Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 9 Slok 38 45

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๙ ผลของวัน-นักษัตร-นวางศ์พิษ โศลกที่ ๓๘-๔๕

ผลของวันต่างๆ

โศลกที่ ๓๘

○วันอาทิตย์        ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์   มีอารมณ์สนุกสนานร่าเริง มีผมและตาสีน้ำตาล รูปร่างสันทัด  ผิวดำแดง จะได้เป็นนายคน

○วันจันทร์          ผู้ใดเกิดวันจันทร์    มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีรูปร่างสวยงามน่ารักมีเสน่ห์ และเป็นคนมีใจเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี

○วันอังคาร         ผู้ใดเกิดวันอังคาร  จะเป็นคนเจ้าโทสะ ดุร้ายเหี้ยมโหดทารุณ   กล้าหาญเด็ดเดี่ยว มักจะมีวีรกรรมต่างๆที่ถูกยกย่อง มีเกียรติยศชื่อเสียง

○วันพุธ              ผู้ใดเกิดวันพุธ   เป็นคนเคารพศาสนา  เคารพขนบธรรมเนียมประเพณี  เคารพผู้มีอาวุโสและพวกพราหมณ์ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย อ่อนหวาน  ฯ

 

โศลกที่ ๓๙

○วันพฤหัสบดี      ผู้ใดเกิดวันพฤหัสบดี จะเอาใจใส่ในศาสนกิจ จะกระทำพิธีบูชายัญ เป็นที่รู้จักและเคารพของราชา มีคุณธรรมหลายประการ  มีคนสรรเสริญ มีเกียรติสูง 

○วันศุกร์              ผู้ใดเกิดวันศุกร์  จะมีความมั่งคั่งร่ำรวย  มีข้าวและอาหาร ที่ดินและทรัพย์สมบัติ ฯลฯ  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีชื่อเสียงโด่งดัง  กล้าหาญเด็ดเดี่ยว

○วันเสาร์             ผู้ใดเกิดวันเสาร์  เป็นผู้ทึบปัญญา ระทมทุกข์ ต้องอาศัยผู้อื่นเขา  เป็นผู้นำไม่ได้   มักผิดใจกับญาติพี่น้อง  ฉลาดในทางเอาเปรียบเพื่อนๆ   ฯ

                                                

ชื่อของนักษัตรต่างๆ

โศลกที่ ๔๐-๔๑-๔๒-๔๓-๔๔

○๑.อัศวินี              เทวดาครอง : อัศวิเนา    เทวดา ๒ องค์

                            ชื่ออื่น  : ตุรงค์  ทสร  อัศวยุก  หย

                            ชาติ :   ไวศย หรือพ่อค้า

                            รูป : เป็นรูป ๓ จุดเหมือนหน้าของม้า รูปสามเหลี่ยม รูปโยนี

๒.ภรณี                  เทวดาครอง : พระยม

                             ชื่ออื่น : ยม กฤตานต ยามยภัม

                             ชาติ : ชาติต่ำที่สุด เช่น พวกจัณฑาล

                             รูป : รูป ๓ จุด รูปสามเหลี่ยม อยู่ทิศตะวันออกของอัศวิน

๓.กฤติกา               เทวดาครอง : พระอัคนิ

                             ชื่ออื่น : หุตาศน  อัคนิ พหุลา

                              ชาติ : พราหมณ์

                              รูป : รูป ๖ จุด คล้ายรูปมีดโกน

๔.โรหิณี                  เทวดาครอง : ประชาปติ

                              ชื่ออื่น : วิธิ  วิริญจ ศกฏ

                               ชาติ : ศูทร

                               รูป : ดาว ๕ ดวงเรียงกันคล้ายรถศึกโบราณ

๕.มฤตศรีษะ            เทวดาครอง : โสม หรือ จันทร์

                               ชื่ออื่น : เสามัย จันทร อาครหายณี อุฑุป มฤตศิรัส

                               ชาติ : พวกคนใช้  ทาสา ทาสี

                                รูป : ดาว ๓ ดวงเรียงกันเป็นรูปหัวเนื้อ

๖.อารทรา              เทวดาครอง : รุทร

                             ชื่ออื่น : ตารกา  เราทรัม

                             ชาติ : พวกคนขายเนื้อวัว

                             รูป : ดาวดวงเดียว รูปคล้ายหัวหรือหินประการัง

๗.ปุนรวสุ              เทวดาครอง : อทิติ

                            ชื่ออื่น : อาทิตย  สุรชนนี

                            ชาติ : พ่อค้า

                             รูป : ดาว ๕ ดวงเรียงกันเป็นรูปบ้านหรือรูปธนู

๘.ปุษย                 เทวดาครอง : พฤหัสปติ

                            ชื่ออื่น : ติษย  อมเรทัย

                             ชาติ : กษัตริย์

                             รูป : ดาว ๓ ดวง รูปดอกไม้  ดอกฝ้าย

๙.อาศเลษ             เทวดาครอง : สรรปา หรืองู นาค

                             ชื่ออื่น : อหิ  ภุชงค

                             ชาติ : จัณฑาล

                              รูป : ดาว ๖ ดวงเรียงกัน รูปเหมือนงู

๑๐.มฆ                  เทวดาครอง : ปิตร

                            ชื่ออื่น : ปิตฤ ชนก

                            ชาติ : ศูทร

                            รูป : ดาว ๕ รูปเรียงกันเป็นรูปวอหรือเสลี่ยง

๑๑.ปูรวผลคุณี      เทวดาครอง : อรยมัณ

                            ชื่ออื่น : อรยมัณ  ภาคยมัน

                             ชาติ : พราหมณ์

                             รูป : ดาว ๔ ดวงรวมทั้งนักษัตร อุตตรผลคุนีด้วย คือนักษัตร ๒ ดวง

                           เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม

๑๒.อุตตรผลคุนี      เทวดาครอง : ภค

                              ชื่ออื่น : อุตตรำ ภคัม

                              ชาติ : กษัตริย์

                              รูป : รวมกับปูรวผลคุณี เป็นรูปสี่เหลี่ยม

๑๓.หัสต                เทวดาครอง : สวิตา หรือ อาทิตย

                             ชื่ออื่น : ภาณุ อรุณ อรรก

                             ชาติ : พ่อค้า

                             รูป : ดาว ๕ ดวงเรียงกันเป็นรูปฝ่ามือ

๑๔.จิตรา              เทวดาครอง : ตวัษฏ

                            ชื่ออื่น : ตวัษฏา สุรวรรธกิ

                            ชาติ : คนรับใช้  ทาสา ทาสี

                             รูป : ดาวดวงเดียวสุกใสเหมือนไข่มุก

๑๕.สวาตี              เทวดาครอง : วายุ

                             ชื่ออื่น : มรุต วาต สวีรณ วายุ สมีร

                              ชาติ : คนขายเนื้อวัว

                              รูป : ดาวดวงเดียวสุกใสเหมือนนิล

๑๖.วิสาขา              เทวดาครอง : อินทร และ อัคนิ

                              ชื่ออื่น : ทวิไทวต  เอนทราคณิก ศูรปภ

                               ชาติ : จัณฑาล

                                รูป : ดาว ๕ ดวงเรียงกันเป็นรูปลูกล้อ

๑๗.อนุราธา              เทวดาครอง : มิตร

                                ชื่ออื่น : ไมตรัม

                                ชาติ : ศูทร

                                รูป : ดาว ๓ ดวงเรียงกันเป็นรูปดอกบัวหรือฉัตร

๑๘.ชเยษฐา              เทวดาครอง : อินทร

                                ชื่ออื่น : กุลิศตารา ศตมข  สุรสวามี (เชษฐา)

                                ชาติ : คนรับใช้  ทาสี  ทาสา

                                รูป : ดาว ๓ ดวงเรียงกันเป็นรูปฉัตร

๑๙.มูล                     เทวดาครอง : นิรฤติ

                                ชื่ออื่น : อสุร  อัครตุภุช

                                ชาติ : คนขายเนื้อวัว

                                 รูป : ดาว ๖ ดวงเรียงกันเป็นรูปขอช้าง หรือประตัก

๒๐.ปูรวาษาฒา         เทวดาครอง : ชล

                                 ชื่ออื่น : ปย สลิลัม ชลัม โตยัม

                                 ชาติ : พราหมณ์

                                  รูป : ดาว ๔ ดวงรวมกัน อุตรษาฒาเป็นรูปสี่เหลี่ยม

๒๑.อุตรษาฒา            เทวดาครอง : วิศเวเทวา

                                  ชื่ออื่น : วิศวัม

                                  ชาติ : กษัตริย์

                                   รูป : รวมกับปูรวาษาฒาเป็นรูปสี่เหลี่ยม

๒๒.อภิชิต                เทวดาครอง : พรหมา

                               ชื่ออื่นๆยังค้นไม่พบ

                                ชาติ : พ่อค้า

                                รูป : ยังค้นไม่พบ

๒๓.ศรวณ                เทวดาครอง : วิษณุ

                                ชื่ออื่น : ศโรณา  วิษณุ  หริ  ศรุติ  ศรวณภัม

                                ชาติ : จัณฑาล

                                 รูป : ดาว ๓ ดวงเรียงกันเป็นรูปใบหูหรือลูกศร

๒๔.ศรวิษฏา              เทวดาครอง : อัษไฏ

                                 ชื่ออื่น : ธนิษฏา   วสุ

                                  ชาติ : คนรับใช้ ทาสี ทาสา

                                  รูป : ดาว ๔ ดวงเรียงกันเป็นรูปกลอง

๒๕.ศตภิษก                เทวดาครอง : วรุณ

                                  ชื่ออื่น : ปราเจตรา ศตตารกัม วรุณภัม

                                  ชาติ : คนขายเนื้อวัว

                                  รูป : ดาว ๑๐๐ ดวงอยู่เป็นรูปดอกไม้

๒๖.ปูรวาภาทรปทา             เทวดาครอง : อชเอกปาต

                                          ชื่ออื่น : อไชกปาต  อชปาต  ปูรวาปโรษฐปทา

                                          ชาติ : พราหมณ์

                                          รูป : ดาว ๒ ดวงเรียงกันเป็นรูปภาพ

๒๗.อุตตราภาทรปทา           เทวดาครอง : อหิรพุธนัย

                                           ชื่ออื่น : อุตตรปโรษฐปทา อหิรพุธนัย

                                           ชาติ : กษัตริย์

                                           รูป : ดาว ๔ ดวง เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม

๒๘.เรวตี                              เทวดาครอง : ปูษาณ

                                           ชื่ออื่น : ปูษาณ  เปาษณาภัม

                                            ชาติ : ศูทร

                                            รูป : ดาว ๓ ดวงเรียงกันเป็นรูปปลา  ฯ

หมายเหตุ

            นักษัตรต่างๆที่กล่าวมานี้ในคัมภีร์โหราศาสตร์โดยมากเขียนไว้เพียง ๒๗ นักษัตร ในคัมภีร์ปาริชาตชาดกให้ไว้ ๒๘ นักษัตร นักษัตรที่เกินมาคือนักษัตรอภิชิต ซึ่งต่อมาเพื่อความสะดวกในการคำนวณ ตามระบบต่างๆโหรส่วนมากได้เอาฤกษ์หรือนักษัตรนี้ออกเสีย คงเหลืออยู่เพียง ๒๗ นักษัตรเท่านั้น ซึ่งแบ่งลงตัวได้นักษัตรละ ๔ นวางค์พอดี และจำนวน ๒๗ นักษัตรก็ได้ใช้กันเป็นหลักมาตราบเท่าทุกวันนี้

                                                          

ตำแหน่งนวางค์พิษ

 

โศลกที่ ๔๕

           ตัณฑานต  หมายความว่า เลวร้าย หรือเวลาให้โทษซึ่งมีประมาณ ๗.๕ ฆฏิกะหรือประมาณ ๓ ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะติดต่อระหว่างนักษัตร ๓ คู่ คือมูลและเชษฐา  มฆาและอาศเลษ   เรวตีและอัศวินี เส้นที่แบ่งนักษัตรเหล่านี้ได้แก่เส้นที่แบ่งราศีพิจิกและธนู  เส้นแบ่งราศีมินและเมษ  เส้นแบ่งราศีกรกฏและสิงห์ตามลำดับ

           สำหรับเส้นที่แบ่งราศีพิจิกและธนู หรือระยะเชื่อมต่อระหว่างนักษัตรมูลและเชษฐา ร้ายแรงที่สุดมีชื่อพิเศษเรียกว่าอภุกต

           ท่านกล่าวไว้ว่าเด็กชายหรือเด็กหญิง ตลอดจนข้าทาสหญิงชายหรือสัตว์เลี้ยงใดๆก็ตาม ถ้าเกิดในเวลาเชื่อมต่อของนักษัตรเหล่านี้ จะทำให้วงศ์ตระกูลหรือครอบครัวนั้นฉิบหายสิ้นแล ฯ

 

หมายเหตุ

           ตัณฑานตะ หมายถึง ข้อศอก ข้อพับ ข้อต่อ ฯลฯ ถือว่าเวลาของพระจันทร์ที่โคจรผ่านตรงเส้นที่แบ่งอาณาเขตอย่างที่กล่าวไว้ในโศลกนี้ เป็นตำแหน่งของจันทร์ที่ให้โทษอย่างยิ่ง โดยถือเอาพระจันทร์ที่โคจรผ่านเส้นนี้ต้องเกินเวลา ๓ ชั่วโมง จึงจะพ้นการวิบัติ

           บางพวกก็ถือเอาการโคจรของจันทร์ก่อนข้ามเส้นนี้ชั่วโมงครึ่งและข้ามไปแล้วชั่วโมงครึ่ง  รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๓ ชั่วโมง     บางพวกคือเผื่อเหนียวเข้าไปอีก  คือถือเอา ๓ ชั่วโมงก่อนและหลังที่จันทร์จะโคจรผ่านเส้นนี้รวมเป็น ๖ ชั่วโมง