fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

บทพาหุงมะหาการุณิโก

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง    ครีเมขะลัง   อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                  ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง        โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ   สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                 ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน   ชิตะวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา    จิญจายะ   ทุฏฐะวะจะนัง   ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ   โสมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท              ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง   วาทาภิโรปิตะมะนัง   อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต   ชิตวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง   ปุตเตนะ   เถระภุชะเคนะ   ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง      พรัหมัง   วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ   วิธินา   ชิตะวา   มุนินโท             ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา     โย   วาจะโน   ทินะทิเน   สะระเต   มะตันที

หิตวานะ   เนกะวิวิธานิ   จุปัททะวานิ                   โมกขัง   สุขัง   อะธิคะเมยยะ   นะโร   สะปัญโญ ฯ

* ถ้าสวดให้ตัวเอง  เปลี่ยน เต เป็น เม

*******************************

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง    ครีเมขะลัง   อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                  ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง        โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ   สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                 ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน   ชิตะวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา    จิญจายะ   ทุฏฐะวะจะนัง   ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ   โสมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท              ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง   วาทาภิโรปิตะมะนัง   อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต   ชิตวา   มุนินโท               ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง   ปุตเตนะ   เถระภุชะเคนะ   ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท                   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง      พรัหมัง   วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ   วิธินา   ชิตะวา   มุนินโท             ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต*  ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา     โย   วาจะโน   ทินะทิเน   สะระเต   มะตันที

หิตวานะ   เนกะวิวิธานิ   จุปัททะวานิ                   โมกขัง   สุขัง   อะธิคะเมยยะ   นะโร   สะปัญโญ ฯ

* ถ้าสวดให้ตัวเอง  เปลี่ยน เต เป็น เม

*******************************