Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

เจ็ดตำนาน และสิบสองตำนานพุทธมนต์

 

พระนิพนธ์

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐

(เอกสารพระนิพนธ์ชุดนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซด์แห่งนี้แล้ว)

คำนำ


เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ( สุวฑฺฒนมหาเถร )   ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ  การประทานธรรมกถาที่ทรงแสดงในการปฏิบัติอบรมจิต  นับเป็นพระกรณียกิจที่สำค้ญประการหนึ่งที่ทรงปฏิบัติมิได้ขาด

การเจริญพระพุทธมนต์เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติอบรมจิต  เป็นการเจริญพุทธานุสสติ  ธรรมานุสสติ  และสังฆานุสสติ  และหัวข้อธรรมอื่นๆ  ให้ผู้เจริญและผู้ฟังเกิดสมาธิและปัญญาในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งถือว่าเป็นมงคลประการหนึ่ง  การศึกษาเจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน  ในเรื่องความเป็นมาและเหตุที่เป็นมงคลอย่างไรนั้น

จึงเป็นการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นการสร้างและเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

“ เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานพุทธมนต์ ” เป็นส่วนหนึ่งของธรรมกถาที่ประทานในการปฏิบัติอบรมจิตแก่ นวกภิกษุวัดบวรนิเวศวิหารระหว่างพรรษกาล พ.ศ. ๒๕๒๔  ตำนานพุทธมนต์ดังกล่าวที่จัดพิมพ์ครั้งนี้ถอดจากเทปบันทึกเสียง  แล้วนำมาเรียบเรียงคัดเฉพาะส่วนต้นที่เป็นเจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน   ส่วนหลังที่เป็นการแสดงธรรมปฏิบัติและวิธีในการปฏิบัติอบรมจิตมิได้รวบรวมมาพิมพ์ไว้ด้วย

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

( สุวฑฺฒนมหาเถร )  ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๔ พรรษา  ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ นี้  พระมหานายก ( ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้ขอประทานอนุญาตจัดพิมพ์ธรรมกถา เรื่อง “ เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานพุทธมนต์”

ขึ้น เพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ธรรมกถาเรื่อง “ เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานพุทธมนต์ ” นี้ จะอำนวยประโยชน์แก่สาธุชนโดยเฉพาะผู้สนใจในการปฏิบัติอบรมจิตโดยทั่วกัน

คณะศิษยานุศิษย์

๓ ตุลาคม ๒๕๕๐