Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

indian king and epic

โศลกที่ ๑

             ถ้าดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ในราศีกันย์ มิน  เมถุน พฤษภ สิงห์ ธนูและกุมภ์ ทุกราศีทั้ง ๗ ราศีและเข้มแข็งด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  มีอิทธิพลมาก มีกำลังทหารที่เข้มแข็งประกอบไปด้วย ทัพช้าง ทัพม้า ที่น่าเกรงขามยิ่งนัก

             ถ้าดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตในราศีตุลย์  เมษ พฤษภและมิน ทั้ง ๔ ราศีและเข้มแข็งด้วย ท่านว่าเป็นชะตาของมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่เกรงกลัวของราชาอื่นๆ  ถ้าดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตในราศีพฤษภ ธนูและมิน และมีพระเคราะห์อยู่เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย พระเคราะห์ต่างๆมีความเข้มแข็ง ท่านว่าเป็นชะตาของจอมจักรพรรดิ์ ซึ่งสามารถที่จะครองได้ทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว ฯ

โศลกที่ ๒

              ถ้ามีพระเคราะห์อยู่ในราศีกันย์ เมษ ตุลย์ สิงห์และกุมภ์ทั้ง ๕ ราศี และเข้มแข็งโดยที่ในราศีอื่นๆไม่มีดาวเลย เป็นดวงชะตาของราชา   ถ้าพระเคราะห์ทั้ง ๗ ดวงอยู่ในภพที่ ๓-๔ และ ๕ จากลัคนา ทั้งสามภพ และเข้มแข็งโดยที่ภพอื่นๆไม่มีดาวใด  เป็นดวงชะตาของราชาที่มีสมบัติมหาศาล    ถ้าพระเคราะห์ทั้ง ๗ อยู่ในภพที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๗ และ ๙ จากลัคนา ทุกภพเป็นดวงชะตาของราชาชั้นธรรมดาไม่ยิ่งใหญ่นัก ฯ

 

โศลกที่ ๓

              ถ้าพระเคราะห์ทั้ง ๗ ดวงไม่ว่าอยู่ในราศีใดๆ แต่อยู่ในโหราวรรคซึ่งครองด้วยจันทร์ทั้งสิ้น  เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง  ถ้าดาวจำพวกศุภเคราะห์รวมกันอยู่ในภพที่ ๙ และ ๑๑ จากลัคนา  และดาวจำพวกบาปเคราะห์รวมกันอยู่ในภพที่ ๖ และ ๑๐ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่เพียงเท่าพระราชา ฯ

 

โศลกที่ ๔

              ถ้าศุภเคราะห์เข้มแข็งอยู่ในภพที่ ๑-๔-๗ และ ๑๐ จากลัคนา และถ้ามีอังคารและเสาร์อยู่ในภพที่ ๙ และ ๑๑ จากลัคนาด้วย  เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มีคุณธรรมสูงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม ฯ

หมายเหตุ

               ศุภเคราะห์มีอยู่เพียง ๔ ดวงคือจันทร์ พุธ พฤหัสบดีและศุกร์  จะอยู่เป็นเกนทระแก่กันไม่ได้ เพราะพุธและศุกร์มีระยะเชิงมุมจำกัดไม่เกิน ๗๖ องศา

 

โศลกที่ ๕

              ถ้าลัคนาหรือจันทร์ได้ตำแหน่งในวรโคตมนวางค์ ได้รับแสงจากดาวอื่นๆซึ่งอยู่ในภพที่ ๔-๗ และ ๑๐ จากลัคนาหรือจันทร์นั้น  เจ้าชะตาจะได้เป็นนายคน ฯ

 

โศลกที่ ๖

              ถ้าศุกร์อยู่ในนักษัตรอัศวินและกุมลัคนาด้วย และดาวที่เหลือให้แสงถึงศุกร์ทุกๆดวง  เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่ในตระกูลของตน และจะทำลายศัตรูของตนได้พินาศหมดสิ้น แต่จะเจ้าชู้และมีคู่ครองหลายคน    ในโยคที่กล่าวมานี้ ถ้ามีดาวใดๆ ได้นวางเป็นเกษตร์ ๓ ดาวขึ้นไป และไม่มีดาวใดๆได้นวางค์เป็นนิจ และมีดาวที่ได้นวางค์เกษตร์เข้ากุมลัคนาด้วยดวงหนึ่ง เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา  ในโยคเดียวกันนี้ ถ้ามีดาวต่างๆได้นวางค์เกษตร์ตั้งแต่ ๕ ดวงขึ้นไปจะได้เป็นราชาที่มีทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาล ฯ

 

โศลกที่ ๗

              ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา ซึ่งศุกร์นั้นไม่ได้เป็นนิจและไม่ได้อยู่ในเรือนของศัตรู และในเวลาเดียวกันมีเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็งด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ถ้าเกิดในเวลากลางคืน จันทร์อยู่ในนวางค์ซึ่งครองด้วยจันทร์เอง หรือจันทร์อยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยดาวคู่มิตร และจันทร์นั้นได้รับแสงจากศุกร์เพียงดวงเดียวเท่านั้น เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา

 

โศลกที่ ๘

             ถ้าศุกร์กุมลัคนาในราศีมิน และศุกร์นั้นอยู่นั้นอยู่ในนวางค์มินด้วย คือศุกร์ได้ตำแหน่งวรโคตมนวางค์ ในเวลาเดียวกันเป็นปรมะอุจจ์ด้วย ถึงแม้นวางค์นี้เป็นนวางค์พิษด้วย ศุกร์ยังให้คุณ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่   ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็งเช่นได้ตำแหน่งอุจจ์ และเจ้าเรือนของลัคนานั้นได้รับแสงจากจันทร์อีกด้วย ท่านว่าถ้าเกิดในราชตระกูลจะได้เป็นราชา

           ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็งเป็นอุจจ์ แต่ไม่อยู่ในนวางค์ที่เป็นนิจ หรือไม่อยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยดาวที่เป็นศัตรู และเจ้าเรือนของลัคนาอยู่เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย โดยที่ไม่ร่วมกับดาวใดๆเลย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ฯ

 

โศลกที่ ๙

             ถ้าพระจันทร์เพ็ญอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา  และตำแหน่งที่จันทร์สถิตนั้นเข้มแข็งด้วยคือเป็นเกษตร์เป็นอุจจ์ หรืออยู่ในเรือนมิตร และในชะตามีเสาร์และอังคารสถิตอยู่ในภพที่ ๑๐ หรือ ๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่  ถ้าพระจันทร์เพ็ญ และมีตำแหน่งเข้มแข็งด้วย  อยู่ในภพเกนทระกับลัคนา แต่ไม่ได้กุมลัคนา และจันทร์นั้นได้รับแสงจากศุกร์และพฤหัสบดี เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มีใจเมตตากรุณา และมีอาณาจักรมากมายใหญ่โต  ฯ

 

โศลกที่ ๑๐

                มีดาวพระเคราะห์แต่เพียงดวงเดียวที่ได้ตำแหน่งปรมะอุจจ์ และได้รับแสงจากดาวที่เป็นมิตรอีกด้วย  เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา    ถ้าดาวศุกร์เข้มแข็งมากมายเพียงดวงเดียวเท่านั้น และอยู่ในภพที่ ๑๑ หรือ ๑๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ถ้าดาวพระเคราะห์ ๒ หรือ ๓ ดวงขึ้นไปได้ตำแหน่งอุจจ์ มีจันทร์เป็นเกนทระกับลัคนา และมีลัคนาที่เข้มแข็งด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่เด่นและเป็นที่ยกย่องในหมู่ราชด้วยกัน ฯ