Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

51. หริหรพรหมโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 8 หรืออยู่ในเรือนที่ 12 จากเจ้าเรือนที่ 2 หรือถ้าพฤหัสบดี, จันทร์ และพุธ อยู่ในเรือนที่ 4 ในเรือนที่ 9 และในเรือนที่ 8 จากเจ้าเรือนที่ 7 หรือถ้าอาทิตย์, ศุกร์ และอังคารอยู่ในเรือนที่ 4 ในเรือนที่ 10 และในเรือนที่ 11 จากลัคนาธิปติ – (หะริหะระ – วิเศษรูปของวิษณุกับศิวะรวมกัน)

ผล – ผู้ได้โชคนี้จะเชี่ยวชาญทางพระเวท มีความสัตย์ แวดล้อมด้วยสิ่งที่พอใจ คำพูดอ่อนหวานและให้ผู้ฟังเกิดความยินดี พอใจทางกามารมณ์ ชนะศัตรู ช่วยเหลือผู้อื่น และทำคุณงามความดี

 

 

ข้อสังเกต – โชคนี้มี 3 สัมพันธภาพ คือ

(ก)       นับจากเจ้าเรือนที่ 2 ศุภเคราะห์ต้องอยู่ในเรือนที่ 8 หรืออยู่ในเรือนที่ 12

(ข)       นับจากเจ้าเรือนที่ 7 พฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนที่ 4 จันทร์อยู่ในเรือนที่ 9 และพุธอยู่ในเรือนที่ 8

(ค)       นับจากลัคนาธิปติ – อาทิตย์ต้องอยู่ในเรือนที่ 4 ศุกร์อยู่ในเรือนที่ 10 และอังคารอยู่ในเรือนที่ 11

โชคการกต้องมีกำลังแรงและอยู่ในเรือนที่กล่าวในโศลก จึงจะได้รับผลของโชคนี้ ท่านกำหนดเอาเรือนเด่นของลัคน์ของเจ้าเรือนที่ 2 และของเจ้าเรือนที่ 7 นี่ดูมีเหตุผลดีในการพิจารณาถึงความสำคัญ 3 ประการ คือลัคน์แสดงถึงการเกิดหรือการสร้างของแต่ละบุคคล เรือนที่ 2 แสดงถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมาก ส่วนเรือนที่ 7 เป็นเรือนของมารการก แสดงถึงการทำลาย กิจกรรม 3 ประการในการสร้าง, การบำรุงรักษา และการทำลาย เป็นหน้าที่ของตรีเทพคือ พรหม, วิษณุหรือหริ และมเหศวรหรือหระ ฉะนั้นโชคนี้จึงได้ชื่อว่าหริหรพรหมโชค

--------------------------------------------