Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

紫微斗数

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
紫微斗數命盤範例,摘自《紫微斗數全書》。

紫微斗數星宿配合十二宮的術數算命方法,是一種星相術,亦是中國傳統相術中的一支;因其系统裡以紫微星為諸星之首,故得名。此術認為人出生時的星相决定人的一生,即人的命運;认为各種按一定次序出現的星曜对相對應的人的命運具有特定的影響,因而分析人出生时的星相就可以判斷人本身命運的好坏和时间顺序。

目录

歷史

之間的道經北斗經南斗經,與大藏經時期傳來的「佛說北斗七星延命經」,就有詳盡記載紫微斗數命主星與身主星的排列方法,命主星身主星正是攸關人生劫數關卡的重要關鍵,因而據以有了道教的「祈安禮斗」祈禳科儀

而且在北斗經中很正式的提述有關紫微斗數「十二宮」、「甲吉助星」、以及紫微斗數各種凶惡「格局」所引發種種的命運災劫;這時候,北斗經南斗經的正 式經文與紫微斗數的關連已經甚為緊密;而如果當時經文註解之「經註」能有流傳至今,相信會有更詳盡的紫微斗數要訣。從14主星以「紫微」為主導,而淵源於 南北「斗」經,其中蘊藏大量玄學「數」理推算→所以後世稱為紫微斗數,實有其淵源意涵。

紫微斗數之名則首見於明神宗萬曆35年(1607年)由第五十代正一道天師張國祥輯成的《續道藏》,其中收有《紫微斗數》三卷,作者佚其名,根據其內容來看這三卷紫微斗數其實是「十八飛星」之術;清初編《四庫全書》於子部術數累計收有術數五十種,不論是「十八飛星」或「紫微斗數」均為在內。[1]也因此紫微斗數被認為來自《續道藏》裡收錄的「十八飛星」所改良[2]

紫微斗數全書》一書指出紫微斗數為五代末的陳摶陳希夷)所創,而民間流傳一種說法為呂洞賓傳給陳希夷。陳希夷再將紫微斗數傳給其子與徒,而之後數百年間,此術一直以孤本形式在其弟子和後代中秘傳,此為其相關文獻稀少原因之一。[來源請求]

紫微斗數在流傳過程中漸漸被分為南北兩派。[來源請求]北派三卷本《紫微斗數》後被道教典籍《續道藏》所收錄;南派四卷本《紫微斗數》,直到明朝嘉靖年間才由江西吉水地理學家羅洪先刊刻流傳,即後來的《紫微斗數全集》和《紫微斗數全書》;現為研究紫微斗數的第一手資料,但是皆為同治時期的刻版。從此書內頁即可得知其非一時一人一地之作,該書後來曾由江西名號「負子子」的潘希尹所補輯,亦由福建關西後裔楊一宇所添閱。

紫微斗數雖在末崛起,但是早期的命理學中有八字學獨大的情形。而隨時代變遷,紫微斗數於1980年代之後在香港台灣蓬勃發展,與八字學並稱中國近代命理學中的兩大顯學,且凌駕八字學的形勢[來源請求]

近代發展

理論方面

自西元1980年代以降,斗數理論派別可分為兩大主流:一是以星曜解讀為主;另一則以四化解讀為主。星曜解讀為主的派系中又以中州派解讀星情最為系統[來源請求], 以十四主星所組成六十星系,彼此互相干涉所產吉凶互應,經整理成《紫微星訣》為論理依據。四化解讀為主中又以欽天四化最具嚴謹,以紫微星辰為經,飛星四化 為緯,相互對待,互生體用,其論理依據《斗數秘儀》。兩大派別均對紫微斗數有所貢獻,前者將全書中之星性解讀以現今人之社會風俗加以修正,而不流於八股;後者歸納紫微斗數之構成理論,加以詮釋,顧其本末。

論命形式

現今的紫微斗數推命技巧較為細膩,除了技術層面的提升,在論命過程也愈趨於客體性,以往所謂鐵口直斷的方式也慢慢以心靈層次的諮商對談來取代;在相較於紫微斗數相關古籍中的專斷解讀方式,現今則採用較溫和多元的解讀 ,讓紫微斗數推命術能以更多元的方式呈現人的一生,此外在星曜的使用技巧上,也趨於成熟與多樣性,令紫微斗數推命術在推斷吉凶禍福的部分提升其徵驗度。[3]

推算方法

紫微斗數一般以學排盤為先,排盤順序為安命身與十二宮、起寅首、定五行局、安北斗南斗等甲級主星,再安其餘星曜,然後依宮位的三方四正與大運流年等來解讀命盤。

安十二宮

十二地支盤為基,起宮;順數生月逆數生時定命宮,以命宮逆時針佈命遷十二宮;命、兄、夫、子、財、疾、遷、友、官、田、福、父。

起寅首、定納音五行局

以出生年干支(如:戊子)之天干數乘於二加一是為寅宮宮干;順佈宮干至命宮處,再以命宮干支定命造納音五行(例如:命宮坐丙戌,為土五局),命造納音五行皆有配合之數局,分別為;水二局、木三局、金四局、土五局、火六局。

定紫微星

得出命造五行局後,推判幾倍的命造五行局數可以大於生日數 (例如:十六日生人木三局者則六倍, 商數+1, 得可大與生日數);下一步判斷得出來的倍數與生日數之差數 ((商數+1)*五行局數-生日數),再判斷此差數為奇數或偶數;若差數為奇數,則以倍數減去差數得到一個新的數字;若差數為偶數,則倍數與差數相加而得 一新的數字,下一步起寅宮並順時針數到上一步驟得出的數目,此一落宮點便是紫微星的位置;依照上一步驟如果改為逆時針來數,便是安天府星

生日數 = (商+1)*五行局數-差

寅起步數 = ((-1)^差)*差+商+if(商>0, then 1, else 0)

安甲級星

 • 起辰宮為子時,順時針數至生時,安文曲星;起戌宮為子時,逆時針數至生時,安文昌星

安四化星

以年干安祿權科忌四化星(取最普遍的《全集》版本):

 • 甲廉破武陽
 • 乙機梁紫陰
 • 丙同機昌廉
 • 丁陰同機巨
 • 戊貪陰右機
 • 己武貪梁曲
 • 庚陽武陰同
 • 辛巨陽曲昌
 • 壬梁紫左武
 • 癸破巨陰貪

以年干安祿權科忌四化星(取《占驗門》版本): 句末有*號者,表示與全集不同的部分

 • 甲廉破曲陽*
 • 乙機梁紫陰
 • 丙同機昌廉
 • 丁陰同機巨
 • 戊貪陰右機
 • 己武貪梁曲
 • 庚陽武同相*
 • 辛巨陽武昌*
 • 壬梁紫府武*
 • 癸破巨陰貪

專有名詞

命身十二宮

命宮身宮兄弟宮夫妻宮子女宮財帛宮疾厄宮遷移宮奴僕宮(又名僕役宮交友宮)、官祿宮(又名事業宮)、田宅宮福德宮(又名福壽宮)、父母宮(又名相貌宮)。

甲级星

十四正曜:紫微斗數中所用的星曜採用《佛說北斗七星延命經》的稱謂,跟史記·天官書上的稱謂不同,而且實際上只是符號化的「虛星」,並不代表星曜天體在天空中的位置。

乙級星

丙級星

丁级星

將星攀鞍歲驛歲破歲建龍德

戊級星

息神劫煞災煞天煞指背月煞亡神晦氣喪門貫索官符小耗大耗白虎弔客病符

六煞星

鈴星火星地空星地劫星擎羊星陀羅星

六吉星

文昌星文曲星左輔星右弼星天魁星天鉞星

參考文獻

脚注

 1. ^ 彭慕白,〈紫微斗數探源〉《數術文化與宗教》,(台北:大元,2005),頁86~90。
 2. ^ 王亭之,《斗數零談》(香港:博益,1995),頁15~34。
 3. ^ 施大堯,〈紫微斗數全書探討〉(台北:國立台北教育大學社教系歷史組,2008),頁15

书目

 • 陳希夷,《紫微斗數全書》,台北:久鼎,2006。
 • 陳希夷,《十八飛星策天紫微斗數全集》,台北:集文書局,1999。

研究書目

 • 何丙郁:《何丙郁中國科技史論集》(瀋陽:遼寧教育出版社,2001)。

外部連結