fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

dFQROr7oWzulq5FZXlliJGyA

คาถาสวดบูชา  เจ้าแม่กวนอิม

นะโมกวงซิอิม  ผ่อสัก

 

นำโมไต๋ชื้อ   ไต๋ปุย   กิวโคว่   กิวหลั่ง   กวงไต๋เล่งก้ำ   กวงสี่อิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมไต๋ชื้อ   ไต๋ปุย   กิวโคว่   กิวหลั่ง   กวงไต๋เล่งก้ำ   กวงสี่อิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมไต๋ชื้อ   ไต๋ปุย   กิวโคว่   กิวหลั่ง   กวงไต๋เล่งก้ำ   กวงสี่อิมผู่สัก ( กราบ )

 

นำโมฮู๊ก  นำโมหวบ  นำโมเจ็ง  นำโมกิวโคว่  กิวหลั่ง  กวงสี่อิมผู่สัก

ทั่งจี้โต  โอม  เกียล้อฮวดโต  เกียล้อฮวดโต  เกียออฮวดโต  ล้อเกียฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต   ซาผ่อออ  เทียงล้อซิ้ง  ตี่ล้อซิ้ง  นั้งลี่หลั่ง  หลั่งลี่ซิ้ง

เจ็กเฉียก  ใจ  เอียงห่วยอุ่ยติ๊ง   นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

 

*************************

 

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม “ นะโมบุญบารมี ”

 

นะโมบุญบารมีสูงส่ง  ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

นะโมบุญบารมีสูงส่ง  ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

นะโมบุญบารมีสูงส่ง  ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

 

นะโมพุทธองค์บารมี   นะโมบุญฤทธิ์บารมี   นะโมศักดิ์สิทธิ์บารมี   นะโมปลดทุกข์

ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง   ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์   บุญบารมีอันศักดิ์สิทธิ์

ขอจงได้ประทานบารมี  ขอจงได้ประทานบารมี  ขอทูลพึ่งบารมี  บารมีจงเวียนมา

ให้บุญบันดาลฟ้าคุ้มครอง   ดินปกป้องจงปลอดภัย   ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง

หากมีเคราะห์ร้ายสิ่งใด  ขอบุญนี้จงช่วยคุ้มครอง  ให้หลีกพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  เทอญฯ

น้ำชาจีน  ๑  ถ้วยทุกเช้า;  ผลไม้  ๒  อย่าง  ถวายวันพระ  หรือ  วันศุกร์  ดอกบัว  ๕  ดอก

 

********************************

 

มหามนต์คาถา “ เจ้าแม่กวนอิม ”  มหากรุณาธารณี

 

นะโมรัตนตรายาย   นะโมอารยะ   อวโลกิเตศะวะรายะ   โพธิสัตตวายะ

มหาสัตตวายะ       มหาการุณิกายะ     โอม      สะวะละวะติ      ศุททะนะตัสยะ

นมัสกฤตวานิมางอาระยะ     อวโลกิเตศะวะระลัน     ตะภา    นะโมนิลากันถะ

ศรีมหาปะฏะศะมิ  สระวาทวะตะศุภัม  อสิยูม  สะระวะสัตตวะ  นะโมปวสัตตวะ

นะโมภะคะ     มะภะเตตุ     ตัทยะถา    โอมอวโลกา    โลกาเต    กาละติ    อีศีลี

มหาโพธิสัตตวะ    สาโพสาโพ    มะรามะรา    มะศิมะศิ    ฤธะยุ    คุรุคุรุฆามัม

ธูรูธูรูภาษียะติ     มหาภาษียะติ     ธาระธาระ    ถิรินี    ศะวะรายะ    ชะละชะละ

มามะภามะละ   มุธิริ    เอหิเอหิ    ศินะศินะ    อาละลินภะละศรี    ภาษาภาษิน

การะศะยะ    หูลูหูลูมะระ    หุลุหุลุศรี    สะระสะระ   สีรีสีรี   สุรุสุรุ   พุทธายะ

พุทธายะ   โพธายะโพธายะ  ไมตรีเย   นิละกันสะตะ   ตริสะระณะ  ภะยะมะนะ

สวาหา   สีตายะ   สวาหา   มหาสีตายะ   สวาหา  สีตายเย   ศะวะรายะ  สวาหา

นีลากันถิ     สวาหา     มะละนะละ     สวาหา     ศรีสิงหะมุขายะ    สวาหา

สะระวะมหาอัสตายะ  สวาหา  จักระอัสตายะ  สวาหา  ปัทมะเกสายะ  สวาหา

นีละกันเต  ปันตะลายะ  สวาหา  โมโผลิศังกะรายะ  สวาหา  นะโมรัตนตรายายะ

นะโมอารยะ  อวโลกิเตสะวะรายะ  สวาหา  โอมสิทธยันตุ  มันตราปะทายะ  สวาหา

 

***********************