fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

บทที่ 1 ษัฑพละ                                                                                                                                                      หน้า 1

1.  ดวงชะตาตัวอย่าง     2.  รายการกำเนิด     3.  ที่เกิด     4.  เวลา

เกิด     5.  รายละเอียดอื่น ๆ      6.  นิรายะทีฆันตรของดาวเคราะห์

เมื่อเกิด   7.  เรือนมุมหรือเรือนเกณฑ์    8.  เรือนสามัญ    9.  พละ

10.  ษัฑพละ     11.  การใช้ษัฑพละ.

บทที่ 2 กำหนดผลของดาวเคราะห์ต่อเรือนชะตา                                                                                          หน้า 4

12. กำลังจากที่สถิต   13. ดาวเคราะห์ในภวะสนธิ 14   .ดาวเคราะห์

ในภวะมัธย      15. วิธีหาเขตของอิทธิพล     16.  เรขาของกำลังจาก

ที่สถิต     17.  การใช้กำลังจากที่สถิตของดาวเคราะห์.


บทที่ 3 สถานะพละ                                                                                                                                               หน้า 8

18.  สถานะพละ        19.  หน่วยปริมาณ        20.   อุจจ์พละ       21

ข้อสังเกตทั่วไป     22. สัมพันธภาพ       23.  ความสัมพันธ์ระหว่าง

ดาวเคราะห์   24.ในสาระคิกะ   25.ตาตะกะลิกะ   26. สัมพันธภาพ

ผสม     27. ดาวเคราะห์และวรรค    28. ดาวเคราะห์ครองวรรคของ

ตัวเองมากกว่า 1 วรรค       29. ดาวเคราะห์และเรือน     30.  สัปต –

วรรคพละ     31.  อุชะยุคมะราศิยางค์พละ       32.  เกณฑ์พละ   33.

เกณฑ์      34. ปันะปะระ      35. อโปกลิมาส      36.  ทเรกกณะพละ

37.   ดาวเคราะห์บุรุษเพศ        38.  ดาวเคราะห์กะเทย        39.  ดาว

เคราะห์สตรีเพศ     40.  ผลรวมของสถานะพละ.


สารบัญ                                                                          ข


บทที่ 4 ทิคะพละ                                                                                                                                              หน้า 21

41.  ทิคะพละ       42.  ทิคะหรือทิศ       43.  ดาวเคราะห์และทิศ       44.

ทิคะพละ เรขา     45.  พิจารณาหาทิคะพละเรขา.


บทที่ 5 กาละพละ                                                                                                                                              หน้า 22

46.   กาละพละ         47.   นโตนะนตะพละ         48.   เที่ยงวันเที่ยงคืน

49.  วิธีหาทิวาระตรีพละ          50.  วิธี ก.        51.  วิธี ข.        52.  ปักษ

พละ     53.  บาปะและศุภะ       54.  กฤษณปักษ์และสกุลปักษ์        55.

วิธีหาปักษพละ      56.  ไตรภาคพละ      57.  วิธีหาไตรภาคพละ      58.

สฤษฎิย์อาทิอหะระคณะ     59.  ปีและเดือน      60. อพทะธิปติ       61.

มาสาธิปติ        62.  วาระธิติ         63.  อหะระคณะ       64.  อีกวิธีหนึ่ง

65.  อพทะพละ       66.  มาสะพละ        67.  วรรคพละ        68.  โหรา

พละ        69.  โหรา           70.  วิธีหาโหราพละ        71.  อะยะนะพละ

72.   กรานติ         73.  หากรานติ         74.  ทักษิณาและอุตตรากรานติ

75.  อะยะนะพละ       76.  ยุทธพละ      77.  พิมพะปริมนะ     78.  ผล


บทที่ 6 เจษฎาพละ                                                                                                                                            หน้า 44

79.  เจษฎาพละ         80.  ข้อสังเกตทั่วไป        81.  ดาวเคราะห์ใหญ่

82.  ดาวเคราะห์น้อย         83.  การร่วมใหญ่และการร่วมน้อย      84.

การร่วมและเล็ง    85.  พักร์หรืออาการถอยหลัง   86.  เจษฎาเกรณฑ์

87.  มัธยาเคราะห์      88.  ยุค      89.  กาลกฤต       90.   อุชเชนมัธยม

เที่ยงคืน      91.  สิ่งจำเป็นต้องแก้ไข        92.  ผลรวมกาลกฤต      93.

ตรวจสอบกาลกฤต        94.  มัธยระวิ         95.  มัธททีฆันดรของดาว –

เคราะห์น้อย      96.  มัธยมทีฆันดรของอังคาร   97.  มัธยทีฆันดรของ


ค                                                                                   สารบัญ

พฤหัสบดี      98.  มัธยทีฆันดรของเสาร์      99.  มัธยทีฆันดรของดาว

เคราะห์ในชะตาตัวอย่าง      100.  ศีฆรอุจจ์         101.  ศีฆระอุจจ์ของ

ดาวเคราะห์ใหญ่        102.  ศีฆรอุจจ์ของพุธ         103.  ศีฆรอุจจ์ของ

ศุกร์         104.  ศีฆรอุจจ์ของดาวเคราะห์ในชะตาตัวอย่าง           105.

เจษฎาเกณฑ์ของดาวเคราะห์       106.  ชำระเจษฎาเกณฑ์           107.


บทที่ 7  ในสาะคิกะพละ                                                                                                                                   หน้า 57

108.  ในสาระคิกะพละ.


บทที่ 8 ทฤกพละหรือกำลังเกณฑ์                                                                                                                  หน้า 56

109.   ทฤษฎี             110.  ทฤษฎีเกณฑ์           111.  ทฤษฎีเคราะห์

112. ทรุสยาเคราะห์     113.  วิธีหาทฤษฎีเกณฑ์หรือมุมเกณฑ์ 114.

ค่าของทฤษฎี       115.  วิเศษทฤษฎี       116.  ศุภะและปาปะทฤษฎี

117.  บาปเคราะห์          118.  สุภเคราะห์         119.  ทฤษฎีบีณฑะ

120.  ทฤษฎีพละ   121  ษัฑพละบิณฑะ    122.  ดาวเคราะห์มีกำลัง

123.  ความสำคัญของกำลัง.


บทที่ 8 ภวะพละ                                                                                                                                              หน้า 65

124.  ภวะพละ            125.  ภวะธิปติพละ         126.  ภวะทิคะพละ

127.  นระราศี              128.  ชลจรราศี                129.  จัตุสบาทราศี

130.  กีฎะราศี          131.  วิธีหาทิคะพละ       132.  ภวะทฤษฎีพละ

133.  ผลรวมของภวะพละ   134.  ข้อสังเกตขั้นสุดท้าย.


สารบัญ                                                                              ง

บทที่ 10 อิษฏะแลกัษฏะผล                                                                                                                             หน้า 72

135.  ข้อสังเกตทั่วไป        136.  เจษฎาเกณฑ์ของอาทิตย์       137.

เจษฎาพละของจันทร์      138.  หาอิษฏะผล       139.  หากิษฎะผล

140.  ข้อสังเกตสุดท้าย.


สูตรต่าง ๆ                                                                                                                                                           หน้า 75

1.  อหะระคณะ 2.  จำนวนวันจากวันที่ 1 มกราคม  3.  วันสัปดาห์

4.  มัธยระวิโคจร        5.  มัธยอังคารโคจร         6.  มัธยพฤหัสบดี

โคจร        7.  มัธยเสาร์โคจร       8.  ศีฆรอุจจ์ของพุธ       9.  ศีฆร

อุจจ์ของศุกร์.


ตัวอย่าง 1 :                                                                                                                                                              หน้า 5

1. หาเรขาของกำลังที่สถิตและกำลังจากที่สถิต  2. หากำลังจากที่สถิต

3.  อุจจ์พละของดาวเคราะห์      4.  ตาตะกาสิกรสัมพันธ์ระหว่างดาว

เคราะห์      5.  สัมพันธ์ภาพผสมของดาวเคราะห์      6.  สัมพันธภาพ

ระหว่างเรือนและดาวเคราะห์       7.  อางศพิเศษ       8.  สัมพันธภาพ

9.  สัปตวรรฅของดาวเคราะห์      10.  กำลังของอุธะยุคมะราศียอางศ

ของดาวเคราะห์     11.  เกณฑ์พละของดาวเคราะห์      12.  ทเรกกณะ

พละของดาวเคราะห์      13.  ผลรวมของสถานะพละของดาวเคราะห์

14. ทิคะพละเรขาของดาวเคราะห์ ( ก ) 15. ทิคะพละของดาวเคราะห์

16.  ทิวาราตรีพละของดาวเคราะห์  ( ก )   17.  ทิวาราตรีพละของดาว

เคราะห์   ( ข )      18.  ปักษพละของดาวเคราะห์      19.  ไตรภาคพละ

20.  อพทะธิปติย     21.  มาสาธิปติย     22.  วาระธิปติย    23.  อหะระ

คณะ                       24.  หาอพทะธิปติย                25.  หามาสาธิปติย

26.  หาวาระธิปติย       27.  หาสารบัญ

อหระคณะ     28.  อพทะพละในชะตาตัวอย่าง      29.  มาสาพละใน

ชะตาตัวอย่าง        30.  วาระธิตติยพละในชะตาตัวอย่าง       31.  หา

โหระธิปติย    32.  แปลงนิรายะนะทีฆันดรของดาวเคราะห์        33.

หาอยะนะพละ    34.  เคราะห์ยุทธของดาวเคราะห์    35.  หาผลรวม

ของกาลพละ     36.  หากาลกฤต    37.  หากาลกฤตในชะตาตัวอย่าง

38.  หาเวลาอุชเชน      39.  หาผลรวมกาลกฤต     40.  สอบกาลกฤต

41.  หาทีฆันดรของมัธยระวิ     42.  หามธยาทีฆันดรของพุธแลศุกร์

43.  หามัธยทีฆันดรของอังคาร 44.  หามัธยาทีฆันดรของพฤหัสบดี

45. หามัธยทีฆันดรของเสาร์ 46. หาศีฆรอุจจ์ของอังคาร, พฤหัสบดี

และเสาร์      47.  หาศีฆรอุจจ์ของพุธ        48.  หาศีฆรอุจจ์ของศุกร์

49.   หาเจษฎาเกณฑ์ของดาวเคราะห์     50.  หาเจษฎาเกณฑ์โศธนะ

ของดาวเคราะห์   51.  หาเจษฎาพละของดาวเคราะห์    52.  ในสา –

ระคิกะพละของดาวเคราะห์ 53.  หาทฤษฎีเกณฑ์   54. ทฤษฎีบีนฑะ

55.  ทฤกพละของดาวเคราะห์  56.  ษัฑพละบีนฑะของดาวเคราะห์

57.  หาดาวเคราะห์ที่มีกำลังแลไม่มิ่กำลัง        58.  หาภวะธิปติยพละ

59.  หาภวะทิคะพละ         60.  หาผลรวมพละของเรือนทั้ง 12 เรือน

61.  หาเจษฎาพละของอาทิตย์              62.  หาเจษฎาพละของจันทร์

63.  หาอิษฏะผลของดาวเคราะห์   64.  หากัษฏะผลของดาวเคราะห์.˜