Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ก่อนสวดมนต์  และก่อนทำบุญทุกครั้ง

เพื่อให้เกิดโชคลาภ  มีความสุข  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์  ทำสมาธิ  และก่อนสวดมนต์     ขอให้ท่านเชิญเทพ     พรหม     เทวดา    ครูบาอาจารย์     เจ้าที่เจ้าทาง  ณ  สถานที่นั้น  มาร่วมโมทนาบุญกุศล    พร้อมเชิญเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้ามาร่วมรับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้     เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรม    และเมื่อท่านได้รับส่วนบุญกุศลแล้ว     ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาบุญให้  ท่านที่หมั่นสวดมนต์ทุกท่าน  จงมีแต่ความสุขกาย  สุขใจ  ตลอดกาลนานเทอญ

********************

คำอาราธนาเทพยดา

บทสวดมนต์ของพระครูเนกขัมมคุณาจารย์

(หลวงพ่อแดง)  วัดทุ่งลานนา

อุกาสะ   อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอโอกาส อาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลาย  ทั้งสิบหกของชั้นฟ้าสุราลัย

ตลอดลงมาถึงภูเขาเลากาภูมิสถาน   วัดวาอาราม   ที่อยู่ของข้าพเจ้านี้   ล้วนแต่ตนดีวิเศษ   จงมาประจำ

มาปกปักรักษา   ยังโพยภัยอันตรายทั้งหลาย   ทั้งภายในและภายนอก   ขอบขันธะสันดาน   แห่งข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะทำกิจสิ่งใด ๆ  อย่าให้ขัดข้องในพระทัย   ให้ได้สมหวังความปรารถนาทุกประการเทอญ

สัคเค   กาเม   จะ   รูเป   คิริสิขะระตะเฏ   จันตะลิกเข   วิมาเน   ทีเป   รัฏเฐ   จะ   คาเม

ตะรุวะนะคะหะเน   เคหะวัตถุมหิ   เขตเต   ภุมมา   จายันตุ   เทวาชะละถะละวิสะเม

ยักขะคันธัพพะนาคา   ติฏฐันตา   สันติเก   ยัง   มุนิวะระวะจะนัง   สาธะโว   เม   สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา   ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา

************************