Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

SamvatsarasShaka

สังวัตสาระศักราช  ปีพฤหัสจักร

สังวัตสรศก Samvatsaras Shaka (संवत्सर) [ภาษาไทยนิยมใช้ว่า สมพัตสร แต่จะใช้ สัมวัตสรศก ก็ได้] เป็นศักราชคำนวณจากรอบพฤหัสจักรของฮินดูโบราณ  คำว่าสังวัตสาระ นั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าปี ซึ่งมีชื่อศักราชจำนวน 60 ชื่อ หรือ 60 ปี ซึ่งคำนวณจาก 5 รอบพฤหัสจักร (Jovian years) โดยใช้หมุนเวียนกันไปรอบละ 60 ปี ซึ่งคล้ายๆกับทฤษฎี 六十甲子 หลักจับกะจื้อ ของจีน

ในจำนวน 60 ปีนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่ 1 นับจากปีแรก-ปีที่ 20  ครองโดยพระพรหม กลุ่มที่ 2 นับจากปีที่ 21-40 ครองโดยพระวิษณุ และกลุ่มสุดท้าย นับจากปีที่ 41 -60 ครองโดยพระศิวะ ซึ่งศักราชนี้มีแนวคิดคล้ายกับปฏิทินจูเลียนคือ ปีอธิกสุรทิน(366 วัน)ในทุกๆ 4 ปี  และจะเปลี่ยนปีไปตามปีมหาศักราชแบบฮินดู

ระบบสุริยคติ-โดยวันขึ้นศักราชใหม่ หรือปีใหม่ตามปฏิทินแห่งชาติอินเดียจะตรงกับวันแรกของเดือนไจตระ(เดือนจิตตรา-สุริยคติ,ระบบสายนะ) หรือตรงกับ วสันตวิษุวัต  (Vernal equinox)  คือวันที่ 20 มีนาคม แต่สำหรับปีอธิกสุรทิน เดือนไจตระจะมี 31 วัน ดังนั้นวันปีใหม่ก็จะเริ่มเป็นวันที่ 21 มีนาคมแทน

ระบบจันทรคติ-แต่สำหรับปฏิทินจันทรคติฮินดู  วันขึ้นศักราชใหม่ หรือปีใหม่จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำของเดือนไจตระ(เดือนจิตตรา-จันทรติ,ระบบนิรายนะ) ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมท้องถิ่นของชาวฮินดูเกือบทุกพื้นที่ หรือตรงกับเดือนมีนาคมในปีปกติมาส หรือเดือน เมษายน สำหรับปีอธิกมาส หรือตรงกับของไทยคือวันขึ้น 1ค่ำเดือน 5 ซึ่งก็คือวันเปลี่ยนปีนักษัตรของไทย

มหาศักราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาศักราช (ตัวย่อ ม.ศ.;  Shalivahana era, Saka era) เป็นศักราชที่ใช้ตามปีครองราชย์ของพระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรกุษาณะ บ้างก็ว่า พระเจ้าสลิวาหนะ ศากยะวงศ์องค์หนึ่ง ที่มีอาณาเขตยิ่งใหญ่ปกครองอาณาเขตถึงบริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ อินเดียส่วนเหนือ อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน และส่วนตะวันตกของจีน ปีมหาศักราชนั้นในหนังสือไทยจะอ้างถึงปีที่เริ่มครองราชย์คือ พ.ศ. 621 (ค.ศ. 78)ในขณะที่หนังสือต่างประเทศกล่าวว่าครองราชย์ในปี ค.ศ. 127 (พ.ศ. 670) ด้านสารานุกรมบริเตนนิการะบุว่าไม่ทราบปีครองราชย์ที่แน่นอน คาดว่าอยู่ในช่วง ค.ศ. 78 - 144

 

มหาศักราชแพร่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้จารึกต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัยและอาณาจักรใกล้เคียง ต่างใช้มหาศักราชเป็นส่วนใหญ่ คาดว่าไทยเลิกใช้มหาศักราชในปี พ.ศ. 2112 โดยเปลี่ยนไปใช้จุลศักราชแทน อย่างไรก็ตามมีการใช้มหาศักราชอยู่บ้างหลังจากนั้น ดังปรากฏในจารึกวัดไชยวัฒนาราม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ปัจจุบันการแปลงมหาศักราช เป็นพุทธศักราช ให้เอา 621 บวกปี มหาศักราชนั้นจะได้ปี พุทธศักราช

 

ชื่อปีพฤหัสจักร รอบละ 60 ปี

   ศักราช วิกรม สัมวตะ विक्रम संवत 
ลำดับ ชื่อ สันสกฤต เทียบ ค.ศ. รอบปัจจุบัน รอบก่อนหน้า1  รอบก่อนหน้า2
(Gregorian)
1 ประภะวะ प्रभव 2044 1987-1988 CE 1927-1928 CE 1867-1868 CE
2 วิภะวะ विभव 2045 1988-1989 CE 1928-1929 CE 1868-1869 CE
3 ศุกละ शुक्ल 2046 1989-1990 CE 1929-1930 CE 1869-1870 CE
4 ประโมทะ प्रमोद 2047 1990-1991 CE 1930-1931 CE 1870-1871 CE
5 ประชาปะติ प्रजापति 2048 1991-1992 CE 1931-1932 CE 1871-1872 CE
6 อังคิระสะ अंगिरस 2049 1992-1993 CE 1932-1933 CE 1872-1873 CE
7 ศรีมุขะ श्रीमुख 2050 1993-1994 CE 1933-1934 CE 1873-1874 CE
8 ภาวะ भाव 2051 1994-1995 CE 1934-1935 CE 1874-1875 CE
9 ยุวะ युव 2052 1995-1996 CE 1935-1936 CE 1875-1876 CE
10 ธาตา/ธาตฤ धाता/धातृ 2053 1996-1997 CE 1936-1937 CE 1876-1877 CE
11 อีศวะระ ईश्वर 2054 1997-1998 CE 1937-1938 CE 1877-1878 CE
12 พะหุธานยะ बहुधान्य 2055 1998-1999 CE 1938-1939 CE 1878-1879 CE
13 ประมาถี प्रमाथी 2056 1999-2000 CE 1939-1940 CE 1879-1880 CE
14 วิกระมะ विक्रम 2057 2000-2001 CE 1940-1941 CE 1880-1881 CE
15 วฤษะประชา वृषप्रजा 2058 2001-2002 CE 1941-1942 CE 1881-1882 CE
16 จิตระภานุ चित्रभानु 2059 2002-2003 CE 1942-1943 CE 1882-1883 CE
17 สวะภานุ स्वभानु 2060 2003-2004 CE 1943-1944 CE 1883-1884 CE
18 ตาระณะ तारण 2061 2004-2005 CE 1944-1945 CE 1884-1885 CE
19 ปารถิวะ पार्थिव 2062 2005-2006 CE 1945-1946 CE 1885-1886 CE
20 อะวยะยะ/วยะยะ अव्यय/व्यय 2063 2006-2007 CE 1946-1947 CE 1886-1887 CE
21 สรรวะชีตะ सर्वजीत 2064 2007-2008 CE 1947-1948 CE 1887-1888 CE
22 สรรวะธารี सर्वधारी 2065 2008-2009 CE 1948-1949 CE 1888-1889 CE
23 วิโรธี विरोधी 2066 2009-2010 CE 1949-1950 CE 1889-1890 CE
24 วิกฤติ विकृति 2067 2010-2011 CE 1950-1951 CE 1890-1891 CE
25 ขะระ खर 2068 2011-2012 CE 1951-1952 CE 1891-1892 CE
26 นันทะนะ नंदन 2069 2012-2013 CE 1952-1953 CE 1892-1893 CE
27 วิชะยะ विजय 2070 2013-2014 CE 1953-1954 CE 1893-1894 CE
28 ชะยะ जय 2071 2014-2015 CE 1954-1955 CE 1894-1895 CE
29 มันมะถะ मन्मथ 2072 2015-2016 CE 1955-1956 CE 1895-1896 CE
30 ทุรมุขะ दुर्मुख 2073 2016-2017 CE 1956-1957 CE 1896-1897 CE
31 เหวิฬัมพิ हेविळंबि 2074 2017-2018 CE 1957-1958 CE 1897-1898 CE
32 วิฬัมพิ विळंबि 2075 2018-2019 CE 1958-1959 CE 1898-1899 CE
33 วิการี विकारी 2076 2019-2020 CE 1959-1960 CE 1899-1900 CE
34 ศารวะรี शार्वरी 2077 2020-2021 CE 1960-1961 CE 1900-1901 CE
35 ปละวะ प्लव 2078 2021-2022 CE 1961-1962 CE 1901-1902 CE
36 ศุภะกฤตะ शुभकृत 2079 2022-2023 CE 1962-1963 CE 1902-1903 CE
37 โศภะกฤตะ शोभकृत 2080 2023-2024 CE 1963-1964 CE 1903-1904 CE
38 โกรธี क्रोधी 2081 2024-2025 CE 1964-1965 CE 1904-1905 CE
39 วิศวาวะสุ विश्वावसु 2082 2025-2026 CE 1965-1966 CE 1905-1906 CE
40 ปะราภะวะ पराभव 2083 2026-2027 CE 1966-1967 CE 1906-1907 CE
41 ปละวังคะ प्लवंग 2084 2027-2028 CE 1967-1968 CE 1907-1908 CE
42 กีละกะ कीलक 2085 2028-2029 CE 1968-1969 CE 1908-1909 CE
43 เสามยะ सौम्य 2086 2029-2030 CE 1969-1970 CE 1909-1910 CE
44 สาธาระณะ साधारण 2087 2030-2031 CE 1970-1971 CE 1910-1911 CE
45 วิโรธะกฤตะ विरोधकृत 2088 2031-2032 CE 1971-1972 CE 1911-1912 CE
46 ปะริธาวี परिधावी 2089 2032-2033 CE 1972-1973 CE 1912-1913 CE
47 ประมาที प्रमादी 2090 2033-2034 CE 1973-1974 CE 1913-1914 CE
48 อานันทะ आनंद 2091 2034-2035 CE 1974-1975 CE 1914-1915 CE
49 รากษะสะ राक्षस 2092 2035-2036 CE 1975-1976 CE 1915-1916 CE
50 นะละ/อะนะละ नल/अनल 2093 2036-2037 CE 1976-1977 CE 1916-1917 CE
51 ปิงคะละ पिंगल 2094 2037-2038 CE 1977-1978 CE 1917-1918 CE
52 กาละยุกตะ कालयुक्त 2095 2038-2039 CE 1978-1979 CE 1918-1919 CE
53 สิทธารถี सिद्धार्थी 2096 2039-2040 CE 1979-1980 CE 1919-1920 CE
54 เราทระ रौद्र 2097 2040-2041 CE 1980-1981 CE 1920-1921 CE
55 ทุรมะติ दुर्मति 2098 2041-2042 CE 1981-1982 CE 1921-1922 CE
56 ทุนทุภี दुन्दुभी 2099 2042-2043 CE 1982-1983 CE 1922-1923 CE
57 รูธิโรทคารี  रूधिरोद्गारी 2100 2043-2044 CE 1983-1984 CE 1923-1924 CE
58 รักตากษี रक्ताक्षी 2101 2044-2045 CE 1984-1985 CE 1924-1925 CE
59 โกรธะนะ क्रोधन 2102 2045-2046 CE 1985-1986 CE 1925-1926 CE
60 อักษะยะ अक्षय 2103 2046-2047 CE 1986-1987 CE 1926-1927 CE

***ขอบพระคุณท่าน อาจารย์ Dulyasujarit Thawatchai ที่ช่วยแนะการแปล

สังวัตสรศกSamvatsarasShaka (संवत्सर)[ภาษาไทยนิยมใช้ว่า สมพัตสร แต่จะใช้ สัมวัตสรศก ก็ได้] เป็นศักราชคำนวณจากรอบพฤหัสจักรของฮินดูโบราณ คำว่าสังวัตสาระ นั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าปี ซึ่งมีชื่อศักราชจำนวน 60 ชื่อ หรือ 60 ปี ซึ่งคำนวณจาก 5 รอบพฤหัสจักร(Jovian years)โดยใช้หมุนเวียนกันไปรอบละ 60 ปี