Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

The Importance of Navamsa Lagna and Other Houses

 

นวางศ์ใดก็ตามที่ลัคนาเกาะหรือสถิตย์อยู่นั้น เราจะเรียกนวางศ์ลูกนั้นว่า “นวางศ์ลัคน์” หรือ “ลัคนางศะ” ซึ่งโหราศาสตร์พระเวทถือว่า ดวงนวางศ์จักรนั้น เป็นตัวแทนของภพที่ 9 ในดวงชาตา ซึ่งหมายถึง ธรรมะ ซึ่งก็คือหลักคำสอนหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวทางของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมี ๔ ประการ คือ

๑.  อรรถะ การแสวงหาทรัพย์เพื่อการดำรงชีวิต ภายใต้กรอบคำสอนทางศาสนา

๒. ธรรมะ การดำรงชีวิตภายใต้กรอบคำสอนทางศาสนา

๓. กามะ การแสวงหาความสุขทางโลก ภายใต้กรอบคำสอนทางศาสนา

๔. โมกษะ ในที่สุดต้องแสวงหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

นอกจากนี้ยังหมายถึง ชีวิตการแต่งงาน การครองเรือน  หมายถึงจิตวิญญาณแห่งการหยั่งรู้ และสภาพจิตใจของเจ้าชาตา ดังนั้น ลัคนางศะ จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาวะแห่งจิตวิญญาณของเจ้าชาตาเป็นอันดับแรก และความรู้สึกเบื้องลึกภายในจิตใจของเจ้าชาตา

ดังนั้นหากมีดาวเคราะห์ใดที่ทำมุมตรีโกณกับลัคนางศะนี้ ก็หมายถึงกรรมที่เจ้าชาตาได้กระทำเอาไว้ในชาติปางก่อนและจะส่งผลให้ได้รับวิบากในชาตินี้ และนอกจากนี้ ลัคนางศะ ก็ยังแสดงถึงความสุขหรือทุกข์ในชีวิตสมรสของเจ้าชาตาได้อีกด้วย

ในขณะที่ภพที่ 7 จากลัคนางศะในนวางศ์จักรเป็นตัวแทนของภรรยาคนแรก และภพที่ 8 เป็นตัวแทนของภรรยาคนที่ 2 ของเจ้าชาตา

ลัคนางศะนี้บางแห่งก็เรียกว่า “สวามศะ”ด้วยเช่นกัน และอ้างอิงจากคัมภีร์โหราศาสตร์โบราณหลายคัมภีร์ ก็ได้กล่าวตรงกันว่า ดาวเคราะห์ใดที่มีกำลังเข้มแข็งที่สุดในดวงชาตา หากมีโยคเกณฑ์ถึง ลัคนางศะ นี้ด้วย ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเจ้าชาตา ทั้งลักษณะนิสัย ใจคอ บุคลิกภาพ และความชอบอื่นๆของเจ้าชาตา อีกทั้งหากลัคนางศะเกาะนวางศ์ราศีใดในนวางศ์จักร ราศีนั้นก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าชาตาและชัดเจนมากกว่า ลัคนาในราศีจักร

ส่วนเรือนชาตาในนวางศ์จักรนั้น เรือนจตุเกณฑ์ทั้ง 4 นับจากลัคนาของนวางศ์จักร ก็จะเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงภาระหน้าที่ของเจ้าชาตา เรื่องการงาน ชื่อเสียง เกียรติยศ ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า “วิษณุสถาน”  ส่วนเรือนตรีโกณก็เรือนที่ 1 ที่ 5และที่ 9 บ่งบอกถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญเฉพาะอย่าง หรือ บุพกรรมอื่นๆที่ได้เคยสั่งสมมาแล้วในอดีตชาติ

ดังนั้นความสำคัญของเรือนตรีโกณในนวางศ์จักรนั้น ทำให้เรารู้ถึงความสามารถและศักยภาพของเจ้าชาตาที่จะผลักดันให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้เรือนตรีโกณก็ยังมีชื่อเรียกอีกว่า เป็น “ลักษมี สถาน” ซึ่งหมายถึงเรือนเหล่านี้ได้รับพรจากพระแม่ลักษมี มารดาแห่งความสำเร็จและโภคทรัพย์ หากเรือนตรีโกณนี้มีความเข้มแข็งก็จะทำให้เจ้าชาตาประสบความสำเร็จและร่ำรวยมั่งคั่ง