Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้ง นะโม ๓  จบ  แล้วกล่าวคำบูชา

นะมามิ   สิระสา   พิมพัง   พุทธะ   ญาณะ   นะเรศวร

ทุกขะ   สะเมตารัง   สันติทัง   สุขะทัง   สะทาติ

********************

คาถาบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ

ตั้ง นะโม ๓  จบ  แล้วกล่าวคำบูชาว่า

โย   หิ   เสฏโฐ   ราชา    สิริปุญญานะมารสะโย   นะริสสะระ

มะหารัญโญ      กะนิฏโฐ     วะอะติปปิโย     อะยุชฌิยาธิโห     โหติ

เอกาทะสะระโฐติ   นามะโก   กะตัง   ปุญญะผะลัง   มัยหัง   ปุญญะ

ภาคา     ภะวันตุ     เม     ระตะนัตตะยา     นุภาเวนะ     สัพเพ      เม

นัสสันตุปัทวา

********************

คาถาบูชาสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

ตั้ง นะโม ๓  จบ

เอหิภูโต   มหาภูโต  สะมะนุสโส  สะเทวะโก   กะโรหิ  เทวะติทานัง

อาคัจเฉยยะ    อาคัจฉาหิ    เอหิวิญญานะ    สุพรรณกัลละยา    เทวะทิตา

อาคัจเฉยยะ    อาคัจฉาหิ    มานิมานา


**********************