Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

อารัมภบท

˜

บทความในโหราวิทยาเล่ม 2 นี้  เป็นคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของโหราศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้และเข้าใจในขั้นต้น  เป็นคำอธิบายสั้น ๆ แต่มีความหมายอย่างกว้างขวาง  ปราศจากข้อความที่ยากเกินที่ผู้เริ่มศึกษาจะเข้าใจตามได้  ได้พยายามเรียบเรียงให้เหมาะสมพอควรแก่ท่านที่ต้องการจะก้าวหน้าในวิชานี้โดยรวดเร็ว  หวังว่าจะเป็นการช่วยเหลือขั้นต้นแก่ท่านที่ตั้งใจศึกษาโหราศาสตร์ให้ปราศจากความมืนงงสับสน  แม้แต่ท่านที่มีเชาว์และปฏิภาณเพียงปานกลางก็พอจะเข้าใจได้  เพราะได้เสนอให้กระจ่างแจ้งโดยวิธีสามัญที่สุด  แต่วิทยากรใด ๆ ก็ดียากที่ผู้เริ่มศึกษาจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งจากตำราอย่างเดียว  (เว้นแต่ท่านที่มีปฏิภาณพิเศษ)  จำต้องได้รับความแนะนำด้วยวาจาจากท่านผู้รู้บ้าง  แต่อย่างไรก็ดี  ขอให้ท่านที่เริ่มศึกษาโหราศาสตร์จากตำราโหราวิทยา  พึงสังวรไว้ด้วยว่าจะต้องศึกษาด้วยความสุขุมรอบคอบไปเป็นคั่น ๆ และควรหาโอกาสศึกษาไต่ถามจากท่านผู้รู้ด้วย.

ในตำราโหราวิทยาทุกเล่มเป็นโหราศาสตร์ภาระตะในอินเดีย  ประเทศซึ่งเป็นต้นตำราโหราศาสตร์  ที่ท่านโหราจารย์นำมายังประเทศนี้แต่โบราณกาล  ฉะนั้นข้อความบางอย่างอาจมีคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างเนื่องแต่กาลเวลาได้ล่วงแล้วมานาน  และการคัดลอกมาแล้วหลายต่อหลายทอด  รวมทั้งการสอบสวนแก้ไขเพิ่มเติมให้เข้าแก่ปรากฏการที่เป็นจริงสมด้วยกาลสมัยของท่านโหราจารย์ปัจจุบัน

อนึ่งความหมายหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เห็นว่าใช้อย่างของเราโดยไม่เสียผลของความสำคัญ  และสะดวกในการเขียนและการจดจำก็ได้ใช้อย่างของเรา  เว้นแต่ศัพท์บางคำที่ยังไม่พบที่ใช้ในตำราโหราศาสตร์ของเรา  ก็ต้องใช้ไปตามรูปเดิมในตำราโหราศาสตร์ภารตะ.

ดาวเคราะห์ในโหราศาสตร์ภารตะไม่มีดาวเคราะห์มตฤยู  ถึงแม้ของเราก็ได้ทราบว่าเพิ่มมีมาขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 4 และมีกำลังโคจรตรงกับดาวเคราะห์  เฮอร์เชล  (Herahel) ของโหราศาสตร์ฝ่ายตะวันตก.

รัตน์.

โหราวิทยา

˜

สารบาญ                                                                                                                                                หน้า

บทที่ 1  คำอธิบายสิ่งที่ควรรู้                                                                                                                   1

ราศีของจักรราศี                                                                                                                         2

ความหมายและลักษณะที่ได้จากดาวเคราะห์                                                                      6

เครือสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์                                                                                         7

สัมพันธ์ภาพระหว่างดาวเคราะห์และราศี                                                                                                                  10

ตารางแสดงสัมพันธ์ภาพระหว่างดาวเคราะห์และราศี                                                   11

อวัสถาของดาวเคราะห์                                                                                                          12

ทฤษฎีหรือเกณฑ์                                                                                                     14

นวางส์จักร                                                                                                                                15

ตารางนวางส์และเจ้านวางส์                                                                                                 16

บทที่ 2  ชัยแนะนำในการวินิยฉัย                                                                                                       18

ฉัตพละ                                                                                                                                      18

โยค                                                                                                                                             21

บทที่ 3  อายุรวัยและมรณะ                                                                                                                   25

บทที่ 4  รูปลักษณะ  อุปนิสัย  จิตใจ  สุภาพ   โรค                                                                          29

ราศีกำเนิด                                                                                                                                 29

จรราศี                                                                                                                                        31

สถีระราศี                                                                                                                                  32

ทวิภวะราศี                                                                                                                                32

โหราวิทยา

สารบาญ                                                                                                                                                หน้า

บทที่ 5  การศึกษาและการเงิน                                                                                                            35

บทที่ 6  อาชีวะ                                                                                                                                       38

บทที่ 7  บิดามารดา  ญาติ  ศัตรู  หนี้สิน                                                                                           41

บทที่ 8  การสมรสและบุตร                                                                                                                 44

บทที่ 9  พยากรณ์เหตุการณ์จร                                                                                                             49

การวินิจฉัย                                                                                                                               52

ทศาอาทิตย์ 6 ปี                                                                                                                       56

ทศาจันทร์ 10 ปี                                                                                                                      57

ทศาอังคาร 7 ปี                                                                                                                       58

ทศาราหู 18 ปี                                                                                                                         58

ทศาพฤหัสบดี 19 ปี                                                                                                               60

ทศาพุธ 17 ปี                                                                                                                           60

ทศาเกตุ 7 ปี                                                                                                                             61

ทศาเกตุ 7 ปี                                                                                                                             61

ทศาศุกร์ 20 ปี                                                                                                                         62

บทที่ 10 ปรัสนศาสตร์                                                                                                                          64

บทที่ 11 โคจร                                                                                                                                         67