Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Palace cabecera India

โศลกที่ ๑๑

                ถ้าศุภเคราะห์ทุกดวงแยกกันอยู่ในภพอุปจัยคือภพที่ ๓-๖-๑๐ และ ๑๑ จากลัคนา และมีบาปเคราะห์ร่วมกันอยู่ในภพที่ ๑ หรือที่ ๑๐ จากลัคนา  เจ้าชะตาจะเป็นราชาที่ดุร้ายเหี้ยมโหดทารุณ และจะปราบปรามศัตรูหมดสิ้น   ถ้าอาทิตย์ร่วมกับจันทร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา โดยที่ตำแหน่งของอาทิตย์หรือจันทร์นั้นเป็นอุจจ์ในราศีหรือในนวางค์ หรือเข้มแข็งในวรรคใดๆ และมีทั้งบาปเคราะห์และศุภเคราะห์ที่เข้มแข็งให้แสงถึงจันทร์ด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา แต่จะมีนิสัยเหี้ยมโหดทารุณมาก ฯ

โศลกที่ ๑๒

               ถ้าอังคารกุมลัคนาในราศีธนู เมษและสิงห์ และได้รับแสงจากดาวที่เป็นมิตรด้วย จะได้เป็นราชาโดยความเก่งกล้าสามารถของเจ้าชะตาเอง

              ถ้ามีอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา จันทร์อยู่ในภพที่ ๙ และมีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๕ ด้วย และอาทิตย์ จันทร์ พฤหัสบดีทั้งสามดวงนี้เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มั่งคั่งเปรียบเสมือนพระเจ้ากุเพระ ฯ

โศลกที่ ๑๓

               ถ้ามีดาวใดเป็นนิจในชะตาให้พิจารณาว่าดาวที่เป็นนิจนั้นมีดาวอะไรเป็นเจ้าเรือนของดาวนิจดวงนั้น     และให้พิจารณาต่อไปว่าดาวที่เป็นนิจนั้นถ้าจะไปเป็นอุจจ์จะอยู่ในราศีใดและ

ดาวอะไรเป็นเจ้าเรือน ท่านว่าเจ้าเรือนของดาวที่เป็นนิจในชะตา หรือเจ้าเรือนอุจจ์ของดาวที่เป็นนิจในชะตา ถ้าไปเป็นเกนทระกับลัคนาหรือจันทร์ในชะตา  เจ้าชะตาจะมีความยิ่งใหญ่เทียบเท่าราชา ฯ

โศลกที่ ๑๔

               ถ้ามีดาวใดเป็นนิจในดวงชะตา ให้พิจารณาดูว่าดาวที่เป็นนิจนั้นอยู่ในนวางค์ใดและมีดาวอะไรเป็นเจ้านวางค์ของดาวที่เป็นนิจนั้น ถ้าดาวที่เป็นเจ้านวางค์ของดาวที่เป็นนิจได้ตำแหน่งเป็นเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนา และตำแหน่งของลัคนานั้นอยู่ในจรราศี หรือเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในนวางค์ ซึ่งเทียบเท่ากับจรราศี เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มีอำนาจและอิทธิพลมาก ฯ

โศลกที่ ๑๕

               ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑๐ จากลัคนา อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา และเจ้าเรือนของภพที่ ๑๐ นั้นอยู่ในนวางค์ที่เป็นอุจจ์ อยู่ในนวางค์ที่เป็นเกษตร์ หรืออยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยดาวคู่มิตร หรือเจ้าเรือนภพที่ ๑๐ นั้นมีความเข้มแข็งโดยวรรคใดๆ เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาแห่งราชาทั้งหลาย หรือมหาราช

              ถ้าพฤหัสบดีได้ตำแหน่งนิจในชะตา และกุมลัคนาด้วย มีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา  ท่านว่าให้พิจารณาดูนวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์ของลัคนานั้นเป็นนวางค์ที่ครองด้วยดาวอะไร ถ้าเจ้านวางค์ของนวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์ลัคนา เป็นบาปเคราะห์ดวงเดียวกันกับบาปเคราะห์ที่อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนานั้น เจ้าชะตาจะได้เป็นมหาราชา ฯ

หมายเหตุ

              ในโยคที่ ๒ ของโศลกนี้บังคับว่าพฤหัสบดีเป็นนิจกุมลัคนา ดังนั้นลัคนาต้องกุมพฤหัสบดีในราศีมังกร ภพที่ ๘ จากลัคนาได้แก่ราศีสิงห์ ในราศีสิงห์มี ๙ นวางค์ดังนี้

              นวางค์ที่ ๑ คือนวางค์เมษ ครองด้วยอังคาร

              นวางค์ที่ ๒ คือนวางค์พฤษภ ครองด้วยศุกร์

              นวางค์ที่ ๓ คือนวางค์เมถุน ครองด้วยพุธ

              นวางค์ที่ ๔ คือนวางค์กรกฏ ครองด้วยจันทร์

              นวางค์ที่ ๕ คือนวางค์สิงห์ ครองด้วยอาทิตย์

              นวางค์ที่ ๖ คือนวางค์กันย์ ครองด้วยพุธ

              นวางค์ที่ ๗ คือนวางค์ตุลย์ ครองด้วยศุกร์

              นวางค์ที่ ๘ คือนวางค์พิจิก ครองด้วยอังคาร

             นวางค์ที่ ๙ คือนวางค์ธนู ครองด้วยพฤหัสบดี

              ถ้าลัคนาอยู่ในนวางค์ที่ ๑ ของราศีมังกร นวางค์ที่ ๖๔ จากลัคนาหรือนวางค์ที่ ๑ ของภพที่ ๘ จากลัคนา ได้แก่นวางค์ที่ ๑ ของราศีสิงห์ และถ้าลัคนาเลื่อนมาอยู่นวางค์ที่ ๒-๓-๔ ฯลฯ นวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์ลัคนาก็ได้แก่นวางค์ที่ ๒-๓-๔ ฯลฯ ในราศีสิงห์ ตามลำดับด้วย

              ในโศลกนี้บังคับไว้ว่าต้องมีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนาและบังคับไว้อีกด้วยว่าบาปเคราะห์นั้นต้องเป็นบาปเคราะห์ดวงเดียวกันกับเจ้านวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์ลัคนา

              ในราศีสิงห์มี ๙ นวางค์ มีบาปเคราะห์ครองอยู่เพียง ๓ นวางค์เท่านั้น เป็นอังคารเสีย ๒ นวางค์ และอาทิตย์ ๑ นวางค์ เพราะฉะนั้นโยคนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อลัคนาอยู่ในนวางค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

๑.ลัคนาอยู่นวางค์ที่ ๑ ของมังกร  มีอังคารอยู่ในราศีสิงห์

๒.ลัคนาอยู่ในนวางค์ ๕ ของมังกร  มีอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์

๓.ลัคนาอยู่ในนวางค์ที่ ๘ ของมังกร  มีอังคารอยู่ในราศีสิงห์

เมื่อพิจารณาโดยละเอียดเช่นนี้แล้ว ท่านจะเห็นโยคนี้มีได้ไม่ง่ายนัก

โศลกที่ ๑๖

               ถ้าพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของลัคนาและอยู่ภพที่ ๑๒ จากลัคนา และถ้าเสาร์เป็นเจ้าเรือนของภพที่ ๓ จากลัคนา  อยู่ในภพที่ ๑๒ จากพฤหัสบดี และมีอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาแห่งราชา

               ท่านให้พิจารณาดูว่าเจ้าเรือนของภพที่ ๙ จากลัคนา อยู่ในนวางค์ใด และดาวอะไรครองนวางค์นั้น ถ้าเจ้านวางค์ของเจ้าเรือนภพ ๙ อยู่ในภพที่ ๔ หรือภพที่ ๕ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา

               ถ้าพุธร่วมหรือได้รับแสงจากพฤหัสบดี เจ้าชะตาจะเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของผู้ยิ่งใหญ่

โศลกที่ ๑๗

               ถ้ามีพฤหัสบดีกุมลัคนา และพุธอยู่เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย มีเจ้าเรือนของภพที่ ๙ จากลัคนาให้แสงถึงพุธ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา

              ถ้าเสาร์เข้มแข็งได้ตำแหน่งอุจจ์ หรือมูละตรีโกณ และเสาร์นั้นอยู่เป็นเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนาด้วย มีเจ้าเรือนของภพที่ ๑๑ จากลัคนาให้แสงถึงเสาร์ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา ฯ

โศลกที่  ๑๘

                ถ้าจันทร์กุมลัคนา มีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๔ มีศุกร์อยู่ในภพที่ ๑๐ มีเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์หรือเกษตร์  เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา

                ถ้าศุภเคราะห์ทุกดวงอยู่ในภพที่ ๑๒-๑๑-๑-๒-๓ และ ๑๐ จากลัคนา โดยร่วมกันหรือแยกกันอยู่ตามภพเหล่านี้ก็ตาม เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา ฯ

โศลกที่ ๑๙

               ถ้าเสาร์เข้มแข็งเช่นเป็นปรมะอุจจ์ วรโคตมะ หรือได้ตำแหน่งอุตมวรรค เป็นต้น และพฤหัสบดีในชะตาไม่อยู่ในนวางค์นิจ มีอาทิตย์อยู่ในนวางค์ของศุภเคราะห์ และอาทิตย์นั้นได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา

              ถ้ามีราหูอยู่ในภพที่ ๑๐ ของลัคนา เสาร์อยู่ในภพที่ ๑๑ และเสาร์ได้รับแสงจากเจ้าเรือนภพที่ ๙ ด้วย เจ้าเรือนของลัคนาไม่ร่วมกับดาวที่เป็นนิจ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เทียบเท่าราชา ฯ

โศลกที่ ๒๐

               ถ้าในชะตามีดาวนิจ ๒-๓ หรือ ๔ ดวง แต่ดาวที่ได้ตำแหน่งนิจนี้อยู่ในวรรคษัษฐำศะที่ครองด้วยศุภเคราะห์ หรืออยู่ในนวางค์ที่เป็นอุจจ์ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่มีคุณงามความดีและเที่ยงตรงยุติธรรม ฯ

โศลกที่ ๒๑

               โยคที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นจำพวกธนะโยค คือโยคแห่งการมีทรัพย์สมบัติมาก

                เจ้าเรือนภพที่ ๙-๑๐ และ ๒ นับจากลัคนาร่วมกัน แสดงว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีทรัพย์ และเมื่อร่วมกันแล้วยิ่งมีความเข้มแข็งมาก ยิ่งมีทรัพย์มาก

               เจ้าเรือนของภพที่ ๙ และภพที่ ๑๐ นับจากภพศุภะจากลัคนา คือจะได้แก่ภพที่ ๕ และ ๖ จากลัคนานั่นเอง และอยู่สลับเรือนกัน และดวงใดดวงหนึ่งในสองดวงนี้ ร่วมกับเจ้าเรือนของภพที่ ๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะมีทรัพย์สมบัติมาก

               ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๙ และภพที่ ๑๐ นับจากภพกรรมะจากลัคนา คือได้แก่ภพที่ ๖ และ ๗ จากลัคนานั่นเอง ต่างก็อยู่เป็นเกนทระแก่กันพอดี และดวงใดดวงหนึ่งในสองดวงนี้ มีเจ้าเรือนของภพที่ ๒ จากลัคนาร่วมอยู่ด้วย เจ้าชะตาจะมีทรัพย์สมบัติมาก

               ถ้าเจ้าเรือนของภพต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ร่วมกับเจ้าเรือนของภพที่ ๔ จากลัคนาอีกด้วย ยิ่งจะทำให้เจ้าชะตามีทรัพย์สมบัติ ช้าง ม้า วัว ควายและข้าทาสบริวารมากขึ้นอีก ฯ