Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

วันพรุถินี เอกทศี

ถือปฏิบัติในวันแรม 11 ค่ำระหว่างเดือนมีนา-เมษายนของทุกปี ซึ่งชาวฮินดูเชื่อกันว่า การทำการถือพรตออดอาหารวันนี้นอกจากจะช่วยชำระล้างบาปกรรมทั้งมวลแล้ว ยังจะช่วยให้ตนเองมีโชคลาภ มีทรัพย์สินเงินทองงอกเงยขึ้นมา ซึ่งเรื่องราวของวันนี้ปรากฏในคัมภีร์ภุริษยปุราณะ โดยเป็นเรื่องสนทนาระหว่างท้าวยุธิษฐิระกับพระกฤษณะ

ศรียุธิษฐิระ มหาราช ตรัสถามพระกฤษณะว่า” โอ้ ท่านวสุเทพ ได้โปรดอธิบายความสำคัญของวัน กฤษณเอกาทศี แห่งวิสาขะมาส แก่หม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า”

ศรีกฤษณะได้ตรัสตอบว่า “ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและความเป็นศิริมงคลสูงสุด บุญกุศลสูงสุดนั้นก็คือ วันพรุถินีเอกาทศี และผู้ใดได้ถือพรตปฏิบัติในวันนี้จะชำระล้างบาปทั้งมวล และเสวยชีวิตอันเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อีกทั้งผู้ใดได้สละทรัพย์อันเป็นวัตถุ และความสุขในทางโลกทิ้งเสีย ผู้นั้นก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกข์ยิ่ง”

และเชื่อกันว่าการถือพรตอดอาหารในวันนี้จะทำให้สตรีที่มีโชคร้าย กลับกลายเป็นคนมีโชคดี (เรื่องคู่) นอกจากนี้ความสำคัญของวันนี้ยังสูงส่งกว่าการทำการบริจาคทองคำในวันที่เกิดสุริยคราส ณ ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งการถือพรตในในวันนี้กุศลย่อมเหนือกว่า และบุญกุศลนี้ย่อมส่งผลดีไปยังภพหน้า