Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

ภาค 10.การคำนวณหาสมผุสพระจันทร์และจันทร์ภุชผล

หาสมผุสพระจันทร์และจันทร์ภุชผล ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

ก. การคำนวณหาสมผุสพระจันทร์และจันทร์ภุชผล ให้ตั้งอุจวิเศษในวันนั้นลง แล้วดู ราศี เป็น เกณฑ์ในการคำนวณต่อไป

-เกณฑ์ราศีเป็น 0,1,2           ให้ใช้ผลลัพธ์นั้นได้เลย

-เกณฑ์ราศีเป็น 3,4,5           ให้เอา เกณฑ์ “อัฑฒจักร” หรือ 6 ราศี (10800 ลิปดา) ตั้ง ลบด้วย อุจวิเศษ

-เกณฑ์ราศีเป็น 6,7,8           ให้เอา อุจวิเศษ ตั้ง ลบด้วย เกณฑ์ “อัฑฒจักร”หรือ 6 ราศี (10800ลิปดา)

-เกณฑ์ราศีเป็น 9,10,11       ให้เอาทวาทศมณฑล หรือ 12 ราศี (21600 ลิปดา) ตั้ง ลบด้วย อุจวิเศษ

ผลลัพธ์จากการทำตามเกณฑ์ข้างต้นนั้น เรียกว่า “พลเกณฑ์”

ข.ให้คูณราศีของ“พลเกณฑ์”ด้วย 2 ราศี ผลลัพธ์เป็น “ขันธ์” (หากองศามากกว่า 15 องศาให้เอา 15 องศาลบออกเสียก่อน แล้วเพิ่มขันธ์อีก 1 ขันธ์ )

ค.แล้วเอา 60 คูณองศาของ”พลเกณฑ์” และบวกกับลิปดาที่เหลือ  ลัพธ์เป็น “ภุชลิปด์”

ง.จากนั้นก็ให้ดู “ตารางฉายาพระจันทร์” คูณด้วย “ฉายาเท่าขันธ์” จากตาราง(เทียบจากขันธ์ในข้อข.) แล้วหารด้วย 900  ลัพธ์ที่ได้ บวกกับ”ฉายาชั้นบน” เศษปัดทิ้ง เอา 60 หาร ผลลัพธ์เป็นองศา ให้ลง 0 ตั้งเป็นราศี สำเร็จเป็น “จันทร์ภุชผล”

จ.จากนั้นก็นำ“จันทร์ภุชผล” ไปบวก หรือ ลบ ตามเกณฑ์ราศี ผลลัพธ์สำเร็จเป็น “สมผุสพระจันทร์” หรือ”มหาสมผุส”

-เกณฑ์ราศีเป็น 0,1,2 ,3,4,5                เป็นเกณฑ์ลบ

-เกณฑ์ราศีเป็น 6,7,8,9,10,11             เป็นเกณฑ์บวกตารางฉายาพระจันทร์

ขันธ์

ฉายาชั้นบน

ฉายาเท่าขันธ์

0

1

2

3

4

5

-

77

148

209

256

286

296

77

71

61

47

30

10

 

วิธีทำ  สูตร             ก. (อุจวิเศษ)  นำไปหาเกณฑ์คำนวณ=  เกณฑ์ราศี

-เกณฑ์ราศีเป็น 0,1,2           ให้ใช้ผลลัพธ์นั้นได้เลย

-เกณฑ์ราศีเป็น 3,4,5           ให้เอา เกณฑ์ “อัฑฒจักร” หรือ 6 ราศี (10800 ลิปดา) ตั้ง ลบด้วย อุจวิเศษ

-เกณฑ์ราศีเป็น 6,7,8           ให้เอา อุจวิเศษตั้ง ลบด้วย เกณฑ์ “อัฑฒจักร”หรือ 6 ราศี (10800ลิปดา)

-เกณฑ์ราศีเป็น 9,10,11       ให้เอาทวาทศมณฑล หรือ 12 ราศี (21600 ลิปดา) ตั้ง ลบด้วย อุจวิเศษ

ข. ราศีอุจวิเศษX 2    = ขันธ์

-หากองศามากกว่า 15 องศาให้เอา 15 องศาลบออกเสียก่อน แล้วเพิ่มขันธ์อีก 1 ขันธ์

ค. (องศา-ของพลเกณฑ์ X 60)+ลิปดา-พลเกณฑ์ =  ภุชลิปด์

ง. ฉายาเท่าขันธ์ X องศา  ÷ 900  =   ผลลัพธ์ ง.

จ. (ผลลัพธ์ ง.) + (ฉายาชั้นบน) =   ผลลัพธ์ จ. (เศษปัดทิ้ง)

ฉ. (ผลลัพธ์ จ.) ÷ 60   =   ผลลัพธ์ ฉ. (องศา,ลิปดา)

ช. (ราศี 0) +(ผลลัพธ์ ฉ.)   =   จันทร์ภุชผล

-เกณฑ์ราศีเป็น 0,1,2 ,3,4,5 เป็นเกณฑ์ลบ  ,เกณฑ์ราศีเป็น 6,7,8,9,10,11  เป็นเกณฑ์บวก

ซ.(จันทร์ภุชผล) +/- (มัธยมพระจันทร์)  =   สมผุสพระจันทร์

1.1). (7.15° 24 29 ) = 7 เป็นเกณฑ์ราศี

1.2) (7.15 ° 24 29 ) – (6.00 ° 0 0 ) =  1.15 ° 24 29

1.3)  1 X  2     =  2 ขันธ์ 15 ° 24 29 (องศาเกิน15)

1.4) (0.15 ° 24 29 ) -(0.00 ° 15 0 ) =  3 ขันธ์  00 ° 24 29

1.5)  (24 ) X  60 + 29 =  1469

1.6) 1469 X  47 =  69043

1.7) 69043 ÷ 900   =  76 เศษ 643

1.8) 209 + 76 =  285

1.9) 285 ÷ 60   =  4 เศษ 4 ( 4องศา 4 ลิปดา)

1.10) (0.0 ° 0 0 ) + 4 ° 4 =  0.4 ° 4 0 เป็นจันทร์ภุชผล (ราศี 7เป็นเกณฑ์บวก)

1.11) (7.33 ° 21 29) + (0.4 ° 4 0) =  7.37 ° 25 29 เป็นสมผุสพระจันทร์

เพราะฉะนั้น สมผุสพระจันทร์ คือ 7 ราศี 37 องศา 29 ลิปดา