fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

89d83eadecc2df0ff07024d08adc1091

ธัมมะจักร


ภุมมานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตวา

จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตาวะติงสา  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ยามานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

พรัหมะกายิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะกายินัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปาริสัชชา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปาริสัชชานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปุโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปุโรหิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

มะหาพรัหมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      มะหาพรัหมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อาภัสสะรา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อาภัสสะรานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุภะกิณหะกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อสัญญะสัตตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อสัญญะสัตตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      เวหัปผะลานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะวิหานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะตัปปานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตา   พาราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย   อะนุตตะรัง   ธัมมะจักกัง

ปะวัตติตัง   อัปปะฏิวัตติยัง   สะมะเณนะ   วา   พราหมะเณนะ   วา   เทเวนะ   วา   มาเรนะ

วา   พรัหมุนา   วา   เกนะจิ   วา   โลกัสสะมินติ ฯ

***************

*****


ภุมมานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตวา

จาตุมมะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตาวะติงสา  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ยามา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ยามานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ตุสิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ตุสิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

นิมมานะระตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง  เทวานัง

สัททัง  สุตวา

พรัหมะกายิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะกายินัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปาริสัชชา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปาริสัชชานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

พรัหมะปุโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      พรัหมะปุโรหิตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

มะหาพรัหมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      มะหาพรัหมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณาภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อาภัสสะรา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อาภัสสะรานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

ปะริตตะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      ปะริตตะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อัปปะมาณะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อัปปะมาณะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุภะกิณหะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุภะกิณหะกานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อสัญญะสัตตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อสัญญะสัตตานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

เวหัปผะลา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      เวหัปผะลานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะวิหา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะวิหานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      อะตัปปานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

สุทัสสี  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ      สุทัสสีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา

อะกะนิฏฐะกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตา   พาราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย   อะนุตตะรัง   ธัมมะจักกัง

ปะวัตติตัง   อัปปะฏิวัตติยัง   สะมะเณนะ   วา   พราหมะเณนะ   วา   เทเวนะ   วา   มาเรนะ

วา   พรัหมุนา   วา   เกนะจิ   วา   โลกัสสะมินติ ฯ

***************

*****