Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำไหว้ปาระมี  ๓๐  ทัศ

( แบบครูบาศรีวิชัย )

ทานะปาระมี   สัมปันโน   ทานะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทานะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

สีละปาระมี   สัมปันโน   สีละอุปะปาระมี   สัมปันโน   สีละปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

เนกขัมมะปาระมี  สัมปันโน  เนกขัมมะอุปะปาระมี  สัมปันโน  เนกขัมมะปะระมัตถะ

ปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ปัญญาปาระมี   สัมปันโน   ปัญญาอุปะปาระมี   สัมปันโน   ปัญญาปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

วิริยะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะอุปะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

ขันตีปาระมี   สัมปันโน   ขันตีอุปะปาระมี   สัมปันโน   ขันตีปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

สัจจะปาระมี   สัมปันโน   สัจจะอุปะปาระมี   สัมปันโน   สัจจะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

อะธิฏฐานปาระมี  สัมปันโน  อะธิฏฐานอุปะปาระมี  สัมปันโน  อะธิฏฐานปะระมัตถะ

ปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

เมตตาปาระมี   สัมปันโน   เมตตาอุปะปาระมี   สัมปันโน   เมตตาปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อุเปกขาอุปะปาระมี  สัมปันโน  อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

ทะสะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ   นะมามิหังฯ

หมายเหตุ : สำหรับคำไหว้ปาระมี  ๓๐  ทัศนี้   เป็นแบบฉบับดั้งเดิมของครูบาศรีวิชัย

นักบุญแห่งลานนาไทย

***************************

พระคาถาบารมี  ๓๐  ทัศ


อิติ   ปาระมิตา   ติงสา   อิติ   สัพพัญญูมาคะตา

อิติ   โพธิมะนุปปัตโต   อิติปิ  โส  จะ  เต  นะโมฯ

พระคาถานี้   เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า   เมื่อเข้าผจญ

ด้วยพระยามาราธิราช   ขณะที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ  พระยามาร

ก็พ่ายแพ้ไปสิ้น  ถ้าจะเข้าประจัญด้วย


**********************