Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

สารบัญ

˜

ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

บทที่    1     จักราศีและดาวเคราะห์ 1

1.     จักรราศี                                                                                                      1

2.     สุรียวิถี                                                                                                       1

3.     ราศีในจักรราศี                                                                                             1

4.     นักษัตร                                                                                                      1

5.     ระบบดาวเคราะห์                                                                                          2

6.     การหมุนเวียน                                                                                              2

7.     กำลังโคจรของดาวเคราะห์                                                                             3

8.     พักร์และเสริด                                                                                              4

บทที่    2 ข้อสำคัญขั้นต้นบางอย่าง

9.     ราศีและระยะของราศี                                                                                     6

10.   นักษัตรและระยะของนักษัตร                                                                            6

11.   ราศีเคลื่อนไหว                                                                                             8

12.   ราศีคงที่                                                                                                     8

13.   ราศีสามัญ                                                                                                   8

14.   ราศีคี่                                                                                                         8

15.   ราศีคู่                                                                                                         8

16.   ราศีฝ่ายสูง                                                                                                  8

17.   ราศีฝ่ายต่ำ                                                                                                  8

18.   ศิโรทัยราศี                                                                                                  8

19.   ปรุสโตทัยราศี                                                                                              8
ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

20.   จัตุรโกณ                                                                                                  8

21.   ตรีโกณ                                                                                                    8

22.   ปันะปะระ                                                                                                  8

23.   อะโภกลิมาส                                                                                             9

24.   อุปจัย                                                                                                      9

25.   ดาวเคราะห์เจ้าราศี                                                                                      9

26.   มหาอุจจ์                                                                                                  9

27.   นิจจ์                                                                                                        9

28.   ศุภเคราะห์และบาปเคราะห์                                                                            9

29.   เพศ                                                                                                         9

30.   มูลตรีโกณ                                                                                                9

31.   เครือสัมพันธ์                                                                                             9

32.   การก                                                                                                      10

33.   ภวะ                                                                                                        11

34.   มาตราโหราศาสตร์                                                                                     12

35.   แกนและขั้นของพิภพ                                                                                  12

36.   วิศวเรขา                                                                                                  12

37.   อักษางศ                                                                                                  12

38.   เรขางศ                                                                                                    12

39.   นาทิวฤตต์                                                                                                13

40.   กเษปะ                                                                                                     13

41.   กรานติ                                                                                                     13

บทที่    3     อายะนางศ

42.   จุดวิษุวัต                                                                                                  14

43.   การเคลื่อนของวิษุวัต                                                                                   14ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

44.   จักรราศีเคลื่อนที่และคงที่                                                                              14

45.   ระบบสายะนะและนิรายะนะ                                                                            14

46.   อายะนางศ                                                                                                15

47.   วันที่มีอากาศร้อน                                                                                        15

48.   ไม่รู้วันแน่นอนเมื่อทับกันสนิท                                                                        15

49.   การใช้อายะนางศ                                                                                        16

50.   วิธีตัดอายะนางศ                                                                                         16

บทที่    4     ราศีมานัส

51.   วิถันดร                                                                                                     18

52.   ราศีมานัส                                                                                                 18

53.   จาระขัณธ์                                                                                                 18

54.   ระยะเวลาที่ราศีขึ้นสู่ขอบฟ้า                                                                           19

55.   พิจารณาราศีมานัส                                                                                      19

56.   เวลาของราศีในวิถันดรใต้                                                                              21

บทที่    5     อาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต

57.   ประจักษ์เวลาอาทิตย์ขึ้น – ตก                                                                        22

58.   เวลาเที่ยงจริง                                                                                             22

59.   อหะและราตรี                                                                                             22

60.   ตัดเวลาอาทิตย์ ขึ้น – ตก                                                                             23

บทที่    6     เวลา

61.   ส่วนต่าง ๆ ของเวลา                                                                                    30

62.   เวลามัธยมท้องถิ่น                                                                                       31
ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

63.   เวลาอัตรา                                                                                                   33

64.   ดวงชะตาตัวอย่าง                                                                                         34

65.   สุริโยทัยชนม์กาลฆทิกา                                                                                  34

บทที่    7     เคราะห์สผุด

66.   วิธีหาเคราะห์สผุด                                                                                         36

67.   ทีฆันดรนิรายะนะของดาวเคราะห์                                                                      40

บทที่    8     ลัคน์สผุด

68.   ลัคน์                                                                                                         41

69.   เดือนสุริยะคติ                                                                                              41

70.  หาที่หรือจุดของลัคน์                                                                                      41

71.   ราศีกุรฑลิ                                                                                                   45

บทที่    9     ทศมะสผุด

72.   ทศะมะภวะ                                                                                                  46

73.   ราศีจักร                                                                                                      46

74.   ความเห็นในเรื่องภวะจักร                                                                                 46

75.   กฎของภวะจักร                                                                                             46

76.   ความหมายจำกัดของภวะจักร                                                                           47

77.   วิธีพิจารณาหาศูนย์กลางเวหา                                                                           47

บทที่   10    ภวะสผุด

78.   ภวะหรือเรือน                                                                                                51

79.   ภวะมัธยะ                                                                                                     51

80.   เกณฑ์ภวะ                                                                                                    51

81.   พิจารณาเกณฑ์ภวะ                                                                                         51ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

82.   เรือนสามัญ                                                                                                  52

83.   ภวะมัธยของเรือนสามัญ                                                                                  52

84.   ภวะสนธิ                                                                                                      55

85.   พิจารณาหาภวะสนธิ                                                                                       56

86.   บูรพาและอุดรภาคของภวะ                                                                               57

บทที่    11   โษทศะวาระค์

87.   วาระค์                                                                                                         59

88.  โษทศะวาระ                                                                                                   59

89.   ษัฑวาระค์                                                                                                    59

90.   สัปฏวาระค์                                                                                                   59

91.   ทศะวาระค์                                                                                                    59

92.   โษทศะวาระค์                                                                                                60

93.   ราศี                                                                                                             60

94.   โหรา                                                                                                           60

95.   ตรียางศ                                                                                                        61

96.   จัตุรฐางศ                                                                                                      62

97.   ปัญจางศ                                                                                                      62

100. อัฑฎางศ                                                                                                      64

101. นวางศ                                                                                                         64

102. นวางศและนักษัตรบาท                                                                                     66

103. นวางศจักร                                                                                                     67

104. ทศางศ                                                                                                          68


ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

105. เอกาทศางศ                                                                                                68

106. ทวาทศางศ                                                                                                 68

107. โษทศางศ                                                                                                  69

108. ฅฤมศางศ                                                                                                   69

109. ษัสฎิอางศ                                                                                                  70

110. ฆฑิกางศ                                                                                                    70

111. ข้อสังเกตทั่วไป                                                                                            71

บทที่    12   เจ้าวาระค์

112. เจ้าราศี                                                                                                       72

113. เจ้าโหรา                                                                                                     72

114. เจ้าตรียางศ์                                                                                                 73

115. เจ้าสัปฐางศ์                                                                                                74

116. เจ้านวางศ์                                                                                                  74

117. เจ้าทวาทศางศ์                                                                                            75

บทที่    13   สูตรต่าง ๆ

118. จาระขัณฑ์                                                                                                  76

119. อาทิตย์ขึ้น – อาทิตย์ตก                                                                                 76

120. อันโตนาที                                                                                                  80

121. อัตราเวลาทีฆันดรจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศสยาม                                                 81
ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

ตัวอย่าง :

1.   ตัดอายะนางศ                                                                                                                   17

2.   หาราศีมานัส                                                                                                                     20

3.   หาราศีมานัส                                                                                                                     20

4.   หาเวลากลางวันกลางคืนและอาทิตย์ ขึ้น – อาทิตย์ตก                                             25

5.   หาเวลากลางวันกลางคืนและอาทิตย์ ขึ้น – อาทิตย์ตก                                             27

6.   หาเวลามัธยมท้องถิ่น                                                                                                      32

7.   หาเวลามัธยมท้องถิ่น                                                                                                      34

8.   หาสุรโยทัยชนม์กาลฆฑิกา                                                                                           35

9.   หาสุรโยทัยชมม์กาลฆทิกา                                                                                            35

10. หานิรายะนะทีฆันดรดาวเคราะห์                                                                                 36

11. หาลัคน์                                                                                                                               42

12. หาสภาวะของนะตะ                                                                                                       49

13. หาเวลาอุนนะตะ                                                                                                              49

14. หามัธยลัคน์นิรานะยะ                                                                                                                    49

15. หาทีฆันดรของอัสตลัคน์และปาตาละลัคน์                                                                51

16. หาเรขาของสุริยวิถี                                                                                                           53

17. หาภาวะมัธยของเรือนสามัญ                                                                                        53

18. หาภวะสผุดในชะตาตัวอย่าง                                                                                         55

19. หาทีฆันดรของอารัมภะสนธิ                                                                                        56

20. บูรพาและอุตตรภาคของภวะ                                                                                        57

ดารา – โหราศาสตร์                                                                                         หน้า

21. หาราศีและเจ้าราศี                                                                                                            60

22. หาโหราและเจ้าโหรา                                                                                                      61

23. หาตรียางศและเจ้าตรียางศ์                                                                                             62

24. หาสัปฐางศและเจ้าสัปฐางศ                                                                                          63

25. หานวางศและเจ้านวางศ                                                                                                65

26. หานักษัตรและบาท                                                                                                         67

27. นวางศ์กุณฑลิ                                                                                                                   67

28. หาทวาทศางศและเจ้าทวาทศางศ                                                                                  68

29. หาตฤมศางศและเจ้าตฤมศางศ                                                                                      69

30. ตารางสัปฎาวาระค์                                                                                                          71

 

สารบัญ

˜

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

บทที่ 1 จักราศีและดาวเคราะห์ 1

1. จักรราศี 1

2. สุรียวิถี 1

3. ราศีในจักรราศี 1

4. นักษัตร 1

5. ระบบดาวเคราะห์ 2

6. การหมุนเวียน 2

7. กำลังโคจรของดาวเคราะห์ 3

8. พักร์และเสริด 4

บทที่ 2 ข้อสำคัญขั้นต้นบางอย่าง

9. ราศีและระยะของราศี 6

10. นักษัตรและระยะของนักษัตร 6

11. ราศีเคลื่อนไหว 8

12. ราศีคงที่ 8

13. ราศีสามัญ 8

14. ราศีคี่ 8

15. ราศีคู่ 8

16. ราศีฝ่ายสูง 8

17. ราศีฝ่ายต่ำ 8

18. ศิโรทัยราศี 8

19. ปรุสโตทัยราศี 8

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

20. จัตุรโกณ 8

21. ตรีโกณ 8

22. ปันะปะระ 8

23. อะโภกลิมาส 9

24. อุปจัย 9

25. ดาวเคราะห์เจ้าราศี 9

26. มหาอุจจ์ 9

27. นิจจ์ 9

28. ศุภเคราะห์และบาปเคราะห์ 9

29. เพศ 9

30. มูลตรีโกณ 9

31. เครือสัมพันธ์ 9

32. การก 10

33. ภวะ 11

34. มาตราโหราศาสตร์ 12

35. แกนและขั้นของพิภพ 12

36. วิศวเรขา 12

37. อักษางศ 12

38. เรขางศ 12

39. นาทิวฤตต์ 13

40. กเษปะ 13

41. กรานติ 13

บทที่ 3 อายะนางศ

42. จุดวิษุวัต 14

43. การเคลื่อนของวิษุวัต 14

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

44. จักรราศีเคลื่อนที่และคงที่ 14

45. ระบบสายะนะและนิรายะนะ 14

46. อายะนางศ 15

47. วันที่มีอากาศร้อน 15

48. ไม่รู้วันแน่นอนเมื่อทับกันสนิท 15

49. การใช้อายะนางศ 16

50. วิธีตัดอายะนางศ 16

บทที่ 4 ราศีมานัส

51. วิถันดร 18

52. ราศีมานัส 18

53. จาระขัณธ์ 18

54. ระยะเวลาที่ราศีขึ้นสู่ขอบฟ้า 19

55. พิจารณาราศีมานัส 19

56. เวลาของราศีในวิถันดรใต้ 21

บทที่ 5 อาทิตย์อุทัยและอัษฎงคต

57. ประจักษ์เวลาอาทิตย์ขึ้น ตก 22

58. เวลาเที่ยงจริง 22

59. อหะและราตรี 22

60. ตัดเวลาอาทิตย์ ขึ้น ตก 23

บทที่ 6 เวลา

61. ส่วนต่าง ๆ ของเวลา 30

62. เวลามัธยมท้องถิ่น 31

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

63. เวลาอัตรา 33

64. ดวงชะตาตัวอย่าง 34

65. สุริโยทัยชนม์กาลฆทิกา 34

บทที่ 7 เคราะห์สผุด

66. วิธีหาเคราะห์สผุด 36

67. ทีฆันดรนิรายะนะของดาวเคราะห์ 40

บทที่ 8 ลัคน์สผุด

68. ลัคน์ 41

69. เดือนสุริยะคติ 41

70. หาที่หรือจุดของลัคน์ 41

71. ราศีกุรฑลิ 45

บทที่ 9 ทศมะสผุด

72. ทศะมะภวะ 46

73. ราศีจักร 46

74. ความเห็นในเรื่องภวะจักร 46

75. กฎของภวะจักร 46

76. ความหมายจำกัดของภวะจักร 47

77. วิธีพิจารณาหาศูนย์กลางเวหา 47

บทที่ 10 ภวะสผุด

78. ภวะหรือเรือน 51

79. ภวะมัธยะ 51

80. เกณฑ์ภวะ 51

81. พิจารณาเกณฑ์ภวะ 51

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

82. เรือนสามัญ 52

83. ภวะมัธยของเรือนสามัญ 52

84. ภวะสนธิ 55

85. พิจารณาหาภวะสนธิ 56

86. บูรพาและอุดรภาคของภวะ 57

บทที่ 11 โษทศะวาระค์

87. วาระค์ 59

88. โษทศะวาระ 59

89. ษัฑวาระค์ 59

90. สัปฏวาระค์ 59

91. ทศะวาระค์ 59

92. โษทศะวาระค์ 60

93. ราศี 60

94. โหรา 60

95. ตรียางศ 61

96. จัตุรฐางศ 62

97. ปัญจางศ 62

100. อัฑฎางศ 64

101. นวางศ 64

102. นวางศและนักษัตรบาท 66

103. นวางศจักร 67

104. ทศางศ 68

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

105. เอกาทศางศ 68

106. ทวาทศางศ 68

107. โษทศางศ 69

108. ฅฤมศางศ 69

109. ษัสฎิอางศ 70

110. ฆฑิกางศ 70

111. ข้อสังเกตทั่วไป 71

บทที่ 12 เจ้าวาระค์

112. เจ้าราศี 72

113. เจ้าโหรา 72

114. เจ้าตรียางศ์ 73

115. เจ้าสัปฐางศ์ 74

116. เจ้านวางศ์ 74

117. เจ้าทวาทศางศ์ 75

บทที่ 13 สูตรต่าง ๆ

118. จาระขัณฑ์ 76

119. อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก 76

120. อันโตนาที 80

121. อัตราเวลาทีฆันดรจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศสยาม 81

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

ตัวอย่าง :

1. ตัดอายะนางศ 17

2. หาราศีมานัส 20

3. หาราศีมานัส 20

4. หาเวลากลางวันกลางคืนและอาทิตย์ ขึ้น อาทิตย์ตก 25

5. หาเวลากลางวันกลางคืนและอาทิตย์ ขึ้น อาทิตย์ตก 27

6. หาเวลามัธยมท้องถิ่น 32

7. หาเวลามัธยมท้องถิ่น 34

8. หาสุรโยทัยชนม์กาลฆฑิกา 35

9. หาสุรโยทัยชมม์กาลฆทิกา 35

10. หานิรายะนะทีฆันดรดาวเคราะห์ 36

11. หาลัคน์ 42

12. หาสภาวะของนะตะ 49

13. หาเวลาอุนนะตะ 49

14. หามัธยลัคน์นิรานะยะ 49

15. หาทีฆันดรของอัสตลัคน์และปาตาละลัคน์ 51

16. หาเรขาของสุริยวิถี 53

17. หาภาวะมัธยของเรือนสามัญ 53

18. หาภวะสผุดในชะตาตัวอย่าง 55

19. หาทีฆันดรของอารัมภะสนธิ 56

20. บูรพาและอุตตรภาคของภวะ 57

ดารา โหราศาสตร์ หน้า

21. หาราศีและเจ้าราศี 60

22. หาโหราและเจ้าโหรา 61

23. หาตรียางศและเจ้าตรียางศ์ 62

24. หาสัปฐางศและเจ้าสัปฐางศ 63

25. หานวางศและเจ้านวางศ 65

26. หานักษัตรและบาท 67

27. นวางศ์กุณฑลิ 67

28. หาทวาทศางศและเจ้าทวาทศางศ 68

29. หาตฤมศางศและเจ้าตฤมศางศ 69

30. ตารางสัปฎาวาระค์ 71