Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

คำกล่าวสังเวยเทวดา คอขอขมาพระภูมิ ( ขอนุญาตการก่อสร้างบ้าน )

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ ครั้ง )สัคเค  กาเม  จะ  รูเป คิริสิขะระขะระตะเฏ จันตะลิกเข  วิมาเน  ทีเป  รัฏเฐ จะ  คาเมตรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต ภุมมาจายันตุเทวาชะละถะละ  วิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา  ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  มุนิวะระวะจะนัง  สาธะโว  เม  สุณันตุอายาจนะกาโล  อะยัมภะทันตา  อายาจะนะกาโลอยัมภะทันตา   อายาจะนะกาโล    อยัมภะทันตาข้าพเจ้าขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณ  พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณ      เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ ผู้เป็นมงคลในโลกด้วยวันนี้เป็นศุภวารดิถีอันเป็นมงคล  ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสร้างปลูกบ้านเพื่อทำการอยู่อาศัยและสร้างกุศลสมาทาน  ถวายแด่ภุมมเทวดาผู้สิงสถิต  ณ  สถานที่อาณาบริเวณแห่งนี้ จึง  ณ  โอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวตาพลีไว้แล้ว จึงขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายมีพระสยามเทวาธิราช  พระเสื้อเมือง  พระทรงเมือง  พระหลักเมือง  พระภูมิเจ้าที่   ตลอดถึงเทวดาผู้สถิตทั่วแว่นแคว้นแดนภูเขา พื้นปฐพี  มวลนทีและท้องนภากาศ ทุกแห่งหน โดยโปรดมารับเครื่องสังเวยที่ได้จัดถวายไว้นี้

ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  อันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จึงขอเทวดา

 

และมนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามมานี้ได้โปรดอภิบาลรักษา  และอำนวยอวยชัยให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งบริวาร มีความสุขเกษมสันต์

และสำราญชื่นบานตลอดไปด้วยเทอญ     ( อธิษฐานขอพรตามปรารถนา)

 

 

คำขอมาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ในการปลูกบ้าน

“   อิติ    สุขะโต อะระหัง พุทโธ   นะโมพุทธายะปฐวี   คงคา  พระภูมิเทวาขะมามิหัง    สาธุ   สาธุ   สาธุ  “

นะโม กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย  อันมีพระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลีอันเรืองฤทธิ์ พระชัยมงคล พระภูมิเทวา ท้าวจตุโลกบาลทั้ง๔ พร้อมทั้งบริวาร พระแม่ธรณี พระคงคา พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เป็นอาทิ อีกทั้งเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ซึ่งสถิตย์อยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดีและภุมมเทวดา ซึ่งสถิตย์อยู่ในวิมานหรือยอดเขาและหุบผา ในอากาศก็ดี ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฏก็ดี ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นาก็ดี เทพยดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตย์ตามภาคพื้นดิน รวมทั้งยักษ์ คนธรรพ์และพยานาคซึ่งสถิตย์อยู่ในน้ำ บนบก และที่อันไม่ราบเรียบ ก็ดีซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทำ

บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งบุตรหลาน ข้าทาส บริวาร จะมาขออาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จักได้ขออนุญาตท่านทั้งหลายตั้งบ้านแปลงเมือง ปลูกสร้างอาคารสถานที ปลูกต้นไม้ เรือกสวนไร่นา โรงนา โรงไฟ โรงเก็บรักษาพืชพรรณธัญญาหาร ยุ้งฉาง สร้างคอกปศุสัตว์ ทำกสิกรรม โครักขกรรม ทำพาณิชยกรรม เพื่อเลี้ยงดูบุตรหลาน ข้าทาส บริวาร ให้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อการกุศลสมาทานต่อๆไปในอนาคต

ขอท่านทั้งหลายจงมีจิตอนุเคราะห์ รักใคร่กรุณา ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้ามาอยู่อาศัยตามที่จิตปรารถนาด้วยเถิดพระเข้า อีกทั้งขอจงมีจิตเมตตาปกปักษ์รักษาคุ้มครองผองภัย อันตรายใดใดอย่าได้มากล้ำกลาย โรคภัยทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนบีฑา และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในทุกๆประการ และประสบแต่ความสวัสดีทุกเมื่อ และข้าพเจ้าจัก ได้สร้างกองการกุศล มีผลทาน ผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย

และหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมบุตรหลานข้าทาส บริวาร  ได้ล่วงเกิน ทำกรรมไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ทำสกปรกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนก็ดี ทำเสียงดังอึกทึกครึกโครมก็ดี แผ้วถาง ขุดตอ หลุดหลุมขุดบ่อก็ดี ถากไม้ก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย จงโปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัยแก่กันและกันเลย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้าง แต่กรรมดี สร้างบารมีของตนๆ ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในอนาคตกาล อันใกล้นี้ ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ