Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระคาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

( พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )

อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   อุตตะมัง   ธัมมะมัชฌะคา   มะหาสังฆัง   ปะโพเธสิ   อิจเจตัง

ระตะนัตตะยัง   พุทโธ   ธัมโม   สังโฆ   จาติ   นานาโหนตัมปิ   วัตถุโต   อัญญะมัญญาวิโยคาวะ

เอกีภูตัมปะนัตถะโต   พุทโธ   ธัมมัสสะ   โพเธตา   ธัมโม   สังเฆนะ   ธาริโต   สังโฆ   จะ   สาวะโก

พุทธัสสะ   อิจเจกา   พัทธะเมวิทัง   วิสุทธัง   อุตตะมัง   เสฏฐัง   โลกัสมิง   ระตะนัตตะยัง

สังวัตตะติ   ปะสันนานัง   อัตตะโน   สุทธิกามินัง   สัมมาปะฏิปัชชันตานัง   ปะระมายะ   วิสุทธิยา

วิสุทธิ   สัพพะเกลเส   หิ   โหติ   ทุกเขหิ   นิพพุติ   นิพพานัง   ปะระมัง   สุญญัง   นิพพานัง

ปะระมัง   สุญญัง   นิพพานัง   ปะระมัง   สุขัง   เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   สุวัตถิ   โหตุ   สัพพะทา

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ   ระตะนัตตะยะเตชะสา   อุปัททะวันตะรายา   จะ   อุปะสัคคา   จะ

สัพพะโส   มา   กะทาจิ   สัมผุสิงสุ   รัฏฐัง   สยามานะเทวิทัง   อาโรคิยะสุขัญเจวะ   ตะโต

ทีฆายุตาปิ   จะ   ตัพพัตถูนัญจะ   สัมปัตโย   สุขัง   สัพพัตถะ   โสตถิ   จะ   ภะวันตุ   สัมปะวัตตันตุ

สยามานัง   รัฏฐะปาลินัง   เต   จะ   รัฎฐัญจะ   รักขันตุ   สยามะรัฏฐิกะเทวะตา   สยามานัง

รัฏฐะปาลีหิ   ธัมมามิเสหิ   ปูชิตา   สิทธะมัตถุ   สิทธะมัตถุ   สิทธะมัตถุ   อิทัง   ผะลัง   เอตัสมิง

ระตะนัตตะยัสมิง   สัมปะสาทะนะเจตะโส

คาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช   จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาทุกวัน

********************************