สุสีละวา  สุปากะโต  ยัสสะสิมา  วะเจทิโร  เกสะโรวา

อะสัมภิโต  มาโขวิฐาสิโนมากุ   ปิยาวาเย   ปีเยสวา  หุงหุง  บุทิอา

พุทธะ   มะอะอุ   นะโมพุทธายะ ( ๑ เที่ยว )

วีระทะโย  วีระโคนายัง  วีระหิงสา  วีระทาสี  วีระทาสา  วีระอิตถิโย

มานีมานะ  พุทธัสสะ  สวาโหม ( ๗ เที่ยว )

อะกาสัจจาทิมิตตาทิ   อินตาทิมิตตา   พรหมาทิมิตตา   อะสุระกายะทิมิตตา

ยักขะตะ  ทิมิตตา  สัพพะมิจฉาทิฏฐิทิมิตตา  สะสุราชา  ทิมิตตา  กามะโภชะนะกะทิมิตตา

อะสุราชาชุมภูทิมิตตา   สัพพัญญูตะยานัง   ทิมิตตา   อะระหันตาทิมิตตา   มะหาอานันทะ

ทิมิตตา   มะหาโมคคัลลาทิมิตตา   มะหาสารีบุตรทิมิตตา   ธะระณีสีคุตตะทิมิตตา

นะโมพุทธัสสะ   นะโมธัมมัสสะ   นะโมสังฆัสสะ   เสยยะถีทัง   หูรู  หูรู   สวาหายะ

นะโมพุทธายะ   นะโมธัมมายะ   นะโมสังฆายะ   นะโมสัพพะเทวะตา   นะโมอะริยา

นะโมอาจะริยา  นะโมปิตา  นะโมมาตา  รักขันตุ  โอมนะโมพุทธัสสะ  โอมนะโมธัมมัสสะ

โอมนะโมสังฆัสสะ  อ่องเกตุ  รักขะเทวานัง  มัง  รักขันตุ  เทวะตา

พุทโธติโลกะติโปจะนัง   ธัมโมติโลกะติโปจะนัง   สังโฆติโลกะติโปจะนัง

มะติโลมา   โลจาอัปปะ   อัปปะติ   โลมาโลจามะ

นะโมเม  สัพพะเทวานัง  สัพพะโคหา  จะ  เทวะตา  สุริยัง  จันทัง  ปะมุญจันติ

สะสิภูมิโม  ระ  เทวานัง  พุทโธลาภัง   ภะวิสสะติ  สิโว  สุโข  โสโร  เกตุจะ   มะหาลาภัง

สัพพะทุกขัง  สัพพะภะยัง  สัพพะโรคัง  วินาสสันติ  สาระพัดเคราะห์  สาระพัดโศก

สาระพัดโรค  สาระพัดภัย  สาระพัดเสนียดจัญไร   ไปเสียในวันนี้   ชัยยะ   ชัยยะ

จงมาเป็นประสิทธิแก่ข้าพเจ้า   สวาหะ   สวาหายะ

เชยยะ   โมยะ   อัคโคหะมัสมิง   โลกัสสะ   อุอะมะ   สะหะจินตา   มะหาจินตา

มะนุสสะจินตา  เทวามะปุริสะจิตตัง  ราชาจิตตัง  พราหมะโณจิตตัง  พราหมะณีจิตตัง

อารักขาจิตตัง   คุสสะจิตตัง   คุโณจิตตัง   พะยัคโฆจิตตัง   พะยัคฆาจิตตัง   อิตถีจิตตัง

สัพพะมะนุสสะจิตตัง   สัพพะเทวะตาจิตตัง   สัพพะสัตตาจิตตัง   สังวะเรยยามะ

เอหิ   อาคัจเฉยยะ   อาคัจฉาหิ   อิติมะมะ   เจตะสาติ   ชิวหายะ  เม  ธุรัง  วาจัง  ชิวหา

วายันติ   สะตัง  สุตวา  ปิยะนุนา   ปิยาเย   วะวุระธิ   สะมังมัง  นะสินะหา  นะโส  นะโม

พุทธายะ  ทุมหิภาโวตีติ

**************


โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ
โย  โส  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ธัมมัง  อภิปูชะยามิ

โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ

************************

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทธโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ ( กราบ ๑ หน )

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ ( กราบ ๑ หน )

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ ( กราบ ๑ หน )

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ   สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ   ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ    ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ   ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

นะโมพุทธายะ   นะโมธัมมายะ   นะโมสังฆายะ

อัปปะมาโณ   พุทโธ   อัปปะมาโณ   ธัมโม   อัปปะมาโณ   สังโฆ

พุทโธ   เม   นาโถ   ธัมโม   เม   นาโถ   สังโฆ   เม   นาโถ

อิติปิ   โส   ภะคะวา   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถิ   สัตถา   เทวะมะนุสสานัง

พุทโธ   ภะคะวาติ

สวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม   สันทิฏฐิโก   อะกาลิโก   เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก   ปัจจัตตัง   เวทิตัพโพ   วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ   ญายะปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   สามีจิปะฏิปันโน

ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   ยะทิทัง   จัตตาริ   ปุริสะยุคานิ   อัฏฐะ   ปุริสะปุคคะลา

เอสะ   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย   ทักขิเณยโย

อัญชะลีกะระณีโย   อะนุตตะรัง   ปุญญักเขตตัง   โลกัสสาติ

พุทโธติโร  กะติโปจะนัง  ธัมโมติโร  กะติโปจะนัง  สังโฆติโร  กะติโปจะนัง

มะติโลมาโล  จาอัปปะ  อัปปะติโลมาโล  จามะ  อิกะวิติติ  วิกะอิ

อิระชาคะตะระสา   ติหังจะโตโรถินัง   ปิสัมระโลปุสัตพุท   โสมาณะกะริถาโธ

ภะสัมสัมวิสะเทภะ   พุทปันทูทัมวะคะ   วาโธโนอะมะมะวา   อะวิสุนุสสานุสติ

สุกิตติมา  สุภาจาโร  สุสีละวา  สุปากะโต  ยัสสะสิมา  วะเจทิโร  เกสะโรวา

อะสัมภิโต  มาโขวิฐาสิโนมากุ   ปิยาวาเย   ปีเยสวา  หุงหุง  บุทิอา

พุทธะ   มะอะอุ   นะโมพุทธายะ ( ๑ เที่ยว )

วีระทะโย  วีระโคนายัง  วีระหิงสา  วีระทาสี  วีระทาสา  วีระอิตถิโย

มานีมานะ  พุทธัสสะ  สวาโหม ( ๗ เที่ยว )

อะกาสัจจาทิมิตตาทิ   อินตาทิมิตตา   พรหมาทิมิตตา   อะสุระกายะทิมิตตา

ยักขะตะ  ทิมิตตา  สัพพะมิจฉาทิฏฐิทิมิตตา  สะสุราชา  ทิมิตตา  กามะโภชะนะกะทิมิตตา

อะสุราชาชุมภูทิมิตตา   สัพพัญญูตะยานัง   ทิมิตตา   อะระหันตาทิมิตตา   มะหาอานันทะ

ทิมิตตา   มะหาโมคคัลลาทิมิตตา   มะหาสารีบุตรทิมิตตา   ธะระณีสีคุตตะทิมิตตา

นะโมพุทธัสสะ   นะโมธัมมัสสะ   นะโมสังฆัสสะ   เสยยะถีทัง   หูรู  หูรู   สวาหายะ

นะโมพุทธายะ   นะโมธัมมายะ   นะโมสังฆายะ   นะโมสัพพะเทวะตา   นะโมอะริยา

นะโมอาจะริยา  นะโมปิตา  นะโมมาตา  รักขันตุ  โอมนะโมพุทธัสสะ  โอมนะโมธัมมัสสะ

โอมนะโมสังฆัสสะ  อ่องเกตุ  รักขะเทวานัง  มัง  รักขันตุ  เทวะตา

พุทโธติโลกะติโปจะนัง   ธัมโมติโลกะติโปจะนัง   สังโฆติโลกะติโปจะนัง

มะติโลมา   โลจาอัปปะ   อัปปะติ   โลมาโลจามะ

นะโมเม  สัพพะเทวานัง  สัพพะโคหา  จะ  เทวะตา  สุริยัง  จันทัง  ปะมุญจันติ

สะสิภูมิโม  ระ  เทวานัง  พุทโธลาภัง   ภะวิสสะติ  สิโว  สุโข  โสโร  เกตุจะ   มะหาลาภัง

สัพพะทุกขัง  สัพพะภะยัง  สัพพะโรคัง  วินาสสันติ  สาระพัดเคราะห์  สาระพัดโศก

สาระพัดโรค  สาระพัดภัย  สาระพัดเสนียดจัญไร   ไปเสียในวันนี้   ชัยยะ   ชัยยะ

จงมาเป็นประสิทธิแก่ข้าพเจ้า   สวาหะ   สวาหายะ

เชยยะ   โมยะ   อัคโคหะมัสมิง   โลกัสสะ   อุอะมะ   สะหะจินตา   มะหาจินตา

มะนุสสะจินตา  เทวามะปุริสะจิตตัง  ราชาจิตตัง  พราหมะโณจิตตัง  พราหมะณีจิตตัง

อารักขาจิตตัง   คุสสะจิตตัง   คุโณจิตตัง   พะยัคโฆจิตตัง   พะยัคฆาจิตตัง   อิตถีจิตตัง

สัพพะมะนุสสะจิตตัง   สัพพะเทวะตาจิตตัง   สัพพะสัตตาจิตตัง   สังวะเรยยามะ

เอหิ   อาคัจเฉยยะ   อาคัจฉาหิ   อิติมะมะ   เจตะสาติ   ชิวหายะ  เม  ธุรัง  วาจัง  ชิวหา

วายันติ   สะตัง  สุตวา  ปิยะนุนา   ปิยาเย   วะวุระธิ   สะมังมัง  นะสินะหา  นะโส  นะโม

พุทธายะ  ทุมหิภาโวตีติ

**************