Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำถวายดอกไม้  ธูป  เทียน

มะยัง  ภันเต  อิเมหิ  ธูปะ  ทีปะ  ปุปผะ  วะเรหิ

ระตะนัตตะยัง  อะภิปูเชมิ

อะยัง  อัมหากัง  ระตะนัตตะยัสสะ  ปูชา

ทีฆะรัตตัง  หิติ  สุขาวะหา  โหตุ  อาสักวะ  ขะยะปัตติยา

พุทธบูชา  มหาเตชะวันโต

ธัมมะบูชา  มหาปัญญะวันโต

สังฆบูชา  มหาโภคะวาโห

ติโลกะนาถัง  อภิปูชะยามะ

ด้วยเดชะบุญ   ที่ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้ธูปเทียน   แด่พระพุทธเจ้าในครั้งนี้

ถ้าหากข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิด   จะเกิดในภพใด ๆ ก็ดี  ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจ

ไร้ทรัพย์   ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเป็นอันขาด   ขอให้ข้าพเจ้ามีตบะเดช  มีอำนาจ

มีโภคทรัพย์  สมบัติอันมหาศาล   ในทุกภพทุกชาติ   และขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จดังความ

ปรารถนาทุก ๆ ชาติ  เทอญ

******************