fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Siam Teva3

พระคาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

( พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )

อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   อุตตะมัง   ธัมมะมัชฌะคา   มะหาสังฆัง   ปะโพเธสิ   อิจเจตัง

ระตะนัตตะยัง   พุทโธ   ธัมโม   สังโฆ   จาติ   นานาโหนตัมปิ   วัตถุโต   อัญญะมัญญาวิโยคาวะ

เอกีภูตัมปะนัตถะโต   พุทโธ   ธัมมัสสะ   โพเธตา   ธัมโม   สังเฆนะ   ธาริโต   สังโฆ   จะ   สาวะโก

พุทธัสสะ   อิจเจกา   พัทธะเมวิทัง   วิสุทธัง   อุตตะมัง   เสฏฐัง   โลกัสมิง   ระตะนัตตะยัง

สังวัตตะติ   ปะสันนานัง   อัตตะโน   สุทธิกามินัง   สัมมาปะฏิปัชชันตานัง   ปะระมายะ   วิสุทธิยา

วิสุทธิ   สัพพะเกลเส   หิ   โหติ   ทุกเขหิ   นิพพุติ   นิพพานัง   ปะระมัง   สุญญัง   นิพพานัง

ปะระมัง   สุญญัง   นิพพานัง   ปะระมัง   สุขัง   เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   สุวัตถิ   โหตุ   สัพพะทา

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ   ระตะนัตตะยะเตชะสา   อุปัททะวันตะรายา   จะ   อุปะสัคคา   จะ

สัพพะโส   มา   กะทาจิ   สัมผุสิงสุ   รัฏฐัง   สยามานะเทวิทัง   อาโรคิยะสุขัญเจวะ   ตะโต

ทีฆายุตาปิ   จะ   ตัพพัตถูนัญจะ   สัมปัตโย   สุขัง   สัพพัตถะ   โสตถิ   จะ   ภะวันตุ   สัมปะวัตตันตุ

สยามานัง   รัฏฐะปาลินัง   เต   จะ   รัฎฐัญจะ   รักขันตุ   สยามะรัฏฐิกะเทวะตา   สยามานัง

รัฏฐะปาลีหิ   ธัมมามิเสหิ   ปูชิตา   สิทธะมัตถุ   สิทธะมัตถุ   สิทธะมัตถุ   อิทัง   ผะลัง   เอตัสมิง

ระตะนัตตะยัสมิง   สัมปะสาทะนะเจตะโส

คาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช   จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาทุกวัน

********************************