Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ayurtai

โศลกที่ ๑

              การคำนวณหาเกี่ยวกับจำนวนปีของเจ้าชะตา ว่าจะสิ้นอายุขัยเมื่อใด โดยใช้โยคเกณฑ์ของพระเคราะห์ต่างๆเป็นหลัก ตามความเห็นของท่านปราศรและผู้มีชื่อเสียงอื่นๆอีกหลายท่านในทางโหราศาสตร์ ได้ใช้หลัก ๘ ประการด้วยกันคือ

              ๑.นิสรรคชะ   อายุรทัย   หรือในสรรคิกะอายุรทัย

              ๒.ปิณฑะชะ   อายุรทัย   หรือปิณฑายุรทัย

              ๓.อำศะระ      อายุรทัย

              ๔.รัศมีชะ        อายุรทัย

              ๕.จักรชะ        อายุรทัย

              ๖.นักษัตระ     อายุรทัย

              ๗.อัษฏคะวรรคชะ  อายุรทัย

              ๘.ลัคนาอุส    อายุรทัย

โศลกที่ ๒

               ตามระบบของในสรรคิกะอายุรทัย ได้กำหนดจำนวนปีของพระเคราะห์ต่างๆไว้ดังนี้ อาทิตย์ ๒๐ ปี จันทร์ ๑ ปี อังคาร ๒ ปี พุธ ๙ ปี  พฤหัสบดี ๑๘ ปี ศุกร์ ๒๐ ปีและเสาร์ ๕๐ ปี เมื่อรวมกำลังอายุพระเคราะห์ทั้งสิ้นจะได้ ๑๒๐ ปีบริบูรณ์ ฯ

โศลกที่ ๓

              ในระบบปิณฑายุรทัย ได้กำหนดจำนวนปีสำหรับพระเคราะห์ต่างๆในขณะที่ได้ตำแหน่งปรมะอุจจ์ไว้ดังต่อไปนี้ อาทิตย์ ๑๙ ปี  จันทร์ ๒๕ ปี อังคาร ๑๕ ปี พุธ ๑๒ ปี พฤหัสบดี ๑๕ ปี ศุกร์ ๒๑ ปี  และเสาร์ ๒๐ ปี  รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ ปี ฯ

หมายเหตุ

              การให้กำลังเกี่ยวกับพระเคราะห์ต่างๆตามระบบนี้ เขาให้คะแนนมากที่สุดในเมื่อพระเคราะห์นั้นได้ตำแหน่งปรมะอุจจ์ คือได้องศามหาอุจจ์เต็มที่  ตามที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากพระเคราะห์ทั้ง ๗ จะเป็นอุจจ์พร้อมกันไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นว่า ผู้ใดจะมีอายุเต็มตามนี้นั้นคงเป็นไปไม่ได้

โศลกที่ ๔-๕

              หลักเกณฑ์ในการคิดหาว่าดาวใดๆจะได้คะแนนเท่าใด เมื่อเอาไปคิดเทียบบัญญัติไตรยางค์จากกำลังที่กำหนดไว้ให้ในตำแหน่งปรมะอุจจ์ของพระเคราะห์ต่างๆมีวิธีคิดง่ายๆดังนี้

               ในขั้นแรกต้องรู้องศาหรือสมผุสของพระเคราะห์ที่จะหากำลังปีก่อน ว่ามีองศาลิบดาเท่าใดในราศีใด และต้องรู้อีกว่าองศาปรมะอุจจ์ของดาวนั้นมีองศาเท่าใดในราศีใดอีกด้วย แล้วก็คิดต่อไปว่าจากจุดสมผุสของพระเคราะห์นั้นไปถึงจุดปรมะอุจจ์ของดาวนั้นมีกี่ราศี กี่องศาและกี่ลิบดาแตกเป็นลิบดาให้หมด  หารด้วยจำนวนลิบดาใน ๑๒ ราศีคือ ๒๑๖๐๐ แล้วคูณด้วยกำลังปรมะอุจจ์ของดาวที่จะหา ก็จะได้เป็นปี เดือนและวัน  ซึ่งจะเป็นจำนวนอายุเฉพาะดาวนั้นๆแต่ละดวง ซึ่งผลที่หาได้นี้เรียกว่าปิณฑายุสของดาวนั้นฯ

โศลกที่ ๖

              ผู้รู้ในทางโหราศาสตร์ทั้งหลาย กล่าวตรงกันว่าในระบบของปิณฑายุรทัยหรือในระบบของในสรรคิกายุรทัย ก็มีการคิดหากำลังดาวเช่นเดียวกันคือหาว่าจากจุดสมผุสของพระเคราะห์

นั้นจนถึงจุดปรมะอุจจ์ของดาวนั้น ว่ามีกี่ราศีกี่องศากี่ลิบดา แตกจำนวนนี้เป็นลิบดาให้หมดและหารด้วย ๒๑๖๐๐ คูณด้วยกำลังดาวที่ให้ไว้สำหรับดาวนั้น ก็จะได้จำนวนปี เดือน วัน ของดาวนั้นที่ต้องการทันที ฯ

หมายเหตุ

            สมมุติว่าสมผุสของอาทิตย์ในชะตาราศีเมษ ๑๗ องศา ๔๓ ลิบดา ๓๐ พีลิบดา และเรารู้แล้วว่าอาทิตย์มีตำแหน่งปรมะอุจจ์ในราศีเมษ ๑๐ องศาพอดี เพราะฉะนั้นอาทิตย์จะต้องโคจรไปอีก ๑๑ ราศี ๒๒ องศา ๑๖ ลิบดา ๓๐ พีลิบดา อาทิตย์นั้นจึงจะถึงจุดปรมะอุจจ์ในราศีเมษ เมื่อแตกเป็นลิบดาจะได้เท่ากับ ๒๑๑๓๖.๕ ลิบดา ดังนั้นกำลังปีของอาทิตย์ในระบบปิณฑายุรทัยจะได้                     = ๒๑๑๓๖.๕       ×      ๑๙ ปี    

                                         ๒๑๖๐๐

                                     = ๑๘.๕๙๒๓ ปี

ในทำนองเดียวกันการหากำลังปีของพระเคราะห์อื่นๆ ก็มีหลักเกณฑ์คิดเหมือนกันทั้งสิ้น

             โดยปกติจุดปรมะอุจจ์และจุดปรมะนิจของพระเคราะห์ทุกดวงเล็งกัน คืออยู่ห่างกัน ๑๖๐ องศาหรือ ๖ ราศีพอดี ในจุดปรมะอุจจ์ดาวมีกำลังเต็มที่ตามที่กำหนดไว้ ในจุดปรมะนิจดาวมีกำลังเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นจากจุดปรมะอุจจ์ถึงจุดปรมะนิจ ดาวเสียกำลังไปครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ให้ไว้ และจากจุดปรมะนิจถึงปรมะอุจจ์ ดาวก็ค่อยๆมีกำลังเพิ่มขึ้นจนเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้อีก รวมความว่าจากกฎเกณฑ์อันนี้ ดาวจะมีอายุลดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่กำหนดไว้ไม่ได้ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมานี้ จึงมีวิธีคิดกำลังดาวอยู่หลายแบบด้วยกัน และแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ ใช้กฎที่ว่าใน ๑๘๐ องศาหรือ ๖ ราศี หรือ ๑๐๘๐๐ ลิบดา ดาวจะมีกำลังเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพียงครึ่งหนึ่งจำนวนที่กำหนดไว้ เช่นอาทิตย์กำหนดให้มีกำลังเต็ม ๑๙ ปี  ดังนั้นครึ่งหนึ่งเท่ากับ ๙.๕ ปี สมมุติสมผุสอาทิตย์ในชะตาอยู่ราศีเมษ ๑๗ องศา ๔๓ ลิบดา ๓๐ พีลิบดา  เพราะฉะนั้นจำนวนปีของอาทิตย์ต้องลดลงตามส่วนนี้      ก่อนอื่นแตกเป็น

ลิบดาทั้งหมด จะได้เท่ากับ ๔๖๓.๕ ลิบดา คิดเป็นเวลาที่น้อยลงเท่ากับ

                                                 =  ๔๖๓.๕   ×  ๙.๕

                                                     ๑๐๘๐๐

                                                = ๐.๔๐๗๗ ปี

ดังนั้นดาวจะมีกำลังจริง            =  ๑๙-๐.๔๐๗๗  ปี

                                               =  ๑๘.๕๙๒๓   ปี

ในทำนองเดียวกัน  ถ้าอาทิตย์อยู่ราศีตุลย์ ๑๗ องศา ๔๓ ลิบดา ๓๐ พีลิบดา อาทิตย์ก็จะเกินจุดปรมะนิจไป ๗ องศา ๔๓ ลิบดา ๓๐ พีลิบดา เช่นกัน และจำนวนที่เกินไปนั้นคิดเป็นเวลาก็จะได้เท่ากับ ๐.๔๐๗๗ ปีเช่นกัน แต่ตรงจุดปรมะนิจจะเป็นจุดต่ำสุดของอาทิตย์มีกำลังเต็มที่ครึ่งหนึ่งของ ๑๙ ปีหรือ ๙.๕ ปี ดังนั้นกำลังอาทิตย์ตามสมผุสในราศีตุลย์จะเป็น

                                            =  ๙.๕+๐.๔๐๗๗ ปี

                                            =  ๙.๙๐๗๗   ปี

           ข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าที่เขียนไว้ในโศลก อย่างไรก็ตามทั้งสองระบบ ผลลัพธ์ตรงกันทั้งสิ้น

โศลกที่ ๗

             ถ้าดาวอยู่ในตำแหน่งปรมะนิจ กำลังที่กำหนดไว้ต้องลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ถ้าอยู่ในตำแหน่งอื่นๆคิดเพิ่มลดตามส่วน เกี่ยวกับลัคนายุสคือจำนวนปีคิดจากสมผุสของลัคนา ท่านให้ไว้สองมติด้วยกันคือ ประการแรก ใน ๑ ภพ หรือ ๑ ราศี มีอยู่ ๙ นวางค์ กำลังอายุเต็มที่ของลัคนาจึงเป็น ๙ ปี โดยให้นวางค์ละ ๑ ปี  สมมุติว่าลัคนาอยู่ในพิจิก ๑๐ องศา หมายความว่าลัคนาอยู่ในราศีพิจิก ๓ นวางค์พอดี อายุของลัคนาก็ได้ ๓ ปีเท่านั้น

               อีกประการหนึ่ง ท่านคิดอายุลัคนาเท่ากับจำนวนราศี ๑๒ ราศีโดยคิดให้ราศีละ ๑ ปี รวมอายุเต็มของลัคนาเท่ากับ ๑๒ ปี ท่านให้นับจากศูนย์องศาของราศีเมษ ถึงสมผุสลัคนาว่ามีกี่ราศี เป็นจำนวนปี ถ้ามีเศษก็คิดบวกตามส่วนของปี ในที่นี้ก็จะได้ ๗ ปี ๔ เดือนพอดี

               ท่านได้มีกฎเกณฑ์เพิ่มไว้กว้างๆอีกว่า ถ้าพระเคราะห์นั้นอยู่ในเรือนของศัตรูจะเสียกำลังปีไปหนึ่งในสาม แต่ถ้าดาวนั้นกำลังพักรอยู่ยกเว้น และถ้าดาวใดๆอยู่ใกล้อาทิตย์จนเกินไป คือในอาณาเขต ๕ องศาหน้าหรือหลัง อาทิตย์ถือว่าหมดแสง จะต้องลดกำลังลงครึ่งหนึ่งเหมือนกัน แต่ในกรณีหมดแสงเกี่ยวกับอยู่ใกล้อาทิตย์นี้ ท่านยกเว้นดาวศุกร์และดาวเสาร์ ถือว่าไม้ต้องหักออกเช่นดาวอื่นๆ ฯ

โศลกที่ ๘

               ดาวทุกดวงยกเว้นอังคารดวงเดียว ถ้าอยู่ในเรือนของศัตรูลดอายุลงหนึ่งในสาม ดาวทุกดวงเวลาอยู่ใกล้อาทิตย์ ลดอายุลงครึ่งหนึ่งยกเว้นศุกร์และเสาร์ ฯ