Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

ภาค 2 การคำนวณอัตตากำเนิด

เมื่อเราได้ทำการคำนวณหาอัตตาเถลิงศกประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อจะการคำนวนดวงชาตาต่อไปก็ต้องทำการคำนวณตามขั้นตอน ที่เรียกว่า หาอัตตากำเนิด ของเจ้าชาตา โดยเราจะใช้ดวงชาตาของบุคคลมาคำนวนเป็นตัวอย่างดังนี้


ชื่อนาย สมชาย ศรีจักรนารท เกิดวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526

เกิดเวลา 05.45 น. ณ. กรุงเทพมหานคร


1.หาสุรทินประสงค์ ให้นับจากวันก่อนวันเถลิงศกของปีที่ต้องการคำนวณไปหาวันที่เราต้องการคำนวณ (วันเกิดของเจ้าชาตา)

วิธีทำ  สูตร (วันเกิดเจ้าชาตา - วันก่อนวันเถลิงศก) =สุรทินประสงค์

(ปี พ.ศ. 2526 วันเถลิงศกคือวันที่ 15 เมษายน 2526)

1.1 (27.10.2526-14.4.2526) = 196

1.2 ดังนั้น สุรทินประสงค์ ก็คือ  196

2.หาหรคุณกำเนิด ให้เอาหรคุณเถลิงศก บวกด้วยสุรทินประสงค์ ผลลัพธ์เป็นหรคุณกำเนิด

วิธีทำ  สูตร (หรคุณเถลิงศก +  สุรทินประสงค์) =หรคุณกำเนิด

2.1 (491274+196)   = 491470

2.2 ดังนั้น หรคุณกำเนิด คือ  491470

3.หาอวมานกำเนิด ให้เอา11 คูณด้วยสุรทินประสงค์ บวกด้วยอวมานเถลิงศก แล้วเอา 692 หาร ลัพธ์ตราไว้ เศษของผลหาร เป็นอวมานเมื่อ 24.00 น.

3.1 แล้วหา”อวมานวันเกิด” โดยการตั้งเวลาเกิดลง คิดเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งนับไปหาเวลาที่เจ้าชาตาเกิด เป็นชั่วโมงและนาที จากนั้นกระจายเป็นนาทีทั้งหมด แล้วเอา 703 คูณ เอา 1440 หาร เศษปัดทิ้ง ผลลัพธ์ไปบวกกับอวมานเมื่อเวลา 24.00 น.(ข้อ3) ผลลัพธ์เป็น”อวมานกำเนิด”

3.2 หากอวมานกำเนิด มีค่ามากกว่า 692 ให้เอา 692 ลบ ที่เหลือจะเป็น “อวมานกำเนิด” และต้องเพิ่มดิถีเพิ่มอีก1 ดิถีเสมอ

วิธีทำ  สูตร (สุรทินประสงค์ X 11 )+ อวมานเถลิงศก ÷ 692 =ลัพธ์ตราไว้ เศษ เป็นอวมานเมื่อเวลา 24.00 น.

3.1 (196 X 11)   = 2156

3.2 2156 + 144 =2300

3.3)    2300 ÷ 692   =3 เศษ 224

3.4) ดังนั้นอวมานเมื่อเวลา 24.00 น. คือ 224 (ผลหาร 3 ตราไว้)

สูตร (เวลากำเนิดของเจ้าชาตาคือ 05.45 น. + เวลา 06.00 น.ย่ำรุ่ง) =ลัพธ์เป็น”อวมานวันเกิด”(ให้กระจายเป็นนาที)

3.5)   (05.45-06.00)  = 23 ชั่วโมง 45 นาที

3.6) กระจายเป็นนาที = 1425 นาที

3.7) ดังนั้น อวมานวันเกิด คือ 1425

สูตร (อวมานวันเกิด + อวมานเมื่อเวลา 24.00น.) X 703  ÷ 1440= อวมานกำเนิด (เศษปัดทิ้ง)

3.8) (1425 +224) X 703  ÷ 1440    = 805

3.9) ผลลัพธ์ เกิน 692 ให้ลบออก แล้วเพิ่มดิถีอีก 1

3.10) (805-692) = 113

3.11) ดังนั้นอวมานกำเนิด คือ 113 กับอีก 1ดิถี

4.หาดิถีกำเนิด ให้เอาผลหารในข้อ 1.4 บวกด้วยสุรทินประสงค์ บวกดิถีเถลิงศกในปีนั้น แล้วหารด้วย 30ผลลัพธ์ตราไว้ เศษของผลหารเป็น”ดิถีกำเนิด” และหากอวมานกำเนิดมีดิถีคงเหลือให้นำมาบวกกับดิถีกำเนิดที่ได้

วิธีทำ  สูตร (ผลหารในข้อ 3.3 +  สุรทินประสงค์) +(ดิถีเถลิงศก÷ 30)+ดิถีจากอวมานกำเนิด = XX เศษเป็น”ดิถีกำเนิด”

4.1 (3+196+4) ÷ 30  = 6 เศษ 23

4.2ดังนั้น ดิถีกำเนิด คือ  23 (ผลหาร 6 ให้ตราไว้)

4.3) ยกดิถีจากการคำนวณ”อวมานกำเนิด”อีก1 ดิถี (23 + 1) = 24

4.4) ดังนั้นดิถีกำเนิดสุทธิ คือ 24 ดิถีกำเนิด

5.หามาสเกณฑ์กำเนิด ให้เอาผลหารในข้อ 4.2 บวกด้วย”มาสเกณฑ์เถลิงศก” ผลลัพธ์ เป็น”มาสเกณฑ์กำเนิด”

วิธีทำ  สูตร (ผลหารในข้อ 4.2 +  มาสเกณฑ์เถลิงศก)  = มาสเกณฑ์กำเนิด

5.1 6+116636   = 116642

5.2 ดังนั้น มาสเกณฑ์กำเนิด คือ  116642

6.หากัมมัชพลกำเนิด

ก.ให้เอาสุรทินประสงค์ ลบด้วย 1 แล้วเอา800 คูณ ลัพธ์เป็น “กัมมัชพลจากสุรทิน”

ข.ต่อไปให้หา”ทศนิยมเวลาเกิด” โดยตั้งเวลาเกิดลงเป็นชั่วโมงคูณด้วย 60  บวกนาทีเวลาเกิด ผลลัพธ์เป็น”นาที” แล้วหารด้วย 1440 ” ผลลัพธ์ เป็น”ทศนิยมเวลาเกิด”

ค.ตั้ง”ทศนิยมเวลาเกิด”ลง เอาเกณฑ์ 800 คูณ ได้ผลลัพธ์(ปัดเศษทิ้ง) นำไปบวกกับ “กัมมัชพลจากสุรทิน”แล้วบวกกับ “กัมมัชพลเถลิงศก”  ผลลัพธ์สำเร็จเป็น “กัมมัชพลกำเนิด”

วิธีทำ    สูตร ก. (สุรทินประสงค์ - 1) X 800 = กัมมัชพลจากสุรทิน

ข. (เวลาเกิดชั่วโมง X 60) + นาทีเกิด ÷ 1440 = ทศนิยมเวลาเกิด

ค. (ทศนิยมเวลาเกิด X 800) + (กัมมัชพลจากสุรทิน + กัมมัชพลเถลิงศก) = กัมมัชพลกำเนิด

6.1)    (196-1) X 800  = 156000 เป็นกัมมัชพลจากสุรทิน

6.2)   (5 X60) + 45 ÷ 1440  = 0.24 เป็นทศนิยมเวลาเกิด

6.3)   (0.24 X 800) + (156000+412 ) = 155969

ดังนั้น กัมมัชพลกำเนิด คือ 155969

7.หาอุจพลกำเนิด

ก.ให้เอา”เศษกัมมัช” ที่ได้จากการหา”หรคุณอัตตา”ในข้อ 2 หารด้วย 800 ลัพธ์เป็น “ทศนิยมเศษกัมมัช”

ข.ต่อไปให้เอา”กัมมัชพลเถลิงศก” หารด้วย 800  ผลลัพธ์ เป็น”ทศนิยมกัมมัชพล”

ค.ตั้ง”หรคุณเถลิงศก”ลง ลบออก 1บวกด้วย”ทศนิยมเศษกัมมัช” ได้ผลลัพธ์เท่าใดนำไปลบกับ 621 หารด้วย 3232  เศษที่เหลือจากผลการเป็น “อุจพลจากเถลิงศก”

ง.ให้ตั้งสุรทินประสงค์ลง ลบออกเสีย 1 แล้วบวกด้วย ”ทศนิยมกัมมัชพล” แล้วนำไปบวกกับ “ทศนิยมเวลาเกิด”แล้วบวกกับ“อุจพลจากเถลิงศก” ผลลัพธ์ได้เท่าใดให้ตราไว้ (ปัดเศษทิ้ง)

จ.นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ ง. แล้วบวกด้วย 1 ผลลัพธ์สำเร็จเป็น “อุจจพลกำเนิด” (หมายเหตุ หากอุจพลกำเนิดมีค่ามากกว่าจำนวน 3232 ให้เอา 3232 ลบออกก่อน จึงจะเป็น อุจจพลกำเนิด)

วิธีทำ    สูตร ก. เศษกัมมัช ÷  800   = ”ทศนิยมเศษกัมมัช”

ข. กัมมัชพลเถลิงศก ÷  800   = ”ทศนิยมกัมมัชพล”

ค. (หรคุณเถลิงศก -1) + ทศนิยมเศษกัมมัช - 621 ÷ 3232  = อุจพลจากเถลิงศก

ง. (สุรทินประสงค์ -1 ) + ทศนิยมกัมมัชพล +ทศนิยมเวลาเกิด+ อุจพลจากเถลิงศก” = ลัพธ์ตั้งไว้ ปัดเศษทิ้งไป

จ.ผลลัพธ์ข้อ ง. + 1   = อุจพลกำเนิด (หากเกินกว่า 3232 ให้เอา 3232 ลบออก)

7.1)        388 ÷  800  = 0.485 ”ทศนิยมเศษกัมมัช”

7.2)       412 ÷  800   = 0.515 ”ทศนิยมกัมมัชพล”

7.3)        (491274 -1 )+ 0.485 - 621÷ 3232  = 151.8107936 “อุจพลจากเถลิงศก”

7.4)       (196-1) + 0.485 + 0.24 +151.8107936 = 347.5357936 (ต่อไปให้ปัดเศษทิ้ง)

7.5)       347 + 1  = 348

จำนวน 348 ไม่เกินกว่าจำนวน 3232  ดังนั้น อุจจพลกำเนิด คือ 348

8.หาวารกำเนิด

ให้เอา”หรคุณกำเนิด” ลง เอา 7 หาร เศษที่เหลือเป็นวารกำเนิด

วิธีทำ  สูตร (หรคุณกำเนิด ÷  7 )  = เศษเป็นวารกำเนิด

8.1) 491470÷  7     =  70210 เศษ 0

8.2) ดังนั้น วารกำเนิด คือ 0


สำเร็จเป็นการคำนวณ ดังนี้

หรคุณกำเนิด ๔๙๑๔๗๐

กัมมัชพลกำเนิด ๑๕๕๙๖๙

อวมานกำเนิด ๑๑๓

มาสเกณฑ์กำเนิด ๑๑๖๖๔๒

ดิถีกำเนิด ๒๔

อุจจพลกำเนิด ๓๔๘

วารกำเนิด