1 Astroneemo Newslide

เว็บไซด์อาศรมศรีจักรนารท บริการให้ฤกษ์ยามมงคลชั้นสูงของโหรภารตะ จากคัมภีร์พระเวท ของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ห้ามพลาด !!! ลามะโอเล่ บรรยายธรรมที่กรุงเทพ เรื่อง "พุทธะภาวะ" มีบรรยายภาษาไทย โดยอาจารย์ชาญชัย คูณทวีลาภ

Lama Ole In Bkk