Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

babyVedicAstrology

การลดอายุดาวเกี่ยวกับมีภพที่ดาวสถิตจากลัคนา

โศลกที่ ๙

                ท่านให้ถือเอาตำแหน่งของลัคนาเป็นหลัก โดยมีกฎเกณฑ์ว่า นับถอยหลังจากภพที่ ๑๒ จากลัคนาไป ๖ ภพด้วยกัน คือ ๑๒-๑๑-๑๐-๙-๘ และ ๗ ถ้าบาปเคราะห์สถิตในภพเหล่านั้น จะเสียกำลังเป็นลำดับกันดังต่อไปนี้ ภพที่ ๑๒ เสียทั้งหมด ภพที่ ๑๑ เสียหนึ่งในสอง  ภพที่ ๑๐ เสียหนึ่งในสาม ภพที่ ๙ เสียหนึ่งในสี่ ภพที่ ๘ เสียหนึ่งในห้า ภพที่ ๗ เสียหนึ่งในหก แต่ถ้าดาวนั้นเป็นศุภเคราะห์จะเสียน้อยลงเพียงครึ่งหนึ่งของบาปเคราะห์คือ ภพที่ ๑๒ เสียหนึ่งในสอง ภพที่ ๑๑ เสียหนึ่งในสี่ ภพที่ ๑๐ เสียหนึ่งในหก ภพที่ ๙ เสียหนึ่งในแปด ภพที่ ๘ เสียหนึ่งในสิบ ภพที่ ๗ เสียหนึ่งในสิบสอง ทั้งนี้คิดจากจำนวนอายุเต็มของดาวแต่ละดวง ถ้าในภพเดียวกับมีดาวหลายดวงคิดหักแต่เฉพาะพระเคราะห์ที่เข้มแข็งที่สุดเท่านั้น ส่วนพระเคราะห์อื่นๆไม่ต้องคิดหัก

โศลกที่ ๑๐

                ถ้ามีดาวพระเคราะห์หลายดวงร่วมอยู่ในภพเดียวกัน ในการคิดหักอายุดาวให้ลดลงตามส่วนเกี่ยวกับภพจากลัคนา  ท่านให้พิจารณาให้หักแต่เฉพาะดาวที่เข้มแข็งที่สุดเท่านั้น ส่วนดาวนอกนั้นไม่หัก แต่อาจคิดหักตามระบบอื่นๆได้  ฯ

                    

การลดอายุพระเคราะห์เกี่ยวกับบาปเคราะห์กุมลัคนา

โศลกที่ ๑๑

                 ในดวงชะตาถ้ามีบาปเคราะห์กุมลัคนา ท่านมีวิธีหักอายุจากลัคนาอีกแบบหนึ่งคือ พิจารณาว่าลัคนาโคจรเข้าไปในราศีใดเป็นจำนวนนวางค์เท่าใด เอาจำนวนนวางค์ของลัคนาในราศีที่ลัคนาสถิตเป็นตัวตั้ง  คูณด้วยจำนวนอายุต่างๆที่หาได้ตามระบบอื่นๆแล้วหารด้วยจำนวนนวางค์ทั้งหมดใน ๑๒ ราศี  คือหารด้วย ๑๐๘ ผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนปี เดือน วันตามส่วนสัมพันธ์ของเศษปี

                  ท่านยังให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่าถ้าบาปเคราะห์ที่กุมลัคนานั้นได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย  จำนวนอายุที่คิดลบหรือหักออก ใช้หักออกเพียงครึ่งเดียว ฯ

หมายเหตุ

                 สมมุติว่าการหาอายุตามระบบใดๆ ได้รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ปี ซึ่งเป็นจำนวนอายุยืน แต่ลัคนาอยู่ในราศีเมษ ๒๗ องศา คืออยู่ในนวางค์ที่ ๙  ของราศีเมษ และลัคนานั้นกุมเสาร์  ซึ่งเป็นบาปเคราะห์ เมื่อคิดหักตามโศลกนี้เอา ๙ ตั้ง  หารด้วย ๑๐๘ จะได้

                                                              ๑  ×  จำนวนอายุที่คิดไว้

                                                             ๑๒

                                                             ๑๒๖

                                                               ๑   × ๑๐๐

                                                             ๑๒

                                                        =   ๘ ปี  ๔  เดือน

ดังนั้นเราต้องหักจำนวนนี้ออกจาก ๑๐๐ ปี  เจ้าชะตาจะมีอายุเพียง ๙๑ ปี ๘ เดือนเท่านั้น แต่ถ้าในชะตามีพฤหัสบดีเล็งลัคนาอยู่ในราศีตุลย์ด้วย จำนวน ๘ ปี ๔ เดือนที่หักออกนั้น  คิดหักออกเพียงครึ่งเดียว คือ ๔ ปี ๒ เดือน เจ้าชะตาควรจะมีอายุเต็มที่เท่ากับ ๙๕ ปี ๑๐ เดือน

โศลกที่ ๑๒-๑๓

                 การหักอายุเกี่ยวกับบาปเคราะห์กุมลัคนาอีกระบบหนึ่งคือ  พิจารณาว่าลัคนามีองศาและลิบดาเท่าใดในราศีที่ลัคนาสถิต  แตกองศาและลิบดาของลัคนาในราศีนั้น ให้เป็นจำนวนลิบดาทั้งหมด ซึ่งจำนวนลิบดาที่ได้นี้จะไม่เกิน ๑๘๐๐ ลิบดาไปได้ เมื่อจำนวนลิบดาทั้งสิ้นเท่าใด แล้วเอา ๒๑๖๐๐ ไปหาร  คูณด้วยกำลังดาวที่จะหาตามระบบที่ต้องการ ผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนปี ซึ่งจะแตกเป็นเดือนและวันได้ตามเศษของปีนั้น จำนวนที่ได้นี้เอาไปหักจำนวนอายุเต็มของดาวแต่ละดวงที่ต้องการคิด การที่เอาผลลัพธ์ตามนี้ไปหักอายุเต็มของดาวต่างๆนั้นกระทำเมื่อลัคนากุมบาปเคราะห์ แต่ถ้าบาปเคราะห์ที่กุมลัคนานั้นได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย การหักอายุออกคิดเพียงครึ่งหนึ่งของผลที่หาได้  การคิดหักดังกล่าวมานี้ คิดหักเฉพาะในระบบสรรคิกะอายุรทัย และระบบปิณฑายุรทัยเท่านั้น ไม่ได้นำไปใช้กับระบบอื่นๆ ฯ

โศลกที่ ๑๔

                 ถ้าลัคนาเข้มแข็ง แตกองศาลิบดาของลัคนาเป็นลิบดาทั้งหมด แล้วหารด้วย ๒๐๐ ผลลัพธ์จะเป็นจำนวนปี ที่จะต้องเอาไปบวกเพิ่มกับลัคนายุส อายุรทัย ฯ

หมายเหตุ

                 จำนวน ๒๐๐ ที่เอาไปหารคือจำนวน ๒๐๐ ลิบดาหรือเท่ากับจำนวน ๑ นวางค์นั่นเอง ในการคิดอย่างนี้ถือว่าหนึ่งนวางค์เท่ากับหนึ่งปีและเศษของนวางค์ก็เป็นเศษปี