Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คาถาหลวงพ่อองค์ดำ
ตั้ง  นะโม  ๓  จบ
อิติปิโส   ภะคะวา   กาฬะวัณณะ   พุทธะปะฏิมัง   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร   ปุริสะธัมมะสาระถิ

สัตถาเทวา   มนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวาติ ( ๙  จบ )

ขอพุทธานุภาพ  ธัมมานุภาพ  สังฆานุภาพ  พุทธบารมี   สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ

ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว   ( ชื่อ )   จงมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่   จงดลบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้า

มีอุดมมงคลอันสูงสุด   ในตัวข้าพเจ้า   และครอบครัวทุกท่าน   พร้อมด้วยผู้มีพระคุณทั้ง

หลาย   ขอให้ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า   จงชนะตลอด   ปลอดภัยตลอด   ร่ำรวยตลอด

ไม่จนตลอด   โชคดีตลอด   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิต   ขอให้ข้าพเจ้าจงมีพลานามัย

ที่สมบูรณ์ยิ่ง   ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม  รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ  ๔

ตลอดกาลนาน

**************************