Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ความหมายของโหราศาสตร์

จากหนังสือโหราวิทยา-อารัมภบท โดย อาจารย์รัตน์-ศิระ นามะสนธิ

การศึกษาโหราศาสตร์ให้ได้ความรู้ที่ ลึกซึ้งนั้น  จำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจในหลักการโหราศาสตร์ให้แจ่มแจ้ง  ทฤษฎีต่างๆทางโหราศาสตร์กำหนดไว้ให้เป็นเครื่องมือ ค้นคว้าตรวจสอบอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่สำแดงปรากฏการณ์ต่อพื้นปฐพี เรื่องนี้บางคนยอมรับว่าความเป็นไปของชีวิติสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของ เหตุผลลึกลับในจักรวาล เช่นในความหมายของ โชคดี โชคร้าย ส่วนบุคคล ความเจริญรุ่งเรืองและตกต่ำของอาณาจักร ความเจริญและความเสื่อมเสียในความปรารถนาในความก้าวหน้าของมนุษย์ ทั้งความวิวัฒนาการและความทรุดโทรมของศิลปะ,วิทยา,วรรณกรรมและปรัชญา

บางคนปิดหูหลับตาปฎิเสธความสัมพันธ์ไม่ว่าทางใดใดที่มีอยู่จริงในระหว่างประชากรของโลกกับดาวเคราะห์ ความจริงที่ปฎิเสธเป็นเพราะผู้นั้นมีจิตใจเป็นอคติทำให้เกิดความลำเอียง ความรังเกียจเดียดฉันท์ และความหลงยึดถือ การพิจารณาตรวจสอบด้วยความไม่มีอคติเท่านั้นที่จะสามารถให้ได้เห็นคุณค่าของความเป็นจริงที่แฝงอยู่ของเขตของวิทยาการแต่ละอย่าง คนฉลาดบางคนผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่พยายามขัดแย้งเพราะมีมูลเหตุเพียงมีอคติ หรือความลำเอียงในจิตใจ ด้วยการโต้แย้งหลักฐานที่เสนอด้วยความเป็นจริงก่อนได้ศึกษาทฤษฎีและความเข้าใจในกฏหลักต่างๆกันแล้ว การวินิจฉัยในเรื่องของโหราศาสตร์การลงความเห็นภายหลังการตรวจสอบทฤษฎีและขั้นสุดท้ายด้วยการทดลองปฏิบัติตามแนวทางของทฤษฎีจนเป็นที่พอใจเสียก่อน

ไม่มีวิทยาหรือศิลปะใดใดที่น่าสนใจในการให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ในการช่วยเหลือทางศีลธรรม  และความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุได้มากว่าวิทยาการสูงสุดด้านโหราศาสตร์  วิทยการนี้เป็นวิทยากรเก่าแก่ที่สุดของวิทยาการทั้งมวลที่เจริญรุ่งเรืองเต็มที่ในดินแดนภารตะมาหลายพันปีมาแล้ว
นัก วิทยาศาสตร์และผู้ที่มีความรู้ทาง ดาราศาสตร์สมัยนี้ยิ้มเยาะโหราศาสตร์และไม่ยอมรับความดูหมิ่นอย่างที่สุดคิด เห็นไปในทางเป็นของเลวทรามและคิดเห็นว่าความเห็นของตนเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง เสมอด้วยความทนงตนและความงมงาย วิธีชีแจงสั่งสอนของบุคคลจำพวกนี้เปิดเผยดีและวิจัยด้วยความยุติธรรมและเหตุผล แต่เมื่อถูกแนะนำให้รู้จักโหราศาตร์กลับแสดงความหลงวิชาที่ตนรู้อย่างรุนแรง

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถที่ให้ คำพยากรณ์ล่วงหน้าได้โดยอาศัยมูลฐาน การเคลื่อนไหว โดยปกติวิสัยของดาวเคราะห์ที่สำแดงให้เห็นปรากฏการณ์ในเรื่องโชคดีโชคร้าย ของบุคคล เคาระห์กรรมของอาณาจักร แผ่นดินไหว โรคร้ายแรง ภูเขาไฟระเบิด และเหตุอุบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บนพื้นปฐพี

คำว่าโหราศาสตร์เป็นภาษาสันสกฤตหมายความว่า “ศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องของเวลา” และเรียกว่า “โชยติษ” หรือความรู้ที่ให้ความสว่างแก่มนุษย์ผู้มีจิตใจปกติจะปฎิเสธอิทธิพลของดาว เคราะห์ที่สำแดงอำนาจแก่มนุษย์ ในเรื่องของความปิดกั้นและการให้ความสะดวกแก่การดำรงชีพต่อไปในแนวทาง  ประการของชีวิตมนุษย์ คืออุปนิสัย ลักษณะ ความคิด และพละกำลังในความปรารถนา

เป็นที่รู้แจ้งทั่วไปว่า ให้ห้วงจักรวาลมีอิทธิพลธรรมชาติที่แน่นอนอย่างหนึ่งแผ่สร้านปกคลุมอยุ่ไป ทั่ว และปฐพีที่เราอาศัยอยู่นี้ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลลี้ลับและเคลื่อนไหวอยู่เสมอ นี้ด้วยการสร้าง การบำรุงรักษาและการทำลาย การเปลี่ยนแปลง  ไปตามอำนาจของกาลเวลา ซึ่งเป็นผลลัพภ์ของอิทธิพลทางธรรมชาติในจักรวาล

ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลในระบบดวงดาวบนท้องฟ้า ดาวเคราะห์และดาวนักษัตรหลากหลาย  อยู่ภายใต้อิทธิพลรังษีของดวงอาทิตย์การโคจรของดวงอาทิตย์เป็นมูลเหตุให้มี การเปลี่ยนแปลงฤดู การให้ความเจริญงอกงามแก่เมล็ดพันธ์พืช และการเจริญเติบโตของสัตว์อ่อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนพื้นพิภพ


ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดและสำแดงอิทธิพลเหนือพิภพมากมายเช่นการขึ้นลงของน้ำในแม่น้ำและทะเลตลอดจนพฤกษชาติสัตว์ และมนุษย์ล้วนแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของจันทร์มากน้อยดี ร้ายอย่างไรสุดแท้แต่คราวที่จันทร์เป็นจันทร์แรมและจันทร์ที่เป็นข้างขึ้นดัง นั้นเป็นความแน่นอนโดยไม่เปลี่ยนแป ลงที่วัตถุธรรมชาติทั้งมวล ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อยู่ภายใต้อิทธิพลของความเลื่อนไหวของดาวเคราะห์ในเวหา และมีใช่เพียงแต่เท่านี้ อิทธิพลนี้ยังครอบคลุมถึงความเจริญในการงอกของเมล็ดพืช  และความเจริญสมบูรณ์ของทารกและสัตว์อ่อนในครรภ์ด้วย จะเป็นผลดีร้ายมากน้อยอย่างไร   สุดแต่ปริมาณและคุณภาพของอิทธิพลในขณะเวลาตั้งครรภ์โหราศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์ในเรื่องโชคลาง เวทมนต์ ลายมือและการเสี่ยงทาย โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่แปลความหมายของโชคเคราะห์ปัจจุบันและอนาคตจากผลอดีต กรรมของบุคคล ซึ่งหมายโดยที่สถิตย์ของดาวเคราะห์ในเวลาเกิด

ผู้ใดรู้ความจริงในเรื่องอิทธิพลของ ดาวเคราะห์จะสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าในลักษณะของจิตใจ และร่างกายของบุคคลตลอดจนโชคร้ายที่คอยให้ผลในอนาคตและการดำรงชีพได้อย่างถูกต้องถ้าได้รู้เวลาเกิดที่แน่นอน เมื่อผู้ใดได้รู้ผลของอดีตกรรมของตนได้อย่างถูกต้อง ก็อาจจะสร้างพฤติกรรมหรือปรับปรุงจิตใจและร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ชี้หมายอย่างกว้างขวางอิทธิพลของดาวเคราะห์เพื่อต่อสู้ระยะที่เป็นผลร้ายต่อชีวิตให้เบาบางลง ความปรารถนาของบุคคลไม่มีขอบเขตจำกัดแต่ถ้าความปรารถนานั้นเป็นความปรารถนาที่ต้องการความสุขในชีวิตจากสิ่งที่ไกลจากเหตุผลของธรรมะ ผู้นั้นก็ไม่สามารถเขา้ถึงคุณค่าในเนื้อแท้ของการบรรเทาทุกข์ จะไม่มีความสุขและขาดความก้าวหน้าในการดำรงชีวิต “คนโง่ย่อมตกเป็นทาสของ อิทธิพลแห่งดาวเคราะห์ ส่วนคนฉลาดเตรียมพร้อมเสมอที่จะต่อสู้ยับยั้งผลของอิทธิพลนั้นให้บรรเทาเบา บางลง”

******************************************