1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

Jh

 

ภาค4  การคำนวณมัธยมพระอาทิตย์

หามัธยมพระอาทิตย์  ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

1.การคำนวณหามัธยมพระอาทิตย์ ให้ตั้งกัมมัชพลกำเนิดลง เอาเกณฑ์ 24350 หาร ผลลัพธ์เป็นราศี เศษเอา 811 หาร ผลลัพธ์เป็นองศา เศษที่เหลือเอา 14 หาร ลัพธ์เป็นลิปดา เศษเป็นฟิลิปดา ผลลัพธ์ที่ได้ลบด้วย 3 ลิปดาเสมอ ผลลัพธ์สุทธิเป็น “มัธยมพระอาทิตย์”

วิธีทำ  สูตร        ก. กัมมัชพลกำเนิด ÷ 24350  = ราศี (เศษ ยกไป)

ข. เศษยกมา ÷ 811   = องศา (เศษ ยกไป)

ค. เศษยกมา ÷ 14 - 3 ลิปดา  = ลิปดา ,เศษเป็นฟิลิปดา

1.1 155969 ÷ 24350   = 6 ราศี เศษ 9869

1.2) 9869 ÷ 808  = 12 องศา เศษ 173

1.3)  173 ÷ 14 - 3  = 9 ลิปดา 5 ฟิลิปดา

ดังนั้น มัธยมพระอาทิตย์  คือ 6 ราศี 12 องศา 9 ลิปดา 5 ฟิลิปดา