ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

 

อนิยตุทเทส

(อนิยต  ๒)

ท่านทั้งหลาย  ธรรมชื่อ  อนิยต๒เหล่านี้แล  ย่อมมาสู่อุทเทส.

๑.  อนึ่ง  ภิกษุใดผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับ  คือในอาสนะกำบัง  พอจะทำการได้กับมาตุคามผู้เดียว.อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้  เห็นภิกษุกับมาตุคาม  นั้นนั่นเทียว  พูดขึ้นด้วยธรรม๓ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือด้วยปาราชิกก็ดี  ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี  ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี    ภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่ง  พึงถูกปรับด้วยธรรม๓  ประการ  คือด้วยปาราชิกบ้าง  ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง  ด้วยปาจิตตีย์บ้าง  อีกอย่างหนึ่ง  อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใด  ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น  นี้ธรรมชื่อ  อนิยต

๒. อนึ่ง  สถานที่ไม่เป็นที่กำบังอะไรเลย  ไม่พอที่จะทำกรรม (คือ การเสพเมถุน) ได้ แต่พอเป็นที่จะพูดเคาะมาตุคาม  ด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่      และภิกษุใดผู้เดียว  สำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วยมาตุคามผู้เดียว  ในอาสนะมีรูปอย่างนั้นอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้น นั่นแล้ว  พูดขึ้นด้วยธรรม  ๒  ประการ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือด้วยสังฆาทิเสส               ก็ดี  ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี    ภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่ง  พึงถูกปรับด้วยธรรม  ๒  ประการ  คือด้วยสังฆาทิเสสบ้าง  ด้วยปาจิตตีย์บ้าง    อีกอย่างหนึ่ง  อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใด  ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น  แม้ธรรมนี้ก็ชื่อ  อนิยต.ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย  ธรรมชื่ออนิยต  ๒

ข้าพเจ้าได้แสดงขึ้นแล้วแล  ข้าพเจ้าถามท่านทั้งหลาย  ในเรื่องนั้น  ท่านทั้งหลาย  เป็นผู้บริสุทธ์แล้วหรือ.ข้าพเจ้าถาม  แม้ครั้งที่  ๒  ท่านทั้งหลาย  เป็นผู้บริสุทธ์แล้วหรือ.ข้าพเจ้าถาม  แม้ครั้งที่  ๓  ท่านทั้งหลาย  เป็นผู้บริสุทธ์แล้วหรือ?ท่านทั้งหลาย  เป็นผู้บริสุทธ์แล้วในเรื่องนี้เพราะฉะนั้น  จึงนิ่ง  ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้

อนิยตุทเทส  จบ